Regenerace jater

From WikiSkripta

Játra mají schopnost regenerovat po akutním poškození (např. toxiny nebo léky) nebo po resekci části jater (darování části jater nebo při hepatocelulárním karcinomu). Dále je regenerace výhodná u transplantace části jater, protože příjemci transplantovaná část jater doroste do původní velikosti. V tomto procesu hrají roli všechny buňky vyskytující se v játrech, přičemž velký význam mají Itovy buňky, které celý proces spouští i zakončují.

Regenerace[edit | edit source]

Je to proces, při kterém se doplní chybějící nebo poškozené části tkáně a obnoví se i funkce. Pro její průběh je nezbytná schopnost buněk proliferovat a růst. Jaterní tkáň regeneruje pouze pokud je zachována vazivová kostra, cévní zásobení a žlučové kapiláry daného lalůčku. Odstranění části jater vyvolá během několika hodin proliferaci zbylých hepatocytů, epiteliálních buněk žlučových vývodů, endotelií sinusoid, Kupfferových i Itových buněk.

Řízení[edit | edit source]

Celý tento komplexní proces musí být náležitě řízen. Na řízení se podílejí růstové faktory a cytokiny.

  • Růstové faktory: HGF (Hepatocyte Growth Factor), EGF, TGF-α, FGF, VEGF…
  • Cytokiny: TNF-α, IL-6

Fáze regenerace[edit | edit source]

Regeneraci jater lze rozdělit do 3 fází: iniciační, proliferační a terminační[1]. Fáze se liší na molekulární a buněčné úrovni, tj. v každé z nich jiná signální molekula vede k jiné odpovědi buňky.

Iniciační fáze[edit | edit source]

Aktivace Kupfferových buněk, které secernují TNF-α. TNF-α autokrinně aktivuje Kupfferovy buňky, které obsahují receptor TNFR1. Následuje signální dráha, která přes NF-kB vede ke stimulaci exprese genu pro IL-6 a k sekreci tohoto interleukinu. IL-6 se váže na receptory hepatocytů a představuje signál k proliferaci (přes signální dráhu Jak/STAT3).

Proliferační fáze[edit | edit source]

Závisí hlavně na signalizaci růstových faktorů. HGF je secernován především Itovými bb. Váže se na tyrosinkinázový receptor hepatocytů c-met a spouští proliferaci a růst buněk.

Terminační fáze[edit | edit source]

Není o ní moc známo. Ví se, ale že regenerace je zastavena cytokinem TGF-β (produkován Itovými buňkami).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • Fujiyoshi M, Ozaki M. Molecular mechanisms of liver regeneration and protection for treatment of liver dysfunction and diseases. J Hepatobiliary Pancreat Sci (2011) 18(1):13–22. 

Reference[edit | edit source]

  1. Fujiyoshi M, Ozaki M. Molecular mechanisms of liver regeneration and protection for treatment of liver dysfunction and diseases. J Hepatobiliary Pancreat Sci (2011) 18(1):13–22.

Použitá literatura[edit | edit source]

  • NEČAS, Emanuel. Obecná patologická fyziologie. 3. vydání. Praha : Karolinum, 2009. 0 s. ISBN 978-80-246-1688-9.