Terapie záchvatu asthma bronchiale/PGS (VPL)

Z WikiSkript

Exacerbace záchvatu astma bronchiale[upravit | editovat zdroj]

Exacerbace astmatu (= astmatické záchvaty):

 • jsou to stavy:
  • progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů, tísně na hrudi nebo
  • kombinace těchto příznaků.

Variabilita[upravit | editovat zdroj]

Astma bronchiale:

 • velmi variabilní nemoc - interindividuálně, v čase intraindividuální.
 • prakticky každý astmatik prodělal někdy akutní exacerbaci - někdy jako první projev (paradoxně na nemoc (dosud nepoznanou) včas upozorní).

Mnoho podob:

 • od lehké,
 • po těžký život ohrožující stav:
  • těžká nutí nemocného vyhledat urgentní lékařskou péči, ev. je potřeba hospitalizace, systémově kortikoidy.

Nástup exacerbace[upravit | editovat zdroj]

 • pozvolný (progreduje několika hodin/dnů) nebo
 • dramaticky náhle (minuty), jako některé téměř smrtelné varianty.

Exacerbaci charakterizuje:

 • snížení výdechového průtoku a zhoršení obstrukce,
  • lze změřit zhoršení plicní funkce - PEF nebo FEV1
   • spolehlivější ukazatel st. omezení průtoku vzduchu, než tíže příznaků,
   • st. obtíží = citlivější míra začátku exacerbace (zhoršování příznaků předchází pokles PEF),
   • malá část pacientů příznaky špatně vnímá - může mít významný pokles plicní funkce bez výrazné změny příznaků (zvl. pacientů s tzv. smrtelným astmatem, pravděpodobněji u mužů).

Příčiny exacerbací[upravit | editovat zdroj]

Akutní exacerbace jsou obvykle:

 • následkem expozice spouštěčům, nejč. virové infekci/alergenu,
 • s prolongovanějším průběhem zhoršování - mohou být důsledkem selhání dlouhodobé terapie.

Morbidita a mortalita[upravit | editovat zdroj]

 • nejč. se druží s:
  • neschopností stanovit tíži exacerbace,
 • neadekvátním řešením jejího počátku,
 • její nedostatečnou terapií.

Zvolení a zahájení terapie exacerbace[upravit | editovat zdroj]

Terapie exacerbace závisí na:

 • pacientovi,
 • zkušenostech zdravotníka,
 • nejúčinnějších terapeutických postupech pro tohoto pacienta,
 • dostupnosti léků a zařízení akutní péče.

Exacerbaci je nutno:

 1. včas rozpoznat,
 2. správně určit tíži,
 3. včas zahájit efektivní terapii,
 4. monitorovat odpověď na iniciální léčbu astmatického záchvatu.

Zároveň průběžně zvažovat:

 • kdo a kde léčbu povede,
 • zda léčbu zvládneme v domácím prostředí/ambulanci,
 • zda hospitalizovat.

Při vysokém riziku úmrtí na astma zajistíme:

 1. okamžitou odbornou péči,
 2. důkladnou monitoraci.

Toto vyžadují pacienti:

 • po téměř smrtelném záchvatu astmatu,
 • po akutní hospitalizaci v loňském roce pro akutní astmatický záchvat
 • intubovaní pro astma,
 • užívají aktuálně/nedávno p.o. kortikoidy,
 • nadměrně závislí na inhalačních β2-agonistech s rychlým nástupem účinku (>1 inhalátor salbutamolu/ekvivalentu),
 • s psychiatrickým onem./psychosociálními problémy,
 • popírající astma (/závažnost) nebo tak činí jejich rodina,
 • pacienti nedodržují plán dlouhodobé terapie astma bronchiale.

Doma zvládne (edukovaný pacient):

 • lehké exacerbace s dobrou odpovědí na počáteční terapii...

Vyhledat lékařskou pomoc - ihned - pokud je těžký záchvat:

 • nemocný dušný v klidu,
 • předkloněn,
 • nemluví ve větách, jen ve slovech (kojenci přestávají jíst),
 • neklidný, zmatený nebo malátný,
 • s bradykardií/dechovou frekvencí > 30 dechů/min,
 • pískoty hlasité/vymizelé,
 • puls > 120/min (kojenců 160/min.),
 • PEF po počáteční léčbě < 60% NH nebo ONH,
 • pacient je celkově vyčerpaný.

Vyhledat lékařskou pomoc nutno pokud:

 • odpověď na počáteční bronchodilatační léčbu není rychlá a nepřetrvá aspoň 3 hod.

nebo

 • není zlepšení během 2–6 hodin po zahájení terapie p.o. kortikoidy

nebo

 • nastává další zhoršení.

Vlastní léčba[upravit | editovat zdroj]

Exacerbace astma bronchiale - vyžaduje okamžitě léčbu.


