Poruchy metabolismu pyrimidinů

From WikiSkripta

Poruchy metabolismu pyrimidinů zasahují zejména do reakcí syntézy de novo a katabolismu pyrimidinu. Biosyntéza pyrimidinů probíhá v cytosolu. Karbamoylfosfát reaguje s aspartátem, postupně vzniká karbamoylaspartát, dihydroorotát, orotát, OMP (orotidylmonofosfát) a UMP (uridinmonofosfát). Katabolismus produkuje β-aminoisobutyrát a β-alanin, ze kterých vznikají intermediáty cyklu kyseliny citrónové.

Poruchy syntézy pyrimidinů[edit | edit source]

Deficit UMP syntázy (Orotová acidurie)[edit | edit source]

Jedná se o AR dědičnost. UMP syntáza má 2 enzymové aktivity jako orotátfosforibosyltransferáza (OPRT) a orotátdekarboxyláza (ODC). Blok v syntéze pyrimidinů vede ke hromadění orotátu v tělesných tekutinách s jeho zvýšeným vylučováním, může docházet ke krystalurii. Současně vzniká deficit pyrimidinů pro syntézu DNA ústící v poruchy dělení buněk a megaloblastovou anemii nereagující na léčbu železem, vitamínem B12 ani kyselinou listovou, jelikož porucha tkví v nedostatečné syntéze DNA z nedostatku pyrimidinových bazí.

Objevují se poruchy růstu, psychomotorická retardace, leukopenie, malátnost. Léčí se podáváním uridinu. V tomto případě je možné udělat i prenatální diagnostiku.

Poruchy degradace pyrimidinů[edit | edit source]

Metabolismus pyrimidinu

Deficit dihydropyrimidindehydrogenázy (DPD)[edit | edit source]

Jde o AR dědičnost. Porucha přeměny uracilu a thyminu na dihydrouracil a dihydrothymin vede ke hromadění uracilu a thyminu v tělesných teěkutinách. Klinicky se objevuje kompletní deficit DPD u dětí a je doprovázen epilepsií, mentální retardací a mikrocefalií.

Druhou klinickou formou je parciální deficit, který bývá objeven teprve ve spojitosti s léčbou 5-fluorouracilem (nádory), který není dostatečně degradován (parciální deficit DPD) a je pro pacienta toxický. Projevuje se to neutropenií, stomatitidou, neurologickými příznaky. V souvislosti s neurologickými symptomy může mít význam snížená tvorba neurotransmiteru β-alaninu, který je produktem katabolismu pyrimidinů. Léčba u dětské formy není dostupná, při parciálním deficitu v důsledku léčby 5-fluorouracilem změníme chemoterapeutikum. I v tomto případě je možné provést prenatální diagnostiku.

Deficit dihydropyrimidinázy[edit | edit source]

Enzym dihydropyrimidináza (DHP) štěpí dihydrouracil na β-ureidopropionát a dihydrothymin na β-ureidoizobutyrát. Dihydrouracil, dihydrothymin, méně uracil a thymin v moči. Příznaky podobné jsou deficitu DPD. Léčba není známa.

Deficit thymidinfosforylázy[edit | edit source]

Tento deficit byl objeven u pacientů s MNGIE (mitochondrial neurogastrointestinal encephalomyopathy). Hromadění nukleotidů pravděpodobně vede k poruchám replikace mtDNA.

Klinické příznaky a laboratorní nálezy vykazují laktátovou acidózu a acidurii a výrazně zvýšené vylučování thymidinu v moči i krvi.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • FERNANDES, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. 1. vydání. Praha : Triton, 2008. s. 576-580. ISBN 978-80-7387-096-6.
  • MURRAY, Robert K., Daryl K. GRANNER a Peter A. MAYES, et al. Harperova biochemie. 4. vydání. Jinočany : H & H, 2002. 872 s. ISBN 80-7319-013-3.
  • ŠTERN, Petr, et al. Obecná a klinická biochemie :  pro bakalářské obory studia. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2011. ISBN 978-802-4619-798.