Toxicita, účinky nox

Z WikiSkript

Otrava – intoxikace[upravit | editovat zdroj]

 • Interakce jedu a organismu, zásah do metabolických dějů, poškození funkcí orgánů, morfologické změny
 • Osud jedu v organismu – toxikokinetika
 • Účinky jedu na organismus – toxikodynamika
 • Metabolismus jedu – detoxikace nebo bioaktivace
 • Akutní intoxikace
  • jedy neurotoxické, hepatotoxické, nefrotoxické, kardiotoxické, embryotoxické,…
 • Chronická intoxikace: vývojové poškození, kancerogenita, genotoxicita, vznik alergií apod.
  • Chronický abuzus drog, vývoj tolerance

Jedy a mechanismus poškození[upravit | editovat zdroj]

 • Poškozující funkci cílových orgánů. Toxicita je funkcí koncentrace na cílových orgánech, receptorech.
 • Poškozující buňky vyvolávající celulární léze
 • Míra poškození závisí na dosažení koncentrace na cílovém orgánu (amanitiny, rtuť,...)
 • Kombinované mechanismy, např. prolongovaná buněčná hypoxie (CO, HCN), vznik cytotoxických metabolitů (methanol, glykol,…). Chronické působení

Toxicita, účinky, toxikodynamika[upravit | editovat zdroj]

 • toxicita původní formy, chemická struktura (studie QSAR)
 • způsob podání, aplikace, expozice (biodostupnost)
 • doba expozice, frekvence dávek
 • biodostupnost
 • Individuální vnímavost organismu – genetický základ, fyziologické a externí vlivy (věk, choroby, dieta, kouření,…)
 • Inter a intraindividuální variabilita metabolismu variabilita enzymové kapacity při biotransformaci

Fyziologické faktory[upravit | editovat zdroj]

 • Sexuální rozdíly – hormonální vlivy, rozdíly v enzymové kapacitě (biotransformace ethanolu), izoenzymové zastoupení u žen a mužů (např. P450)
 • Věkové rozdíly, buněčné změny, vývoj buněk, vývoj enzymové aktivity specifickým způsobem, vzrůst a pokles (aromatická hydroxylace, N-demethylace, schopnost tvorby glukosiduronátů….)
 • Vnější vlivy, dieta, životní styl, choroby
 • Spolupůsobení látek – indukce a inhibice enzymů
 • Chronické dávky – buněčné změny, adaptace receptorů (alkoholismus, návykové látky, vývoj tolerance)

Toxicita látek[upravit | editovat zdroj]

 • Akutní
 • Chronická

Poznatky o toxicitě látek:

 1. kazuistiky – úplnost a spolehlivost anamnestických dat, odfiltrování interferujících vlivů, např. směsné otravy, neznámé faktory
 2. epidemiologické studie – než. úč. léčiv a terapeutická efektivita – statistické hodnocení. Neznámé faktory vlivu
 3. kontrolované experimentální studie, klinické studie – přísná etická omezení

Léčiva

 • klinické studie na lidských dobrovolnících
 • Etická hlediska, mikrodávky, velká omezení
 • Informovaný souhlas dobrovolníka

Jiné látky – experimentální studie na zvířatech

Předpisy testování:

 • Český lékopis (léčiva, zdravotnické potřeby)
 • „OECD Guidelines for Testing of Chemicals“
 • Směrnice určují, jaká zvířata, v jakém počtu použít pro určitý test, jaká dávka, jaký způsob aplikace
 • Cílem je harmonizace, zobecnění výsledků studií
 • Jaké zvíře? – co nejblíže lidskému modelu
 • Velikost zvířat – opakovaný odběr vzorků – cena studie

Experimentální studie toxicity[upravit | editovat zdroj]

Typická závislost toxicity na dávce
 1. krátkodobé
 2. dlouhodobé
 • Účinek versus dávka
 • nelineární vztah
 • semilogaritmická závislost
(účinek vs. log dávky)

(toxicita vs. log dávky)

LD50 – střední letální dávka


Terapeutický index léčiva[upravit | editovat zdroj]

 • Efektivní dávka ED
 • Toxická dávka TD
 • T-INDEX = LD50 / ED50
 • vyšší hodnota, vysoká toxická dávka
  • tj. bezpečnější lék a menší riziko otravy
Klasifikace toxických látek podle velikosti LD50
Chemická látka LD50
Supertoxická méně než 5 mg/kg
Extrémně toxická 5–50 mg/kg
Vysoce toxická 50–500 mg/kg
Středně toxická 0,5–5 g/kg
Málo toxická 5–15 g/kg
LD50pro člověka při perorálním podání – např:
Chemická látka LD50 (mg/kg)
Ethanol 7000
Chlorid sodný 3000
Morfin 900
Fenobarbital 150
Strychnin 2
Nikotin 1
Dioxin (TCDD) 0,01
Botulotoxin 0,00001

