Weaning/SŠ (sestra)

Z WikiSkript

Vysvětlení pojmů[upravit | editovat zdroj]

 • Weaning – odvykání, odpojování.
 • Discontinuation – ukončení, odpojení.
  • Úspěšné odpojení – odpojení od ventilátoru a spontánní ventilace minimálně 48 hodin bez nutnosti ventilační podpory.
  • Úspěšná extubace/dekanylace.
  • Selhání odpojení – nutnost znovuzahájení UPV nemocného po předchozím odpojení v 48–72 hodinách spontánní ventilace.
   • Průměrně u cca 20 % nemocných, u nemocných s postižením CNS až u 33 %.
 • Jednoduché odpojování – pacient toleruje první SBT a je úspěšně extubován – 70% pacientů.
 • Obtížné odpojování – selhal první Spontal Breathing Trial (SBT), pro úspěšné odpojování potřeba 2–3 SBT nebo do 7 dní od prvního SBT.
 • Prolongované odpojení – selhal minimálně 3 SBT nebo trvalo déle než 7 dní od prvního SBT.
 • Spontal Breathing Trial (SBT) – spontánní dýchání na nízké tlakové podpoře (5–7 cm H2O)/ATC nebo na Ayerově „T“ při FiO2 0,5.
  • Prvních několik minut je třeba těsnější monitorace → většina problémů nastává v tomto období.
  • Test trvá minimálně 30 minut, ne však více než 120 minut.

Postup[upravit | editovat zdroj]

 1. Příjem.
 2. Léčba respiračního selhání.
 3. Připravenost pro odpojování.
 4. Odpojování.
 5. SBT.
 6. Extubace.
 7. Propuštění.

CAVE!!! O ukončení ventilační podpory je nutné uvažovat od okamžiku jejího zahájení!


 • Co nejdříve přejít na režim s prvky spontánní ventilace.
 • Podpora spontánní dechové aktivity (mimo kritickou fázi).
 • Testovat schopnost spontánního dýchání.
 • Eliminace/snížení sedace.
 • Guidelines – protokol oddělení.
 • Typ pacientů, zkušenosti, typy ventilátoru, poměr sestra/pacient.

Přístupy[upravit | editovat zdroj]

 1. Klinický přístup – physician-directed approach.
  • Ošetřující lékař posuzuje stav nemocného a rozhoduje o zahájení odpojení/vání a o způsobu odpojení/vání.
 2. Protokolizovaný přístup – protocol (nurse) driven approach.
  • Protokolem stanovený postup.
  • Rutinní screening „připravenosti“ k odpojení/vání:
   • Sestrou, respiračním technikem, rezidentem;
   • součástí ordinace odpovědného lékaře.

Ayerovo T[upravit | editovat zdroj]

 • Minimální odpor.
 • Vynikající test tolerance – 30´–120´.
 • Absence monitorování ventilátorem.
 • Absence záložní ventilace.
 • Nutnost dohledu.
 • Velmi rychlý přechod na spontánní dýchání.

Weaning přes ASB[upravit | editovat zdroj]

 • Pacient si reguluje sám f, Vi a VT.
 • Synchronie s ventilátorem, snížení WOB.
 • Kompensace PEEPint u COPD (CHOPN).
 • Optimální f 25–30/m.
 • Nevhodný nestabilní respirační drive.
 • Tachypnoe (autoPEEP).
 • Auto-trigger (leak).
 • Apnoické pauzy při nadměrném inspiračním tlaku!!!

Rizika prodlužování UPV[upravit | editovat zdroj]

 • Infekce (VAP).
 • Poškození plíce UPV.
 • Potřeba sedace.
 • Poranění dýchacích cest.
 • Náklady.

Rizika předčasného ukončení UPV[upravit | editovat zdroj]

 • Ztráta kontroly průchodnosti dýchacích cest.
 • Kardiovaskulární stres – oběhové selhání.
 • Nedostatečná výměna plynů.
 • Nadměrná zátěž a únava dýchacích svalů.

Reintubace[upravit | editovat zdroj]

 • Reintubace je nezávislý rizikový faktor rozvoje nozokomiální pneumonie a vyšší mortality.
 • Interní a neurologičtí pacienti → delší hospitalizace, častější tracheostomie, vyšší mortalita.
 • Positivní tekutinová bilance.
 • Positivní kultivace tracheobronchiálního sekretu u pacientů s CHOPN během 72h po extubaci.
 • Kvantum sputa – odsávání > 2 x hod, sputa > 2,5 ml/h.
 • Dechové objemy – Vt >4–5 ml/kg, df < 30/min.

Příčina selhání odpojení[upravit | editovat zdroj]

 • Dýchací cesty: Aspirace (gastrická výživa, odsátí NG poloha těla), sekrece v dýchacích cestách, otok dýchacích cest.
 • Mimo dýchací cesty: Respirační insuficience z jiných příčin, kardiální selhání, porucha vědomí, nespolupráce nemocného.

