Portál:Otázky z patobiochemie 2 ÚBEO (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Aktuální seznam zkouškových otázek z Patobiochemie 2 naleznete na stránkách Ústavu biochemie a experimentální onkologie.

Patobiochemie 2: Molekulární onkologie - Zkouškové otázky 2017/2018

U zkoušky si student vylosuje dvojici otázek.

Prezentace z přednášek jsou po přihlášení dostupné na webu ústavu, odkaz zde.

 1. Mechanizmus vzniku nádorových onemocnění – přehled
 2. Fyzikální faktory zúčastněné na vzniku nádorových onemocnění
 3. Chemická kancerogeneze
 4. Virová kancerogeneze
 5. Charakteristiky nádorových buněk
 6. Poruchy aktivace apoptózy v nádorových buňkách
 7. Význam a mechanismy aktivace genu p53 v patogenezi lidských nádorů
 8. Poruchy DNA reparačních mechanizmů v kancerogenezi
 9. Knudsonova hypotéza dvojího zásahu při vývoji nádorů
 10. Metabolické změny v nádorových buňkách, Warburgův efekt
 11. Nádorová neovaskularizace – molekulární mechanismy
 12. Metastatická kaskáda – molekulární mechanizmy
 13. Nádorové mikroprostředí – vztahy mezi transformovanými buňkami a nádorovým stromatem
 14. Intratumorová heterogenita
 15. Hereditární nádorové syndromy a sporadická nádorová onemocnění
 16. Analýza dědičné predispozice k nádorovému onemocnění – význam, příklady, metody
 17. Analýza somatických mutací a mikrosatelitových markerů u sporadických nádorů – význam, příklady, metody
 18. Možnosti detekce minimálního reziduálního onemocnění
 19. Onkogeny a tumorsupresorové geny
 20. Biomarkery nádorových onemocnění: definice, rozdělení dle struktury, funkce a místa vzniku
 21. Biomarkery nádorových onemocnění: metody stanovení a průkazu v biologickém materiálu, příklady
 22. Nádorově specifické a orgánově/tkáňově specifické nádorové biomarkery, příklady
 23. Klinické aplikace a interpretace průkazu a stanovení nádorových biomarkerů, senzitivita, specificita
 24. Modality protinádorové terapie, mechanizmy účinku, nežádoucí účinky
 25. Základní dělení cytostatik, biochemické principy chemoterapie
 26. Biochemické principy radioterapie
 27. Biochemické principy hormonální terapie
 28. Principy imunoonkologické terapie
 29. Podstata cílené léčby v onkologii, využití a struktura monoklonálních protilátek a nízkomolekulárních léčiv
 30. Příklady signálních drah ve vztahu k onkogenezi (regulace proliferace, diferenciace, neovaskularizace)
 31. Příklady terapeuticky cílených elementů signálních drah a možnosti jejich ovlivnění
 32. Patologie signálních kaskád regulujících buněčný růst: koncept a příklady