Krátkodobé studie toxicity[upravit | editovat zdroj]

 • Akutní toxicita – LD50 – histologické vyšetření orgánů
 • Subchronická toxicita, zahrnuje např. akumulaci jedu, opakované dávky po dobu 10 % života laboratorního zvířete
 • Lokální účinky na kůži, oči (mýdla, oftalmologika) – králík, morče, myš – testy dráždivosti
 • Teratogenita, embryotoxicita – podávání samicím po dobu gravidity, histologické vyšetření měkkých tkání plodu, vyšetření skeletu
 • Reprodukční toxicita, podání rodičovskému páru, sleduje se velikost vrhu, velikost mláďat, po odstavení, pitva rodičů, histopatologické vyšetření reprodukčních orgánů

Dlouhodobé studie toxicity[upravit | editovat zdroj]

 • Kancerogenita – opakované dávky, 3 velikosti, 18–24 měsíců, hematologické vyšetření, pitva a histopatologické vyšetření
 • Chemická struktura látky vs. kancerogenita
 • Různá citlivost zvířat k chemické indukci tumorů
 • Chronická toxicita – minimální doba 12 měsíců
 • Hlodavec i nehlodavec (pes, primát)

Individuální vnímavost toxicity[upravit | editovat zdroj]

Variabilita – hlavně geneticky podmíněná (genotypy)

 • mezidruhově
 • uvnitř živočišného druhu
 • fyziologické a časové vlivy (pohlaví, věk, choroby,...)
 • variabilita metabolické kapacity enzymů
 • polymorfismus enzymů, alternativní formy, izoenzymy
Alkohol Minimální i.v. letální dávka (g/kg)
Králík Kočka
Methanol 15,9 4,7
Ethanol 9,4 3,9
Propanol 4,0 1,6
Izobutanol 2,6 0,72
Izoamylalkohol 1,6 0,21

Mezidruhová vnímavost toxicity kyseliny dichlorfenoxyoctové[upravit | editovat zdroj]

LD50 herbicidu 2,4-D – p.o.
Živočišný druh (mg/kg)
Myš 360–710
Potkan 900–1500
Morče 400–800
Králík 420
Pes 100
Opice 214

Mezidruhová variabilita metabolismu Konjugace fenolu[upravit | editovat zdroj]

Vylučovaný podíl (%) – glukuronid Vylučovaný podíl (%) – sulfát
Kočka 0 87
Člověk 23 71
Potkan 25 68
Králík 46 45
Prase 100 0

Mezidruhová variabilita metabolismuKonjugace kyseliny benzoové[upravit | editovat zdroj]

Živočišný druh Dávka p.o. (mg/kg) Eliminace dávky močí za 24 hod (%) Podíl dávky v moči za 24 hod
K. benzoová (%) k. hippurová (%) benzoylglukuronid (%)
Myš 56 55 95 5
Potkan 50 100 1 99
Křeček 52 99 1 97
Králík 49 60 100
Prase 50 49 15 85
Kočka 51 30 100
Pes 51 94 82 18
Šimpanz 20 47 100
Člověk 1 100 100
Člověk 42 50 – 85

Mezidruhová variabilita metabolismu methamfetaminu[upravit | editovat zdroj]

Methamfetaminy.jpg

Člověk: amfetamin, 4-OH-amfetamin a konjugace, dále oxidativní deaminace až kys. hippurová

Králík: amfetamin, oxidativní deaminace; ale redukce fenylacetonu, výsledný alkohol je vylučován konjugovaný močí

Genetická variabilita toxicity[upravit | editovat zdroj]

 • Př. isoniazid (léčba tuberkulózy)
 • Genetický polymorfismus N-acetylace, metabolit je polárnější, rychleji vylučován
 • Evropané: 40 % populace rychle acetyluje
 • Asiaté: 80 % populace rychle acetyluje
 • Eskymáci: 96 % populace rychle acetyluje
 • Acetylační fenotyp individua určuje toxické projevy:
  • neuropatie při pomalé acetylaci
  • hepatotoxicita při rychlé acetylaci

Vývoj toxických projevů[upravit | editovat zdroj]

 • Sekvence procesů, interakce s makromolekulami, narušování fyziologických procesů – změna toxicity
 • Faktory ovlivňující toxické projevy, dynamiku:
 1. Chemické vlivy, struktura látky:
 2. Genetické faktory
 3. Fyziologické faktory (sex, věk, zdravotní stav)
 4. Toxikokinetické faktory
 5. Vnější faktory, dieta, prostředí, životní styl

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

 • PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie :  obecná toxikologie a ekotoxikologie. 1. vydání. Praha : Galén : Karolinum, c2005. ISBN 80-7262-30-1X.