Hurá!   WikiSkripta jsou v novém! Vzhled ale není jediná věc, která se změnila, pod kapotou je novinek mnohem víc. Pokud se chcete dozvědět více, nebo pokud vám něco nefunguje správně, podívejte se na podrobnosti.

Viditelné světlo

Z WikiSkripta

(přesměrováno z Světlo)

Viditelné světlo, jinak také označované pouze jako světlo, je elektromagnetické záření o frekvenci 3,9 x 1014 Hz do 7,9 x 1014 Hz, což ve vakuu odpovídá vlnovým délkám v rozmezí 380–740 nm. Tato část elektromagnetického spektra má tu vlastnost, že při dopadu na fotoreceptory lidského oka (tyčinky a čípky) vyvolává zrakový vjem. Jedná se o záření Slunce (hvězdy), které při průchodu atmosférou dopadne na zemský povrch. V celém elektromagnetickém vlnění se světlo nachází mezi infračerveným (vlnová délka větší než 740 nm) a ultrafialovým zářením (vlnová délka kratší než 380 nm). Světlo má duální charakter, můžeme ho popisovat jako vlnu, ale i jako částici. Fyzikální obor, který se zabývá zkoumáním vlastností viditelného světla se nazývá optika.

Rychlost světla[upravit | editovat zdroj]

Rychlost světla (světelná rychlost) ve vakuu je 299 792 458 m/s, zaokrouhleně se uvádí 3×108 m/s (300 000 km/s). Fyzikální jednotka se značí písmenem c. Ve vzduchu je jeho rychlost jen zanedbatelně nižší než ve vakuu, ale v jiných prostředích je vždy nižší, je závislá na indexu lomu. Například ve skle činí zhruba 200 000 km/s a ve vodě 225 000 m/s.

viditelné světlo

Barevné spektrum[upravit | editovat zdroj]

Viditelné světlo se skládá z několika barev, které nazýváme spektrálními. Jednotlivé barvy jsou typické pro určitou vlnovou délku a vzájemně do sebe přecházejí. Nejkratší vlnovou délku, ale nejvyšší frekvenci, má fialová (380 až 430 nm), s nárůstem vlnové délky a poklesem frekvence následují modrá (430 až 500 nm), azurová (500 až 520 nm), zelená (520 až 565 nm), žlutá (565 až 590 nm), oranžová (590 až 625 nm) a červená (625 až 740 nm). Lidské oko je nejcitlivější na vlnové délky okolo 555 nm (zelená). Objekt vidíme v takové barvě, jakou vlnovou délku jeho povrch odráží, ostatní barvy jsou předmětem absorpovány (pohlceny). Vedle spektrálních barev existují i barvy nespektrální, které vznikají jako vjem smíšení několika barev. Mezi tyto barvy patří šedá, bílá, černá, ale i například růžová nebo tyrkysová.

Viditelné spektrum, vlnová délka v nanometrech

Šíření[upravit | editovat zdroj]

Šíření světla probíhá na základě Huygensova principu pomocí vlnoploch, vliv na tento jev mají i vlastnosti samotného prostředí, ve kterém k šíření dochází. V opticky homogenním prostředí mají vlnoplochy v blízkosti zdroje světla kulový tvar, ve velké vzdálenosti by je šlo považovat za roviny. Paprsky, představují myšlené čáry, které ukazují směr šíření světla, a jsou vždy kolmé na vlnoplochu, se zde šíří přímočaře. Šíření světla je také

Světelné zdroje[upravit | editovat zdroj]

Zdrojem světla můžeme nazvat každé těleso, ve kterém světlo vzniká a je vyzařováno do okolí (Slunce, žárovka, plamen atd.). V případě, že velikost samotného zdroje je oproti vzdálenosti, ze které ho pozorujeme zanedbatelná, nazveme ho bodovým zdrojem světla (laser). Přirozené zdroje nelze považovat za bodové, protože se světlo šíří najednou z několika různých bodů.

Optické prostředí[upravit | editovat zdroj]

Optickým prostředím nazveme každé prostředí , ve kterém dochází k šíření světla. Můžeme ho rozdělit na průhledné (nedochází zde k rozptylu světla), průsvitné (světlo se šíří, ale dochází k částečnému rozptylu) a neprůhledné (světlo je na povrchu pohlcováno nebo odráženo). Z pohledu optiky dochází ještě k dělení na prostředí homogenní (v celém svém objemu má stejné vlastnosti), izotropní (vlastnosti nejsou závislé na směru šíření - sklo) a anizotropní (vlastnosti závisí na směru šíření světla - krystal). Průhledné sklo dělíme na čiré (světlo prochází beze změny) a barevné (pohltí některé vlnové délky).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

WIKIPEDIE Otevřená encyklopedie. Světlo [online]. [cit. 2019-01-20]. <https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlo>.

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov. Úvod do optiky [online]. [cit. 2019-01-20]. <http://www.gymhol.cz/projekt/fyzika/01_uvod/01.htm>.

Techmania Science Center / EDUPORTÁL. Světlo [online]. [cit. 2019-01-20]. <https://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/fyzika/svetlo>.

Encyklopedie fyziky. Šíření světla [online]. [cit. 2019-01-20]. <http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/435-sireni-svetla>.

FYZIKA 007. Šíření světla [online]. [cit. 2019-01-20]. <http://www.fyzika007.cz/optika/sireni-svetla>.

Literatura[upravit | editovat zdroj]

Beneš, Jiří, Jirák, Daniel a Vítek, František. . Základy lékařské fyziky. 4. vydání vydání. 2015. ISBN 978-80-246-2645.

Beneš Jiří, Kymplová Jaroslava, Vítek František. . Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory pro studium a praxi. 1. vydání vydání. 2015. ISBN 978-80-247-4712-5.

[zdroj?]