Reprodukce bakterií

From WikiSkripta
 • bakterie se množí pomocí nepohlavního dělení, velmi rychle;
 • délka jednoho reprodukčního cyklu je 20–150 min. (čím příznivější podmínky, tím je cyklus kratší);
 • množení je regulováno množstvím živin a koncentrací produktů jejich metabolizmu;
 • nepohlavní dělení začíná prodlužováním buňky a replikací kruhového chromosomu bakterie; replikace je zahájena v místě OriC – místo připojení chromosomu na plazmatickou membránu;
 • genetická shoda klonů (dceřiných buněk) je omezená náhodnými mutacemi;
 • tvorba nového úseku membrány mezi těmito dvěma úpony posunuje nově vzniklé dceřiné chromosomy od sebe;
  • když se vzdálí dostatečně, vytvoří se septum;
  • obě dceřiné buňky se od sebe oddělí – tzv. přehrádečné dělení.

Replikace bakteriální DNA[edit | edit source]

 • probíhá oběma směry proti sobě, semikonzervativní
 • DNA-polymeráza – řídí syntézu i opravy
 • vedoucí řetězec – od 5' k 3' konci, syntéza kontinuálně
 • zaostávající vlákno – syntéza Okazakiho fragmentů – spojovány ligázou
 • enzymy:
  • helikázy – rozplétání
  • topoisomerázy – uvolňují napětí ve vznikající DNA
  • gyrázy – odstranění nadbytečných závitů

Exprese genu[edit | edit source]

Transkripce do RNA
 • DNA-dependentní RNA-polymeráza
 • nasedá na promotor sigma faktorem
Translace
Kontrola genové exprese
 • schopnost adaptovat se na změnu prostředí (vniknutí do hostitele)
 • dvoustupňový proces – senzor > aktivátor / represor
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Regulace genové exprese u prokaryot.

Mutace[edit | edit source]

 • bodové nebo větší změny – delece, inverze, inzerce
 • mnohé mutace vedou k přerušení metabolické dráhy – auxotrof (nevyroste na kultivačním médiu, kde chybí onen produkt)
 • možnost vzniku výhodných znaků – schopnost odolat bakteriofágům, chemikáliím či ATB
 • mutace spontánní x indukované
  • analogy bází, alkylační činidla, interkalační agens
  • Amesův test mutagenity – čím více auxotrofních kmenů zpětně mutuje – tím více jich na médiu vyroste – tím je médium mutagennější

Plazmidy[edit | edit source]

 • malé, cirkulární molekuly DNA
 • nezávislé na bakteriálním chromozomu, samostatná replikace
 • nesou několik desítek genů, které nejsou pro bakterii nezbytné
 • episomový plasmid – může existovat i integrovaný do chromosomu
 • konjugativní plasmid – geny pro tvorbu pilů, během konjugace dokážou přenášet své kopie do jiných bakterií
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Struktura bakterií, Konjugace.

Rekombinace[edit | edit source]

Rekombinace je přerušení a opětovné spojení DNA s výměnou jejích segmentů.

 1. Heterologní
  • vnesení nových genů
  • vzájemná výměna mezi párem homologních sekvencí DNA
  • transpozony, integrony
  • transpozony
   • přesouvání uvnitř genomu i z plazmidu na chromosom
   • „skákavé geny“
   • přesunem tr. se mohou spouštět a vypínat určité geny
   • od viru se liší tím, že postrádají reprodukční cyklus, od plazmidu neschopností samostatné replikace a existence mimo chromosom
   • po včlenění – mutace, může nést stop-kodóny, terminační sekvence, promotory
   • inzerční sekvence – nejjednodušší typ transpozonu, nese jen gen pro trasposázu a obráceně orientované sekvence na konci (inverted repeats)
   • složené transpozony – alespoň jeden gen navíc oproti IS, (geny pro faktory virulence, pro rezistenci na ATB)
 2. homologní – některé bakterie mění své vlastnosti přeskupením vlastních genů
  1. místní inverze
  2. genová konverze – gonokoky (Neisseria gonorrhoeae)
   • změna antigenního složení, vznik nových sérotypů
   • řada genů pro antigeny, jen jeden je funkční a ostatní defektní – množení a přeskupení genů → funkční gen se stává defektní a nějaký z defektních zase funkční

Mezibakteriální výměna genetické informace[edit | edit source]

 1. Konjugace
 2. Transformace
 3. Transdukce
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Parasexuální děje u bakterií.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]


Použitá literatura[edit | edit source]

 • OTOVÁ, Berta. Lékařská biologie a genetika : 1.díl. Praha 2008 vydání. Nakladatelství karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1594-3.