Pulzní oxymetrie

Z WikiSkript

(přesměrováno z Pulsní oxymetrie)

Pulzní oxymetr

Pulzní oxymetrie neinvazivně měří saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (pulzatilní tok).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Princip pulzní oxymetrie.

Místem umístění detektoru jsou prsty končetin nebo ušní lalůčky. Vzhledem k cirkulační době detekuje snímač umístěný na ušním lalůčku změny dříve než snímač umístěný na prstu končetiny. Při ponechání snímače na jednom místě po dlouhou dobu existuje riziko poškození tkáně tlakem. U novorozenců jsou fyziologicky nižší hodnoty dány přítomností P–L zkratů.

Interpretace hodnot SaO2 při oxygenoterapii
Hodnoty SaO2 Klinické poznámky
Novorozenci > 90 %
děti nad 1 měsíc > 95 %
fyziologické hodnoty
< 80 % kritický stav v horizontu desítek minut
< 60 % bezprostřední kritická desaturace

Vztah mezi SaO2 a pO2[upravit | editovat zdroj]

Disociační křivka hemoglobinu

Vztah mezi hodnotou PO2 a SaO2 je dán průběhem disociační křivky hemoglobinu. Vzhledem k jejímu esovitému průběhu neumožňuje sledování SaO2 detekovat změny PaO2 v nízkém a vysokém pásmu hodnot (hodnoty SaO2 < 70 % a hodnoty SaO2 > 98 %). Faktory, které ovlivňují polohu disociační křivky hemoglobinu, ovlivňují i hodnotu SaO2. Tyto změny jsou významné pouze na strmé části disociační křivky.

U nemocných s normálními hodnotami pH a tělesné teploty odpovídá hodnota SaO2 90 % cca pO2 kolem 60–65 mm Hg (= 8–8,6 kPa). Při klinicky detekovatelné cyanóze u nemocných bez anémie jsou již parametry SaO2 obvykle kolem 80 %. Pulzní oxymetrie nedostatečně koreluje s nadměrně vysokým pO2, např. při SaO2 98 % může být pO2 10, ale i 20 kPa a to se již jedná o toxickou hyperoxii. Tento fakt je významný zejména v neonatologii.

Přehled nejčastějších příčin artefaktů při pulzní oxymetrii[upravit | editovat zdroj]

  • nízká perfuze místa měření → hypotenze, nízký srdeční výdej, hypotermie;
  • závažná anémie;
  • nadměrná intenzita okolního světla;
  • nesprávná poloha senzorů;
  • pohyb senzoru;
  • venózní pulzace na dolní končetině;
  • vysoký obsah kožního pigmentu (černoši, opálení, ...).

Nejčastější příčinou artefaktu je ztráta pulzatilního charakteru signálu při hypoperfúzi monitorovaného místa.

Klinické poznámky k hodnocení SaO2[upravit | editovat zdroj]

Při intoxikaci oxidem uhelnatým vzniká karboxyhemoglobin (COHb), který má prakticky stejnou schopnost absorbovat světlo o vlnové délce 660 nm jako oxyhemoglobin, a proto standardní oxymetry udávají v přítomnosti COHb falešně vysokou hodnotu SaO2.

Při methemoglobinemii detekujeme hodnotu SaO2 85 %, neboť methemoglobin má stejný absorpční koeficient pro červené i infračervené světlo. Methemoglobinémie tedy vede k falešně nízké hodnotě SaO2, je-li její skutečná hodnota vyšší než 85 %, a k falešně vysoké hodnotě, je-li její skutečná hodnota nižší než 85 %.

Při anemii detekujeme vysokou hodnotu SaO2 vzhledem k oxémii, neboť při nízké koncentraci erytrocytů jsou tyto výborně saturovány. Naopak falešně nízké hodnoty SaO2 detekujeme při polyglobulinemii.

Při hypoperfúzi může být SaO2 falešně nízká nebo vysoká (→ pokud pulzní oxymetr snímá aktuálně otevřené AV zkraty).

Při ikteru a přítomnosti barviv v organismu (methylenová modř) detekujeme falešně nízké hodnoty, stejně tak při užívání laku na nehty.

Arytmie způsobí nepravidelnosti křivky a tím pádem i změny průměrné měřené saturace, závažná trikuspidální vada mechanismem přenesené žilní pulsace může způsobit chyby ve měření signálu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • ŠEVČÍK, Pavel, et al. Intenzivní medicína. 3. vydání. Galén, 2014. 1195 s. s. 179–183. ISBN 978-80-7492-066-0.
  • HAVRÁNEK, Jiří: Kardiopulmonální monitoring.