Poruchy metabolismu kobalaminu

From WikiSkripta

Vitamin B12[edit | edit source]

 • Kobalamin (vitamin B12) je ve vodě rozpustný vitamin
 • Chemicky je tvořen korinovým kruhem v centru s kobaltovým iontem
 • Kobalamin je syntetizován výlučně mikroorganismy, člověk ho musí přijímat ve stravě
  • ve formě metylkobalaminu je kofaktorem methioninsyntházy (cytoplasmatický enzym)
  • ve formě deoxyadenosylkobalaminu je kofaktorem methylmalonyl-CoA mutázy (mitochondriální enzym podílející se na metabolismu sukcinyl-CoA, valinu, threoninu, mastných kyselin s lichým počtem uhlíků)

Poruchy resorpce a transportu kobalaminu[edit | edit source]

 • Ve slinách se kobalamin váže na R binder (haptocorrin) glykoprotein, který je ve střevě natráven
 • V žaludku je produkován vnitřní faktor (intrinsic factor, IF), který váže kobalamin po natrávení haptocorrinu
 • V terminálním ileu vstupuje komplex kobalamin-IF do enterocytu
 • V krvi je kobalamin vázan na transkobalamin, v portální žíle je pomalu z vazby uvolňován do jaterního parenchymu, kde je skladován

Deficit vnitřního faktoru[edit | edit source]

 • AR dědičnost
 • Hlavním projevem je megaloblastová anémie a pak řada nespecifických příznaků
 • Nástup převážně mezi prvním a pátým rokem života
 • IF je imunologicky detekovatelný
 • Porucha funkce IF spočívá ve snížené afinitě ke kobalaminu, receptoru enterocytu nebo jeho zvýšená náchylnost k proteolýze
 • Léčba intramuskulárním podávaním hydroxykobalaminu v dávce 1 mg denně

Porucha transportu kobalaminu enterocyty (Imerslundové-Gräsbeckův syndrom)[edit | edit source]

 • AR dědičnost
 • Megaloblastová anémie, proteinurie, neurologické odchylky (spasticita, atrofie mozku)
 • Nástup převážně mezi prvním a pátým rokem života
 • Receptor pro komplex IF-kobalamin má dvě složky: cubilin, amnionless lokalizované v endocytovém aparátu enterocytu, mutace se může nacházet v genech pro každý z nich
 • Léčba podáváním hydroxykobalaminu

Deficit haptocorrinu[edit | edit source]

 • Málo popsaných případů, bez anémie
 • Role haptocorrinu není jasná, ale mohla by spočívat v odstraňování toxických analogů kobalaminu, nebo v ochraně metylkobalaminu před fotolýzou

Deficit transkobalaminu[edit | edit source]

 • AR dědičnost
 • Projevy v prvních měsících života ve formě bledosti, neprospívání, svalové slabosti
 • Megaloblastová anémie a neurologické projevy, poruchy imunity se projevují později
 • Léčba perorálním nebo systémovým podáním hydroxykobalaminu nebo cyanokobalaminu v kombinaci s folátem

Poruchy intracelulárního využití kobalaminu[edit | edit source]

 • Na základě biochemického fenotypu a genetické analýzy byla identifikována řada poruch intracelulárního metabolismu kobalaminu, označených jako mutované kobalaminy (A-H)

Kombinovaný deficit adenosylkobalaminu a methylkobalaminu[edit | edit source]

 • Typický biochemický nález kombinované methylmalonové acidurie a homocystinurie
 • Léčba podáváním hydroxykobalaminu
 • Deficit kobalaminu F
 • Pravděpodobně porucha transportu komplexu IF-kobalamin přes lyzosomální membránu enterocytu
 • Kobalamin nemůže být metabolizován ani na adenosylkobalamin ani na methylkobalamin
 • Deficit kobalaminu C
 • AR dědičnost
 • Nejčastější dědičná porucha metabolismu kobalaminu
 • Časný začátek
 • Multisystémové onemocnění (ledviny, játra, myokard)
 • Deficit kobalaminu D
 • Porucha syntézy adenosylkobalaminu, methylkobalaminu nebo obou
 • X-vázaná dědičnost

Deficit adenosylkobalaminu[edit | edit source]

 • Deficit kobalaminu A (porucha redukce Co2-na Co1-) a kobalaminu B (deficit adenosyltransferázy)
 • acidóza, methylmalonová acidurie
 • Často acidotická krize v prvním roce života
 • V důsledku acidózy vzniká hypotonie, letargie, zvracení, anémie, leukopenie, trombocytopenie
 • Léčba omezením bílkovin a podáváním hydroxykobalaminu

Deficit methylkobalaminu[edit | edit source]

 • Deficit kobalaminu E (deficit methioninsyntázy reduktázy) a kobalaminu G (deficit aktivity apoenzymu methion
 • insyntázy)
 • Megaloblastová anémie, neurologické postižení
 • Rozvíjí se hyperhomocysteinémie, homocystinurie
 • Léčba hydroxykobalaminem nebo methylkobalaminem

Perniciózní anémie[edit | edit source]

Funikulární degenerace[edit | edit source]

 • jedná se o degenerativní onemocnění velice často sdružené s Perniciózní anemií postihující zadní a hlavně postranní míšní provazce
 • jeho příčina tkví v deficitu vitamínu B12, který při perniciózní anemii nemůže být vstřebán jelikož je autoimunita namířena proti parietálním buňkám žaludeční sliznice antra a těla, které vylučují vnitřní faktor důležitý pro ochranu před natrávením vitamínu. Pokud vnitřní faktor chybí nedochází k ochraně vitamínu a tudíž ani jeho vstřebávání v terminálním ileu.
 • chybění vitamínu B12, vede k funikulární myelóze poměrně složitým mechanismem. Jelikož chybí vitamín B12, nedochází mimo jiné ke zpětně reakci přeměny homocysteinu na methonin. Díky tomu nemá tělo dost methioninu pro tvorbu S-adenosil-methioninu, který přenáší methylové zbytky na ethanolamin a tím tvoří cholin, který je zase esenciální pro tvorbu lecithinu. Nakonec, lecithin je jednou z důležitých složek sfygomyelinu, který je součástí stavby myelnových pochev. Jelikož se myelin v průběhu života proměňuje, dochází k jeho celkovému úbytku, jelikož se nedokáže efektivně dostavovat z uvedených příčin. Proto při funikulární myelóze dochází k řadě neurologickým symptomům jako je centrální paraparéza dolních končetin.
 • léčba je jednoduchá. Při rozpoznání příčiny se substituuje vitamín B12

Odkazy

Zdroj

 • FERNANDES, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. s. 576-580. ISBN 978-80-7387-096-6.
 • MURRAY, Robert K., Daryl K. GRANNER a Peter A. MAYES, et al. Harperova biochemie. 4. vydání. Jinočany : H & H, 2002. 872 s. ISBN 80-7319-013-3.