Venózna drenáž hrudnej steny

Z WikiSkript

Venózna drenáž medzirebrových priestorov[upravit | editovat zdroj]

Na odvode žilovej krvi z hrudnej steny sa podieľajú

 • vv. intercostales anteriores dx. et sin.
 • vv. intercostales posteriores dx. et sin. pre 2. až 11. medzirebrový priestor.
 • v. intercostalis superior dx. et sin. - jedna na každej strane; vlieva sa do nich krv z 2. až 4. v. intercostalis posterior.
 • v. intercostalis suprema dx. et sin. - z 1. medzirebrového priestoru na oboch stranách.
 • v. subcostalis dx. et sin. - pod 12. rebrom.
Vena azygos a jej prítoky

Väčšina týchto žíl ústi do v. azygos alebo v. hemiazygos resp. v. hemiazygos accessoria.

V mediastinum posterius po stranách tiel hrudných stavcov prebieha vpravo v. azygos, vľavo zdola v. hemiazygos a zhora v. hemiazygos accessoria. Vena azygos vzniká sútokom v. lumbalis ascendens dextra a v. subcostalis dextra (v. hemiazygos vzniká sútokom rovnomenných žíl na ľavej strane).

Vena azygos sa nachádza dorzálne od oesophagu, napravo od ductus thoracicus a aorta thoracica, prijíma 5. až 11. pravú medzirebrovú žilu a ústi ako arcus venae azygos do vena cava superior tesne pred jej vstupom do perikardu. Vena hemiazygos je uložená dorzálne od aorta thoracica, vlieva sa do nej krv z 9. až 11. medzirebrovej žily vľavo a spolu s v. hemiazygos accessoria najčastejšie na úrovni stavca Th8 ústia do v. azygos. Vena hemiazygos accesoria odvádza krv z 5. - 8. medzirebria vľavo.

Prvý medzirebrový priestor na oboch stranách drenuje v. intercostalis suprema ktorá sa vlieva do v. brachiocephalica na svojej strane. Žily z druhého až štvrtého medzirebria sa na oboch stranách spájaju do v. intercostalis superior dx. et sin. Táto žila na pravej strane ústi do arcus venae azygos a na ľavej do v. brachiocephalica sin.

Vena subcostalis dx. et sin. sa spája s príslušnou v. lumbalis ascendens a tak na pravej strane vzniká v. azygos resp. v. hemiazygos vľavo.

Vyústenia žíl hrudníka[upravit | editovat zdroj]

Žily hrudnej steny: a - v. brachiocehpalica dx. b - v. brachiocephalica sin. c - v. cava sup. d - v. intercostalis suprema dx. e - v. intercostalis suprema sin. f - v. intercostalis sup dx. g - v. intercostalis sup sin. h - v. azygos i - v. hemiazygos accessoria j - v. hemiazygos k - v. subcostalis sin. et dx. m - v. lumbalis ascendens dx. et sin.
 • vv. intercostales anteriores -> vv. thoracicae internae

Pravá strana

 • 1. v. intercostalis posterior dx. = v. intercostalis suprema dx.v. brachiocephalica dx.
 • 2. - 4. vv. intercostales posteriores dx. → v. intercostalis superior dx. → arcus venae azygos
 • 5. - 11. vv. intercostales posteriores dx. → v. azygos

v. subcostalis dx. po spojení s v. lumbalis ascendens dx. vytvára v. azygos, ktorá sa vlieva do v. cava superior


Ľavá strana

 • 1. v. intercostalis posterior sin. = v. intercostalis suprema sin. → v. brachiocephalica sin.
 • 2. - 4. vv. intercostales posteriores sin. → v. intercostalis superior sin. → v. brachiocephalica sin.
 • 5. - 8. vv. intercostales posteriores sin. → v. hemiazygos accessoria → vo výške Th8 spolu s v. hemiazygos ústia do v. azygos
 • 9. - 11. vv. intercostales posteriores sin. → v. hemiazygos → v. azygos

V. subcostalis sin. po spojeni s v. lumbalis ascendens sin. vytvára v. hemiazygos.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.