Povinnosti lékaře a nemocného při stanovení diagnózy venerického onemocnění

From WikiSkripta

Depistáž v terénu – anonymní testování
Informační plakát v boji proti STD

Výskyt pohlavních onemocnění v ČR podléhá povinnému Hlášení pohlavní nemoci, které zahrnuje aktivní pohlavní onemocnění včetně reinfekcí a úmrtí. Jednotlivá hlášení jsou zaznamenávána do Registru pohlavních nemocí (RPN) Krajskými hygienickými stanicemi (KHS). Statistiky jsou vedeny již od roku 1959 prostřednictvím Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Povinnému hlášení v ČR podléhají klasické pohlavní choroby (syfilis, gonorrhoea, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale) a z ostatních HIV/AIDS, virové hepatitidy, pediculosis, scabies a chlamydiové infekce. Dispenzarizace a evidence pohlavních nemocí patří do kompetence dermatovenerologie.

V případě klasických pohlavních chorob musí lékař i pacient respektovat zákonná opatření, která jim udělují určité povinnosti. Jednotlivé povinnosti lze dělit na povinnosti lékařů, dermatovenerologického oddělení a povinnosti pacientů.

Povinnosti lékaře[edit | edit source]

Hlášení sexuálně přenosných onemocnění (podezření, ohrožení i úmrtí) na zvláštních předepsaných tiskopisech. Další povinností je informovat nemocného o charakteru onemocnění, možném přenosu a poučení si nechat podepsat. Následně provede depistážní šetření (zjistit všechny kontakty a zdroje onemocnění). Následně je lékař povinen léčit nemocného, provádět pravidelná vyšetření a dodržovat lékařské tajemství. Poslední povinností je nahlásit porušení předpisů ze stran nemocného a to především přerušení léčby a povinných kontrol.

Povinnosti dermatovenerologického oddělení[edit | edit source]

Vedení evidence pohlavních nemocí a jejich statistika. Dokumentace venerologických pacientů musí být mimo centrální kartotéky a přístupná pouze zdravotnickému personálu. Veškerý zdravotnický personál pracující na dermatovenerologickém oddělení je vázán mlčenlivostí. Jedním z hlavních úkolů je provádění depistáže. Do depistážního šetření spadá aktivní vyhledávání zdrojů nákazy a ohrožených osob, které jsou uvedeny v tiskopise dodaném lékařem. Depistáž je vedena kvalifikovanou sestrou pod vedením lékaře.

Povinnosti pacienta[edit | edit source]

Venerický pacient je povinný podrobit se vyšetření, léčbě a kontrolám. Klient je zařazen do evidence po celou dobu onemocnění a vyřazen až na základě negativních výsledků. Nemocný má povinnost dodržovat veškeré pokyny od lékařů a zdravotnického personálu. Musí informovat lékaře o všech kontaktech a případně uvést zdroj nákazy (pokud ho zná). Nesmí ohrozit nákazou ostatní osoby (případné nakažení dalších osob může být bráno trestný čin). V průběhu dispenzární péče je povinen ohlásit změnu bydliště lékaři.

HIV test je doporučovaný u venerologických pacientů. Vyšetření je provedeno pouze se souhlasem pacienta. Test lze provést bez souhlasu u osoby obviněné ze spáchání trestného činu ohrožováním pohlavní nemocí nebo u fyzické osoby, která je nuceně léčena pro pohlavní onemocnění. Dále je možné provést vyšetření z diagnostického důvodu u osob v bezvědomí.

Vyšetření a prevence[edit | edit source]

Návštěva pacienta u dermatovenerologa je bez doporučení praktického lékaře. O všech údajích platí povinné zachování lékařské mlčenlivosti. Vyšetření je provedeno podle technického vybavení pracoviště, pokud není dostatečné, pacient je odeslán na příslušné dermatovenerologické oddělení nemocnice, případně do STD center.

V rámci prevence a šíření pohlavních nemocí jsou stanovena preventivní opatření týkající se novorozenců, gravidních, hospitalizovaných osob, dárců krve, tkání, kostní dřeně, orgánů a spermatu a u všech osob, u nichž na podkladě anamnézy nebo objektivního vyšetření nelze vyloučit podezření z nákazy či onemocnění v rámci diferenciální diagnózy. Je doporučován test na HIV protilátky, které je dobrovolné a možné provést pouze se souhlasem testované osoby.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]