Centrálna dogma molekulárnej genetiky

Z WikiSkript

Platí od 60-tych rokov 20. storočia pre všetky formy života na našej Zemi.

Základná informačná štruktúra je značne stabilná, polymérna dvojitá šroubovica DNA, kompletizovaná rôznymi proteínmi do štruktúry chromozómu. Pomocou enzýmov a iných chemických zložiek je schopná autoreprodukcie (replikácia DNA) pomocou komplementárneho reťazenia 4 základných typov mononukleotidov (trifosfáty cukru pentózy a purínov (adenín(A), guanín(G)) a pyrimidínu (thymín(T), cytozín(C)))

Komplementarita oboch reťazcov je zaistená vodíkovými mostíkmi

  • 2 medzi A a T
  • 3 medzi G a C

Informačná funkcia je zaistená genetickým kódom (tvorí ho poradie (sekvencia) dusíkatých bází)

  • Transkripcia: prepis DNA do štruktúry RNA zaisťuje prechod genetickej informácie z chromozómovej štruktúry do cytoplazmatických organel = ribozómov, kde priebieha syntéza konečných génových produktov proteínov. (translácia).

Genetický kód je tripletový. Každá z 20 aminokyselín je kódovaná jedným alebo viacerími kodónmi.

Transkripciou DNA je tvorená mRNA, ktorá na ribozómoch zaisťuje transláciu, jednak 4 typy rRNA (spolu s proteínmi je stavebno-funkčná podstata ribozómov) a tRNA zaisťuje prenos jednoitlivých aminokyselín na ribozómy + ich naviazanie do polypeptidového reťazca.

  • Môžu sa objaviť chyby v replikácii DNA (mutácie).

Skrátene a zjednodušene je možné centrálnu dogmu znázorniť touto schémou:

gén (DNA) → mRNA so štandardnou sekvenciou → funkčný proteín → normálna funkcia/znak

Reverzná transkripcia, ako ju poznáme napr. u retrovírusov je proces, ktorý umožňuje reverznú transkripciu – teda doslova spätný prepis molekuly RNA späť do DNA. U niektorých vírusov (RNA vírusy) môžeme taktiež pozorovať replikáciu RNA. Tieto pomerne špecifické mechanizmy potom centrálnu dogmu dopĺňajú, ako ukazuje nasledujúci obrázok:

Centraldogma nodetails.png

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

  • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.