Na všech úrovních péče jsou nezbytní:

 • inhalační β2-agonisté s rychlým nástupem účinku v dostatečných dávkách:
  • během 1.hodiny: 2–4 dávky každých 20 minut.
  • po 1.hodině: dle tíže exacerbace.
   • lehké exacerbace - odpověď při podávání 2–4 dávek každé 3–4 hodiny,
   • středně těžké exacerbace - odpověď až při 6–10 dávkách po 1–2 hodinách.
   • těžkých exacerbací - až 10 vdechů (nejlépe přes inhalační nástavec) či plné dávky z nebulizátoru, ev. v intervalech < 1 hodina.
  • Bronchodilatační léčba - standardním aerosolovým dávkovačem (MDI), nejlépe přes inhalační nástavec, zlepší plicní funkci min. jako stejná dávka aplikovaná nebulizárorem.
  • Žádné další léky nejsou třeba, pokud rychle působící inhalační beta2-agonisté vedou ke kompletní odpovědi, kdy se PEF vrátí k > 80% NH nebo ONH) a zlepšení trvá aspoň 3–4 hodiny.
  • nově lépe podávat salbutamol v izotonickém roztoku MgSO4 než ve FR.
  • kombinace inhalačního /nebulizovaného β2-agonisty s anticholinergikem (iprapropium bromid) může lépe bronchodilatovat než samotné jednotlivé léky.
  • nemáme-li inhalační léky, lze podat bronchodilatancia p.o.
 • Perorální kortikoidy
  • časně ve středně těžké /těžké exacerbaci (0,5–1mg/kg prednisolonu(ekvivalentu)/24 hod.) podat k urychlení zlepšení všech exacerbací, vyjma nejlehčích.
  • vodítkem podání p.o. kortikoidů:
   • odpověď na inhalaci β2-agonistů s rychlým nástupem účinku není po 1 hod. rychlá/trvalá (např. PEF

není > 80% NH nebo ONH).

  • při vyzvracení perorální dávky krátce po podání - její podání zopakovat.
  • i.v. podání - pokud je žádoucí i.v. přístup, nebo pravděpodobně zhoršená absorpce z GIT,
  • i.m. vhodná u propuštěných z oddělení akutní medicíny, zejména pokud v léčbě špatně spolupracuje.
  • klinické zlepšení po podání systémových kortikoidů čekáme nejdříve za 4 hod.
 • Theofyliny (= methylxantiny)
  • nevhodné jako přídatná th. k vysokodávkovaným inhalačním β2-agonistům.
  • lze, pokud nejsou inhalační β2-agonisté k dispozici.
  • pokud užívá theofyliny dlouhodobě, máme před podáním theofylinů s krátkodobým účinkem změřit jejich koncentraci v séru.
 • podávání kyslíku:
  • ve zdravotnických zařízeních indikováno při hypoxii,
  • nosními kanylami („kyslíkové brýle“), maskou, malým dětem lze v kyslíkovém stanu,
  • SatO2 arteriální krve byla >/= 92% (dětí 95%) - pečlivě monitorovat (pulzní oxymetrie) zvl. dětí (měření plicní funkce obvykle obtížné a saturace < 92% je dobrým ukazatelem potřeby hospitalizace - nelze-li měřit saturace u dětí, kyslík podávat vždy).
  • do tryskových nebulizátorů k nebulizaci bronchodilatancií kyslík místo vzduchu,
  • vyšetření krevních plynů z arteriální krve - u pacientů s poč. hodnotami PEF 30–50% NH a těm, co se nezlepšili po počáteční léčbě.
  • ponechat vdechovat kyslík i při odběru vzorku krve.
  • PaO2 < 8 kPa (60mm hg) a normální/zvýšené PaCO2 (zvl. > 6 kPa – 45mm Hg) pro hrozící/rozvinutou respirační insuficienci.
   • doporučena stabilizace na lůžku s možností monitorování,
   • při nezlepšení přeložení na JIP.

Nevhodné k terapii astmatu[upravit | editovat zdroj]

 • Adrenalin není indikován k léčbě exacerbace astmatu, ale k zvládání anafylaxe/angioedém.
 • Nejsou vhodná
  • sedativa, mukolytika, ATB,
  • ani hydratace velkými objemy u dospělých/větších dětí. (Malým dětem/kojencům musíme podávat dostatečně tekutin.)
 • Dechová RHB či fyzioterapie je nevhodná k léčbě akutní exacerbace - je možné zhoršení dyskomfortu pacientů.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Na portálu VPL:

Ve Wikiskriptech:

Kazuistika:

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

www.svl.cz/....astma-2008.pdf

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]


 • SALAJKA, F, S KONŠTACKÝ a V KAŠÁK. Asthma bronchiale : Doporučený diagnostický a léčebný postup pro praktické lékaře. 1. vydání. Praha : Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2005. 


 • SALAJKA, F, V KAŠÁK a P POHUNEK. Diagnostika, léčba a prevence průduškového astmatu v České republice : Uvedení globální strategie do praxe. 1. vydání. Praha : Jalna, 2008.