Pulzní oxymetrie

Z WikiSkript

Pulzní oxymetr

Pulzní oxymetrie neinvazivně měří saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (pulzatilní tok).

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Princip pulzní oxymetrie.

Místem umístění detektoru jsou prsty končetin nebo ušní lalůčky. Vzhledem k cirkulační době detekuje snímač umístěný na ušním lalůčku změny dříve než snímač umístěný na prstu končetiny. Při ponechání snímače na jednom místě po dlouhou dobu existuje riziko poškození tkáně tlakem. U novorozenců jsou fyziologicky nižší hodnoty dány přítomností P–L zkratů.

Interpretace hodnot SaO2 při oxygenoterapii
Hodnoty SaO2 Klinické poznámky
Novorozenci > 90 %
děti nad 1 měsíc > 95 %
fyziologické hodnoty
Novorozenci < 90 %
děti nad 1 měsíc < 95 %
patologické hodnoy
< 80 % kritický stav v horizontu desítek minut
< 60 % bezprostřední kritická desaturace

Vztah mezi SaO2 a pO2[upravit | editovat zdroj]

Vztah mezi hodnotou PaO2 a SaO2 je dán průběhem disociační křivky hemoglobinu. Vzhledem k jejímu esovitému průběhu neumožňuje sledování SaO2 detekovat změny PaO2 v nízkém a vysokém pásmu hodnot (hodnoty SaO2 < 70 % a hodnoty SaO2 > 98 %). Faktory, které ovlivňují polohu disociační křivky hemoglobinu, ovlivňují i hodnotu SaO2. Tyto změny jsou významné pouze na strmé části disociační křivky.

U nemocných s normálními hodnotami pH a tělesné teploty odpovídá hodnota SaO2 90 % cca pO2 kolem 60–65 mm Hg (= 8–8,6 kPa). Při klinicky detekovatelné cyanóze u nemocných bez anémie jsou již parametry SaO2 obvykle kolem 80 %. Pulzní oxymetrie nedostatečně koreluje s nadměrně vysokým pO2, např. při SaO2 98 % může být pO2 10, ale i 20 kPa a to se již jedná o toxickou hyperoxii. Tento fakt je významný zejména v neonatologii.

Přehled nejčastějších příčin artefaktů při pulzní oxymetrii[upravit | editovat zdroj]

  • nízká perfuze místa měření → hypotenze, nízký srdeční výdej, hypotermie;
  • závažná anémie;
  • nadměrná intenzita okolního světla;
  • nesprávná poloha senzorů;
  • pohyb senzoru;
  • venózní pulzace na dolní končetině.

Nejčastější příčinou artefaktu je ztráta pulzatilního charakteru signálu při hypoperfúzi monitorovaného místa.

Klinické poznámky k hodnocení SaO2[upravit | editovat zdroj]

Při intoxikaci oxidem uhelnatým vzniká karboxyhemoglobin (COHb), který má prakticky stejnou schopnost absorbovat světlo o vlnové délce 660 nm jako oxyhemoglobin, a proto standardní oxymetry udávají v přítomnosti COHb falešně vysokou hodnotu SaO2.

Při methemoglobinemii detekujeme hodnotu SaO2 85 %, neboť methemoglobin má stejný absorpční koeficient pro červené i infračervené světlo. Methemoglobinémie tedy vede k falešně nízké hodnotě SaO2, je-li její skutečná hodnota vyšší než 85 %, a k falešně vysoké hodnotě, je-li její skutečná hodnota nižší než 85 %.

Při anemii detekujeme falešně vysokou hodnotu SaO2, neboť při nízké koncentraci erytrocytů jsou tyto výborně saturovány. Naopak falešně nízké hodnoty SaO2 detekujeme při polyglobulinemii.

Při hypoperfúzi může být SaO2 falešně nízká nebo vysoká (→ pokud pulzní oxymetr snímá aktuálně otevřené AV zkraty).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

HAVRÁNEK, Jiří: Kardiopulmonální monitoring.