Odds ratio

From WikiSkripta

Odds ratio (OR) je poměr šancí výskytu určité události v závislosti na události druhé (události A a B). Kvantifikuje tedy sílu vztahu mezi těmito dvěma veličinami. OR pracuje s dichotomickými proměnnými (nabývají dvou stav) a nejčastěji se aplikuje ve studiích případů a kontrol.

Ojediněle se využívá i v kohortových studiích, kde je však nutno použít specifickou interpretaci získaných dat. [1]

Graf závislosti mezi odds a risk ratio (relativním rizikem)

Výpočet[edit | edit source]

Kdy P je počet daných případů.

Z toho potom odds ratio vypočítáme jako:

nebo vzorcem odvozeným z klasické čtyřpolní tabulky:

Příklad[edit | edit source]

Představme si, že máme celkem 200 účastníků určité studie, kteří byli rozděleni na dvě skupiny po 100 subjektech. První skupina byla léčena, druhá - kontrolní a léčena nebyla. Získaná data můžeme rozdělit do následující tabulky:

Zemřelí Živí Celkový počet subjektů
Léčeni 5 95 100
Kontrol 10 90 100

Zde by tedy šance, že účastník v léčené skupině zemře, byla 5/95, nebo 0.0526 (pravděpodobnost smrti v léčené skupině je 5/100 a pravděpodobnost života je 95/100), zatímco šance, že zemře účastník v kontrolní skupině, by byla 10/90 nebo 0,1111. Výsledný poměr šancí by pak byl 0,0526/0,1111 nebo 0,4737.

Kromě OR je možné na základě této tabulky spočítat i relativní riziko (RR) a rozdíl rizika (risk difference).

Interpretace[edit | edit source]

Vyhodnocení odds ratio:

Hodnota OR Vyhodnocení
OR = 1 žádný korelát mezi rizikovým faktorem a onemocněním (popř. žádná závislost mezi zkoumanými událostmi A a B – pravděpodobnost nastání jedné události je stejná nezávisle na přítomnosti či nepřítomnosti události druhé)
OR > 1 pozitivní asociála, negativní rizikový faktor (přítomnost jedné události navyšuje šanci na nastání události druhé)
OR < 1 pozitivní, protektivní faktor (přítomnost jedné události snižuje šanci na nastání události druhé)

Získané hodnoty OR se následně interpretují pomocí tzv. intervalů spolehlivosti (CI – z angl. confidence intervals), přičemž se typicky využívají ty s 95% hodnotou. Čím je CI menší, tím je hodnota OR preciznější. Je nutné ale brát v potaz fakt, že CI (narozdíl od p-hodnoty) nezdůrazňují statistickou signifikanci daných výsledků. [2][3]

Výpočet spodní a horní hranice 95%CI:

Nelze pochopit (syntaktická chyba): {\displaystyle \text{Spodní 95%CI} = e^{\text{ln(OR)} + 1.96{\sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}}}}

Nelze pochopit (syntaktická chyba): {\displaystyle \text{Horní 95%CI} = e^{\text{ln(OR)} − 1.96{\sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}}}}


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
  • GÖPFERTOVÁ, Dana, et al. Epidemiologie: průvodce epidemiologickou metodou. 1. vydání. Praha : nakladatelství TRITON, 1999. s. 55. ISBN 80-7254-037-8.
  • BORENSTEIN, Michael. Introduction to Meta-Analysis. - vydání. Wiley, 2009. 421 s. ISBN 9780470057247.

Reference[edit | edit source]

  1. BORENSTEIN, Michael. Introduction to Meta-Analysis. - vydání. Wiley, 2009. 421 s. ISBN 9780470057247.
  2. SZUMILAS, Magdalena. Explaining odds ratios. J Can Acad Child Adolesc Psychiatry [online]. 2010, vol. 19, no. 3, s. 227-9, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938757/?tool=pubmed>. ISSN 1719-8429 (print), 2293-6122. 
  3. JACKSON, Dan a Jack BOWDEN. Confidence intervals for the between-study variance in random-effects meta-analysis using generalised heterogeneity statistics: should we use unequal tails?. BMC Medical Research Methodology. 2016, roč. 1, vol. 16, s. ?, ISSN 1471-2288. DOI: 10.1186/s12874-016-0219-y.