Portál:Otázky z veřejného zdravotnictví ke státní zkoušce z veřejného zdravotnictví a medicínského práva (1. LF UK, VL)

From WikiSkripta


Vypracované otázky z veřejného zdravotnictví ke státní zkoušce z veřejného zdravotnictví a medicínského práva

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Veřejné zdravotnictví: Organizace zdravotnictví
 1. Organizace a řízení zdravotnictví v ČR, působnost správních orgánů
 2. Poskytovatelé zdravotních služeb, struktura, členění
 3. Smluvní poskytovatelé zdravotní pojišťovny, vymezení, výběrové řízení
 4. Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb, charakteristika
 5. Oprávnění k poskytování zdravotních služeb, podmínky, zánik
 6. Základní předpoklady výkonu povolání lékaře, charakteristika
 7. Systém vzdělávání lékařů v ČR, formy, členění
 8. Česká lékařská komora, postavení, práva a povinnosti členů komory
 9. Ekonomika zdravotnického zařízení, základní pojmy, struktura příjmů a nákladů
 10. Financování zdravotních služeb v ČR, formy, spoluúčast pacient
 11. Výdaje na zdravotnictví v ČR, mezinárodní srovnání
 12. Kvalita a bezpečí zdravotních služeb, základní principy sledování a řízení kvality, motivace
 13. Systém hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb v ČR, podmínky, oprávněné osoby
 14. Management zdravotnických zařízení, organizační struktura
 15. Postavení fakultních nemocnic, centra vysoce specializované péče, charakteristika
 16. Druhy zdravotní péče, charakteristika, členění
 17. Formy zdravotní péče, charakteristika, členění
 18. Systém veřejného zdravotního pojištění, základní principy
 19. Hrazené zdravotní služby ze zdravotního pojištění, rozsah, podmínky
 20. Plátci zdravotního pojištění, vymezení, povinnosti
 21. Práva a povinnosti pojištěnce
 22. Systém úhrad zdravotní péče, principy, formy úhrady
 23. Zdravotnická záchranná služba, vymezení činnosti, specifika poskytování neodkladné péče
 24. Volba poskytovatele zdravotních služeb, časová a místní dostupnost hrazených služeb
 25. Poskytování zdravotní péče v EU, základní principy, rozsah nároků
 26. Zdravotní pojištění cizinců, podmínky poskytování péče a úhrady nákladů
 27. Léčivé přípravky, podmínky registrace, úhrada
 28. Používání léčivých přípravků při poskytování zdravotní péče, neregistrované léčivé přípravky, tzv. off-label užití, podmínky
 29. Zdravotnické prostředky, podmínky registrace, úhrada
 30. Národní zdravotnický informační systém, registry, podmínky předávání údajů
  Veřejné zdravotnictví: Sociální lékařství
 31. Veřejné zdravotnictví, definice, vymezení, základní charakteristika oboru
 32. Demografie a její využití v péči o zdraví populace, počet a struktura obyvatelstva, věková pyramida
 33. Demografické stárnutí a jeho dopady na zdravotní a sociální péči
 34. Zdravotní stav populace v ČR, celková charakteristika, hlavní problémy
 35. Měření a hodnocení populačního zdraví, ukazatele výskytu nemoci a úmrtí v populaci, interpretace, využití
 36. Základní principy fungování zdravotnictví v ČR, zdravotní politika, priority
 37. Podpora zdraví a prevence v ČR, principy a východiska, Národní plán zdraví
 38. Úloha a nástroje WHO v podpoře zdraví, Zdraví 2020
 39. Národní zdravotní služba, charakteristika
 40. Zdravotnické systémy založené na všeobecném zdravotním pojištění, charakteristika
 41. Tržní zdravotnictví, liberální model, charakteristika
 42. Hodnocení výkonnosti a efektivity zdravotnických systémů v EU, oblasti, indikátory
 43. Zdravotně – sociální péče, principy, vzájemná návaznost
 44. Sociální služby, principy, druhy, legislativa
 45. Sociální dávky, cílové skupiny, druhy, legislativa
 46. Zdravotní a sociální charakteristika seniorů, systém péče
 47. Sociální služby pro seniory, charakteristika
 48. Zdravotní a sociální charakteristika osob s postižením, systém péče
 49. Zdravotní a sociální charakteristika příslušníků národnostních menšin a etnických skupin, systém péče
 50. Zdravotní a sociální charakteristika migrantů a žadatelů o azyl, systém péče
 51. Bezdomovectví jako závažný zdravotní a sociální problém současnosti
 52. Zdravotní a sociální charakteristika populace dětského věku
 53. Základní potřeby a práva dítěte, Úmluva o právech dítěte
 54. Význam rodiny pro vývoj dítěte
 55. Ohrožené dítě, charakteristika, faktory ohrožení
 56. Systém péče o dítě s postižením a jeho rodinu
 57. Sociálně-patologické jevy ohrožující zdraví a vývoj dítěte
 58. Institucionální péče o děti, vymezení
 59. Náhradní rodinná péče, formy, podmínky
 60. Syndrom CAN a jiné formy násilí na dítěti