Tekutý zásyp s 5 % taninu

From WikiSkripta

Zadání[edit | edit source]

Předepište tekutý zásyp s 5 % taninu (magistraliter).

Řešení[edit | edit source]

Recipe

Tannini 5,0
Glyceroli 85 %  
Talci
Magmatis bentoniti aa ad 100,0

Misce fiat suspensio.

Da ad vitrum.

Signa Tekutý zásyp. 2x denně potřít postižená místa. Před upotřebením protřepat!


Suspenze má tendenci ukládat se na dně lahvičky. Je nutné před upotřebením protřepat.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • VONDRÁČKOVÁ, Hana. Receptura magistraliter [přednáška k předmětu Farmakologie, obor Všeobecné lékařství, 1. LF UK]. Praha. 18.4.2010. 

Doporučená literatura[edit | edit source]

  • HEJLEK, Jan, Vratislav JANÁT a Lumír JINDRA, et al. Prescriptiones magistrales. 4., upravené vydání. Praha : Avicenum, 1976. 442 s. 
  • JANŮ, Michal, Marie KOROUSOVÁ a Jindra PROCHÁZKOVÁ, et al. Individuálně připravované léčivé přípravky. 1. vydání. Praha : Galén, 2009. 111 s. Účelová publikace nemocniční lékárny VFN v Praze. ISBN 978-80-7262-635-9.