Faktory selhání[upravit | editovat zdroj]

 • Snížená aktivita dechového centra: Nedostatek spánku, celková únava, encefalopatie různé etiologie, nadměrná sedace, metabolická alkaloza (kompenzace chronické RAC).
 • Zvýšená dechová práce: Hyperventilace – poškození CNS, zvýšená ventilace mrtvého prostoru, syndrom z odnětí; ztížené exspírium – PEEPi, obstrukce dýchacích cest, CHOPN; nevhodný ventilační režim; zvýšená tvorba CO2 – zvýšený příjem energie (cukrů), hypermetabolismus, hypertermie; zvýšený stav bránice – vysoký nitrobřišní tlak.
 • Centrální a periferní nervový systém – ventilační selhání.
 • Respirační systém: Oxygenační selhání – příčina na úrovni výměny krevních plynů přes alveolokapilární membránu (pneumonie, fibroza,…); ventilační selhání – porucha ventilační pumpy.
 • Kardiovaskulární systém: Změny nitrohrudního tlaku při odpojení; zvýšené nároky dýchacího svalstva; kardiální selhání; nepoměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku myokardem – ischemie myokardu.
 • Psychická příčina.
 • Slabost a únava dýchacích svalů.
 • Malnutrice, katabolismus dýchacích svalů.
 • Atrofie svalová, neuromyopatie kriticky nemocných.
 • Minerálový rozvrat (hypofosfatémie, hypomagnesémie).
 • Ischemie svalů při nadměrné zátěži.
 • Paréza n. phrenicus.
 • Polyneuritidy, myasthenie.
 • Svalová relaxancia.

Klinické sledování[upravit | editovat zdroj]

 • Subjektivní dušnost.
 • Zapojení pomocných dýchacích svalů.
 • Pocení.
 • Tachykardie.
 • Abdominální paradoxní dýchání.
 • Subjektivní dyskomfort.

Kritéria k odpojení[upravit | editovat zdroj]

 1. Adekvátní oxygenace (permisivnější).
  • PaO2/FiO2 > 150 to 200 mm Hg; PEEP < 5–8 cm H2O; FiO2 < 0.4 to 0.5; pH > 7.25.
 2. Hemodynamická stabilita.
  • Absence akutní ischemie myokardu.
  • Absence o významné hypotense (0/ nebo jen low-dose dopamine / dobutamine <5μg/kg/min), srdeční frekvence < 140/min.
 3. Zlepšení klinického stavu.
  • Afebrilní < 38 °C, bez RAc a Ral, Hgb 80–100 g/l, GCS > 13, bez kontinuální sedace, stabilní metabolické podmínky (elektrolyty).

Předpoklady úspěšné extubace[upravit | editovat zdroj]

 • Průchodnost dýchacích cest.
 • Reflexy hlavových nervů (kašlací, polykací,expektorace).
 • Absence nadměrné sekrece z dýchacích cest.
 • Vědomí (minimalizace sedace, vyhovění výzvě).
 • Absence rizika vzniku postextubačního stridoru.
 • Test stanovení rizika postextubační obstrukce dýchacích cest (úniku vzduchu kolem vypuštěné manžety tracheální rourky).

Postup při selhání SBT[upravit | editovat zdroj]

 • Napojení na ventilátor (adekvátní ventilační podpora),
 • Nutnost identifikace příčiny selhání.
 • Opakování SBT je doporučeno nejdříve za 24 hodin, provádění vícekrát denně není prokazatelně spojeno se zkrácením doby ventilační podpory.
 • Ve vybraných situacích, kdy SBT selhává z rychle korigovatelné příčiny je zváženo jeho opakování dříve.
 • Stupňovité snižování ventilační podpory.

Kritéria neolerance odpojení[upravit | editovat zdroj]

 • RR > 35/min, SpO2 < 88%, PaO2 60 mmHg, VT pod 4 ml/kg.
 • Tachykardie.
  • Nižší hodnoty lze tolerovat maximálně minut.
 • Známky respiračního stresu (alespoň 2):
  • výrazné zapojení pomocných dýchacích svalů;
  • paradoxní abdominální dýchání;
  • pocení;
  • subjektivní pocit dyspnoe.

Obtížně odpojitelní pacienti[upravit | editovat zdroj]

 • Neúspěšnost po 14–21 dnech opakovaných pokusů.
 • Ireversibilní závislost (neurologické dg.1–5%).
 • Vysoká míšní léze, ALS,...
 • Nákladní pacienti.
 • Vyšší morbidita & mortalita (dimise jen 25%).
 • Specializovaná centra pro odvykání.
 • Minimálně 3 měsíční limit k vyslovení dg trvalé závislosti.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • MUDR. PETR VOJTÍŠEK, . Weaning [přednáška k předmětu Modul UPV, obor Sestra pro intenzivní péči – postgraduální studium, Vyšší odborná škola zdravotnická škola Střední a vyšší zdravotnická škola Ústí nad Labem]. Ústí nad Labem. 16.12. 2012. 
 • DOSTÁL, Pavel, et al. Základy umělé plicní ventilace. 2., rozšířené vydání. Praha : Maxdorf Jessenius, 2005. ISBN 80-7345-059-3.