Vyšetření parametrů antioxidační kapacity

From WikiSkripta

Přímé měření je obtížné vzhledem ke krátkému poločasu volných radikálů (VR). Stanovují se látky vzniklé jejich působením.

Přímá stanovení[edit | edit source]

Stanovení kyslíkových radikálů[edit | edit source]

 • pulzní radiolýza – radikály jsou generovány ionizujícím zářením
 • elektronová spinová rezonanční spektrometrie (ESR) – identifikace dle změn spinu
 • chemiluminiscenční metoda

Stanovení radikálů dusíku a jeho aduktů[edit | edit source]

 • oxid dusnatý – jde velmi obtížně stanovit
 • metody jako u kyslíku
 • nejčastěji však nepřímé metody – nitrity, nitráty nebo látky modifikované nitrací – nitrosohemoglobin

Stanovení látek generujících radikály[edit | edit source]

 • xanthinoxidáza – produkuje superoxid
 • stanovení přechodných kovů – Fe, Cu (katalyzují reakce, kde vznikají volné radikály)

Nepřímá měření[edit | edit source]

 • nejčastěji stanovení produktů lipoperoxidace, aduktů s DNA

Produkty poškození VR[edit | edit source]

Poškození NK[edit | edit source]

 • nejvýznamnější (ireverzibilní) poškození – hydroxylovým radikálem
 • hlavní produkt – thyminglykol a 8-hydroxyguanin
 • reparační enzymy je odstraňují z buněk – můžeme je stanovit v moči
8-hydroxyguanin
Thyminglykol

Poškození proteinů a AMK[edit | edit source]

 • mnoho mechanismů poškození, málo využíváno
 • senzitivní metoda je na měření karbonylových zbytků z lysinu

Lipoperoxidace[edit | edit source]

 • v přímé souvislosti s tvorbou volných radikálů
 • nejčastější – stanovení malondialdehydu (MDA) – reakce s thiobarbiturátem tvoří barevný komplex, nespecifické, reaguje též např. bilirubin, DNA
 • i další aldehydy (např. 4-hydroxynonenal)
 • konjugované dieny – charakteristická UV absorpce (234 nm)
 • měření uhlovodíků ve vydechovaném vzduchu
 • isoprostany – peroxidací produktů kyseliny arachidonové

Oxidované LDL[edit | edit source]

 1. změna fáze prodlevy při stimulované peroxidaci – vyšetří schopnost LDL vyrovnat se s oxidačním stresem
 2. stanovení oxLDL – extrakce, zjišťuje se oxFFA při 234 nm

Antioxidační ochrana organismu[edit | edit source]

Celková antioxidační kapacita[edit | edit source]

 • artificiální tvorba volných radikálů v biologickém materiálu – měříme schopnost tuto reakci zbrzdit či zastavit
 • TRAP stanovení – schopnost plasmy po přidání generátoru – přepočet na kapacitu Troloxu – 1 molekula troloxu má 2,0 jednotek při užití TRAP – nevýhoda – end-point kyslíková elektroda
 • více užívaná ABTS – inhibice radikálového kationtu ABTS

Antioxidační enzymy[edit | edit source]

 • stanovení SOD spíše nepřímo, stanovení katalázy – málokdy

Antioxidační substráty[edit | edit source]

 • vitaminy A, E, C
 • stanovení thiolů nemá význam (jsou na albuminu, mají dlouhý poločas)
 • také i jiné – ubichinon Q, lipoát, flavonoidy…, pomocí vysokoúčinné (vysokotlaké) kapalinové chromatografie (HPLC)

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.