Sterilizace (hygiena)

From WikiSkripta

Sterilizace je souhrn opatření, kterými se v daném prostředí usmrtí všechny životaschopné mikroorganismy včetně spor a helmintů s jejich vajíčky a dojde též k nezvratné inaktivaci virů.

Předsterilizační příprava[edit | edit source]

Fyzikální sterilizace[edit | edit source]

Sterilizace vlhkým teplem[edit | edit source]

 • V parních přístrojích, které musí být až na výjimky vybaveny pravidelně obměňovaným antibakteriálním filtrem,
 • sterilizace předmětů z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů, léčivých přípravků a dalších materiálů odolných parametrům,
 • pro inaktivaci prionů se používá teplota 134 °C po dobu 60 minut,
 • pro některé nebalené předměty určené k okamžitému použití se používá teplota 134 °C po dobu 4 minut, nepoužívá se na centrálních sterilizacích a sterilizačních centrech,
 • pro léčivé přípravky se používají parametry individuálně dle standardních operačních a technologických postupů.

Sterilizace horkým vzduchem[edit | edit source]

 • V přístrojích s nucenou cirkulací vzduchu,
 • sterilizace předmětů z kovu, skla, porcelánu, keramiky, kameniny a léčivých přípravků při parametrech,
 • pro léčivé přípravky se používají parametry individuálně dle standardních operačních a technologických postupů.

Sterilizace plazmatem[edit | edit source]

 • Vzniká ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli nebo vysokonapěťovým výbojem, které ve vysokém vakuu působením na páry peroxidu vodíku nebo jiné chemické látky uvolňují volné radikály kyslíku; účinek je dán nízkoteplotním plazmatem plynu (peroxid vodíku, kyselina peroctová) při teplotě 50 °C a dalších stanovených parametrech.

Chemická sterilizace[edit | edit source]

 • Materiál, který nelze sterilizovat fyzikálními způsoby,
 • sterilizačním médiem jsou plyny předepsaného složení a koncentrace.

Sterilizace formaldehydem[edit | edit source]

 • Působení plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě 60–80 °C a podtlaku při parametrech stanovených výrobcem,
 • zavzdušnění komory na konci cyklu probíhá přes antibakteriální filtr.

Sterilizace ethylenoxidem[edit | edit source]

 • Plynná směs ethylenoxidu při teplotě 37–55 °C při parametrech stanovených výrobcem.

Zásady sterilizace[edit | edit source]

 • Způsoby sterilizace volíme dle doporučení výrobce jednotlivých nástrojů / pomůcek / předmětů,
 • nástroje / pomůcky / předměty se sterilizují důkladně omyté a osušené,
 • materiály se vkládají do vhodných obalů a do sterilizační komory se ukládají tak, aby se umožnilo co nejsnazší pronikání sterilizačního média,
 • obaly s vysterilizovaným materiálem se označí datem sterilizace, exspirace, kódem pracovníka (odpovídajícího za neporušenost obalu) a kontrolu procesového testu,
 • každý sterilizační cyklus se dokumentuje: datum, druh sterilizovaného materiálu, jméno a podpis osoby, která sterilizaci provedla,
 • vysterilizovaný materiál v obalu se převáží v uzavřených přepravkách tak, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním,
 • vysterilizovaný materiál se skladuje:
  • volně s krátkou exspirační dobou,
  • chráněn v uzavřené skříni, zásuvce nebo v dalším obalu s delší exspirací,
  • pro dlouhodobou exspiraci se použije dvojitý obal, který se po sterilizaci vkládá do uzavíratelného skladovacího obalu (např. skříně),
  • pro lepší možnost manipulace se sterilním materiálem při jeho používání je možné ve výjimečných případech použít podávkové kleště, které jsou uchovávány „na sucho“ v toulci, kdy výměna podávek a toulce musí být prováděna minimálně jednou za 8 hodin.

Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů[edit | edit source]

Biologické indikátory[edit | edit source]

 • Nové přístroje, opravené přístroje před uvedením do provozu,
 • při jakékoliv pochybnosti o sterilizační účinnosti,
 • pravidelná kontrola:
  • 1x za měsíc: sterilizátory ve sterilizačních centrech, centrálních sterilizací, operačních sálech, operačních traktech nebo na pracovištích, které vykonávají sterilizaci pro jiná pracoviště,
  • u sterilizátorů ne starších než 10 let nejpozději po 200 sterilizačních cyklech, nejméně však 1x za rok,
  • u sterilizátorů starších 10 let nejpozději po 100 sterilizačních cyklech, nejméně však 2x za rok.

Nebiologické testy (sledování parametrů sterilizace obsluhou)[edit | edit source]

 • Chemický test procesový:
  • označuje se každý jednotkový obal,
  • slouží k rozlišení materiálu připraveného ke sterilizaci a již sterilizovaného, reaguje barevnou změnou již jen na přítomnost sterilizačního média,
 • chemické testy: určené k průkazu splnění všech parametrů cyklu; vkládají se do míst, kam sterilizační médium nejhůře proniká.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]