Vrozené vady dentinu

Z WikiSkript

Dědičná onemocnění dentinu dělíme na dentinogenesis imperfekta (3 typy) a dysplazie dentinu (2 typy). Do geneticky podmíněných poruch dentinu můžeme zařadit i odontodysplazii.

Dentinogenesis imperfecta[upravit | editovat zdroj]

Dentinogenesis imperfecta
 • Autozomálně dominantní dědičná choroba;
 • postiženy jsou zubní tkáně mezodermálního původu, dentin, pulpa, parodont a cement;
 • sklovina je tenká a dentin je vláknitý s malým množstvím tubulů;
 • pozorujeme jiné zbarvení (žlutá, hnědá, šedá) a opalescenci zubů;
 • zuby mají menší mechanickou odolnost se sklonem k abrazi.

1. typ dentinogenesis imperfekta

 • U pacientů s osteogenesis imperfecta;
 • obvykle je způsoben defektem v některém z genů kódujících kolagen;
 • postižena je predentinová matrix, což vede k tvorbě amorfního, opalescentního dentinu bez vnitřího uspořádání;
 • řezáky jsou lopatovité, ostatní zuby hroudovité;
 • dřeňové dutiny velmi rychle obliterují, někdy ještě před prořezáním;
 • kořeny postižených zubů jsou zkrácené a fragilní;
 • dočasná dentice je postižena více než stálá.

2.typ dentinogenesis imperfekta

 • Spojován s poruchou genů podílejících se na tvorbě kostní tkáně a dentinu;
 • onemocnění je také označováno jako „opaleskující“ dentin;
 • tento typ postihuje obě dentice stejnou měrou.

3. typ dentinogenesis imperfekta

 • Zvonkovitý tvar zubů;
 • zuby popisovány jako skořápkovité (díky tenké vrstvě dentinu pozorované na RTG);
 • časté jsou otevřené dřeňové dutiny v důsledku rychlé abraze;
 • vyskytuje se pouze v Marylandu v Brandywine.

Dysplazie dentinu[upravit | editovat zdroj]

Dysplazie dentinu 1. typu
OPG pacienta s dysplazii dentinu 1. typu
 • Postihuje vývoj a růst dentinu;
 • dochází k morfologickým změnám celých zubů nebo jejich částí.

První typ

 • Vzácný, etiologie není zcela jasná;
 • korunka postižena není;
 • při RTG vyšetření zjistíme abnormality v kořenovém dentinu;
 • kořeny jsou výrazně zkrácené, hovoří se o tzv. zubech bez kořenů;
 • zuby jsou pohyblivé a nesprávně seřazené v zubním oblouku.

Druhý typ

 • U dočasných zubů jsou projevy podobné jako u dentinogenesis imperfekta (především barevné změny);
 • stálé zuby mají zpravidla normální tvar i zbarvení;
 • na RTG pozorujeme u stálé dentice četné dentikly a abnormality ve struktuře dentinu.

Odontodysplazie[upravit | editovat zdroj]

 • Vada je podmíněná poruchou v časném vývoji zubu;
 • primárně změny ve vývoji dentinu, později i skloviny a cementu;
 • pozorujeme hypoplastickou korunku, širokou dřeňovou dutinu a vyšší kazivost zubů;
 • postiženy jsou zuby téhož kvadrantu.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • WEBER, Thomas. Memorix zubního lékařství :  překlad 2. vydání, 279 vyobrazení. 1. vydání. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1017-X.
 • MAZÁNEK, Jiří a František URBAN, et al. Stomatologické repetitorium. 1. vydání. Praha : Grada Publishing a.s, 2003. 456 s. ISBN 80-7169-824-5.
 • LIŠKA, Karel. Orofaciální patologie. 1. vydání. Praha : Avicenum, 1983. 159 s.