Rehabilitace

Z WikiSkript

Rehabilitace (RHB) je činnost, jejímž cílem je optimální znovuobnovení fyzických, psychických, sociálních a pracovních schopností jedince, které byly sníženy v důsledku úrazu či onemocnění[1]. Jedná se o interdisciplinární obor.

 • Impairment – porucha 1 systému, projevuje se změnami anatomickými, fyziologickými či psychickými.
 • Disabilita – omezená schopnost, individuálnější charakter, neschopnost provádět určité činnosti, které pacient dříve prováděl → prostor pro ergoterapii.
 • Handicap – disabilita ve vztahu ke společnosti.
 • RHB indikuje + koordinuje lékař.
 • RHB týmovou prací – fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog.
 • Nutný je správně zvolený čas pro začátek RHB.
 • Ambulantní rehabilitační oddělení, rehabilitační centra (při nemocnicích a LF), specializované ústavy, lázeňská léčba.
 • Svalový test – info o svalové síle jednotlivých svalů / svalových skupin, největší přínos u periferních paréz (hl. reziduální parézy po akutní poliomyelitidě), 5 stupňů hodnocení svalové síly[1].

Fyzioterapie

Pojem fyzioterapie pochází z řeckého slova fysis - přírodní síla a therapeiá - léčení jako poskytnutí služby. K léčebnému ovlivnění patologických stavů využívá různých forem energií (včetně pohybové). Dělí se na léčebnou tělesnou výchovu (LTV) a fyzikální léčbu[1].


Léčebná tělesná výchova

 • Skupinová / individuální rehabilitace.
 • Kondiční cvičení – již v akutním až subakutním stavu s nemocným na lůžku, i jako preventivní RHB u rizikových skupin.
 • Cvičení podle svalového testu – význam hl. u periferních paréz, cvičení proti odporu, využití činek + kladek.
 • Při spastických poruchách – Kabatova technika – vychází z urč. pohybových vzorců, založena na principu svalové souhry, pohyb v diagonálách.
 • Metoda manželů Bobathových – hl. u dětí s DMO, využívá poloh pro započetí pohybu, kdy tlumena spasticita, s využitím šíjových, vestibulárních reflexů a různých cvičebních pomůcek.
 • Vojtova metoda – vychází z fylogeneze pohybu, u člověka existují 2 reflexní zakódované pohybové celky: reflexní plazení + reflexní otáčení – lze je vybavit jen při určité poloze a stimulaci, indikace: DMO, spastické hemiparézy po CMP aj[1].

Fyzikální léčba

 • Stejnosměrný proud: galvanizace – urychluje metabolismus ve tkáních;
 • střídavé interferenční proudy – ovlivnění bolestivosti (diadinamik, analgonik aj.);
 • IR záření – „předehřátí“, uvolnění spasticity před následným cvičením;
 • elektromagnetické vlnění – zmírnění zánětu, degenerativní onemovnění muskuloskeletálního aparátu;
 • UZ – rozrušení srůstů, zmírnění spasticity, analgetické účinky;
 • laser – urychlení hojení různých sval. a kloubních poranění, omezení vzniku keloidních jizev;
 • UV zářeníosteoporóza;
 • zábaly parafínem – zmírnění spasticity před cvičením;
 • vodoléčba – vířivé lázně pro horní i dolní končetiny, bahenní a slatinové zábaly + koupele, skotské střiky, sauna[1].

Ergoterapie

Ergoterapie je rehabilitační obor. Snaží se člověku s postižením (fyzickým či psychickým) dosáhnout co nejvyšší kvality života pomocí smysluplné činnosti. Ergoterapie je holisticky zaměřená - snaží se pochopit klienta i s jeho prostředím a respektovat jeho přání při tvorbě plánu terapie. Ergoterapeut funguje v rámci multidisciplinárního týmu.

Od termínu léčba prací se v současnosti upouští, protože neodpovídá současnému pojetí ergoterapie.

Ergoterapeut může pracovat v:

 • nemocnici – na odděleních pro děti i dospělé (traumatologie, JIP, onkologie, neonatologie, psychiatrie, revmatologie), v lázních;
 • sociálním zařízení – domovy pro seniory, stacionáře, terapeutické dílny, chráněná bydlení;
 • jiných zařízeních – kliniky rehabilitačního lékařství, raná péče, domácí péče.

Ergoterapeut dále může poskytnout poradenství ohledně ergonomie pracoviště či výběru kompenzačních pomůcek, ale také může pracovat jako asistent pro lidi s disabilitou.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

 1. a b c d e SEIDL, Zdeněk a Jiří OBENBERGER. Neurologie pro studium i praxi. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0623-7.