Nádory hrtanu

Z WikiSkript

V hrtanu se mohou vyskytovat jak benigní, tak maligní nádory. Vzniknout zde mohou též nenádorové léze na základě chronického zánětu či traumatizace. Epitelové nádory v drtivé většině dominují nad nádory mezenchymovými.

Benigní nádory a nenádorové léze[upravit | editovat zdroj]

Nodulus vocalis[upravit | editovat zdroj]

 • Též zpěvácký uzlík, vzniká oboustranně na hlasivkových vazech při chronickém abuzu hlasu.
 • V histologickém obraze je patrný edém a myxoidní přeměna vaziva v Reinkeho prostoru (prostor mezi dlaždicovým epitelem hlasivky a hlasivkovým vazem).
Nodulus vocalis – histologický preparát

Polyp hlasivek[upravit | editovat zdroj]

 • Vzniká nejčastěji jednostranně po krátkodobém přepínání hlasu.

Skvamózní papilom laryngu[upravit | editovat zdroj]

 • Benigní epitelový nádor způsobený infekcí HPV virem typu 6 a 11. Méně příznivé jsou HPV 16 a 18.
 • Juvenilní typ – často mnohočetný (papilomatóza), papilomy rozesety kdekoli v laryngu i v trachei, hrozí nebezpečí obstrukce dýchacích cest.
 • Adultní typ – především solitární, větší nebezpečí malignizace.
 • Histologicky je prokazatelná koilocytóza s hyperplazií epidermis.

Maligní nádory[upravit | editovat zdroj]

Karcinom laryngu[upravit | editovat zdroj]

Karcinom laryngu – histologický preparát
 • Maligní epitelový nádor hrtanu.
 • Histologicky se nejčastěji jedná o dlaždicobuněčný (skvamózní) karcinom.
 • Nádorové bujení se vyvíjí od stádia lehké, střední a těžké dysplázie, přes carcinoma in situ do obrazu invazivního skvamózního karcinomu.
 • Karcinom roste způsobem buď exofytickým (verukózní karcinom) či endofytickým (konvenční karcinom).
 • Dle lokalizace se nádor rozlišuje na supraglotický, glotický a infraglotický typ.
 • Glotický typ má nejlepší prognózu, infraglotický typ pak prognózu nejhorší (v inicialním stadiu je asymptomatický a metastazuje do mediastina a regionálních uzlin).
 • Glotický karcinom vzniká nejčastěji v ligamentózní části jedné hlasivky a přes přední komisuru se šíří na druhou hlasivku, klinicky se projeví velmi záhy.
 • Supraglotický karcinom vzniká z ostrůvků dlaždicového epitelu epiglottis.
 • Infraglotický karcinom je velmi vzácný.

Etiologie – uplatňuje se zejména kouření cigaret, požívání tvrdého alkoholu či znečištění vzduchu, roli zde hraje i virová etiologie.

Epidemiologie – jedná se o nejčastější zhoubný nádor v ORL oblasti, v drtivé většině postihuje muže s frekvencí 9,4 na 100 000, průměrný věk je 60 let.

Klinické příznaky – chrapot (zvláště, trvá-li déle než 2 týdny), odynofagie, dyspnoe.

Metastazování – karcinom metastazuje do regionálních mízních uzlin (zejména v trigonum caroticum).

 • Infraglotický karcinom metastazuje též do peritracheálních uzlin, které se projeví ve velmi pozdním stádiu.
 • Vzdálené metastázy jsou lokalizované zejména v plicích.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • HYBÁŠEK, Ivan. Ušní, nosní a krční lékařství. 1. vydání. Praha : Galén, 1999. 220 s. ISBN 80-7184-949-9.


 • POVÝŠIL, Ctibor, Ivo ŠTEINER a Pavel DUŠEK, et al. Speciální patologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. 430 s. ISBN 978-807262-494-2.