Posturografie

From WikiSkripta

Heslo

Posturografie je obecný název, který zahrnuje techniky užívané ke kvantifikaci (hodnocení míry) a kvalitativnímu posouzení (určování charakteru) posturální rovnováhy, tj. rovnováhy stoje, a to za statických (statická posturografie) nebo dynamických podmínek na pohybující se plošině (dynamická posturografie).

Statická posturografie

Statická posturografie, považovaná někdy za pouhou objektivizaci Rombergova testu, je založena na principu měření výkyvů souřadnic centra opěrných sil během stoje vyšetřovaného. Na rozdíl od subjektivního pozorování se však jedná o objektivní metodu, tzn. nezatíženou subjektivní interpretací, jejíž výsledky je možno dokumentovat graficky a především numericky. To umožňuje přesnější hodnocení poruchy rovnováhy, porovnávání a archivaci výsledků.

Dynamická posturografie

Dynamická posturografie je složitější metodou objektivního měření posturální rovnováhy. Užívá se ke kvantifikování adaptivních mechanismů CNS, které se účastní regulace postoje a rovnováhy za přirozených i nefyziologických podmínek. Mezi tyto mechanismy patří mechanismus smyslových vstupů (zrak, somatosenzorika – zejména hmat a propriocepce, vestibulární systém), centrální zpracování a motorická odpověď. Posturografie se též užívá při rehabilitaci rovnováhy.

Odkazy

Použitá literatura

  • DRŠATA, Jakub. Počítačová posturografie v diagnostice a rehabilitaci závrativých stavů. Hradec Králové, 2007, Disertační práce