Arteriálne zásobenie hrudnej steny

Z WikiSkript

Arteriální zásobení mezižeberních prostorů[upravit | editovat zdroj]

Na zásobení mezižeberních prostorů arteriální krví se podílejí hlavně větve pocházející z aorta thoracica, a. subclavia a a. axillaris.

Medzirebrové priestory

1. a 2. mezižeberní prostor[upravit | editovat zdroj]

První a druhý mezižeberní prostor je v zadní časti zásoben příslušnými větvemi aa. intercostales posteriores, které pocházejí z a. intercostalis suprema (z truncus costocervicalis). V přední části je 1. a 2. mezižeberní prostor zásobený hlavně větvemi a. thoracica superior, která je větví a. axillaris. Tyto větve anastomózují s větvemi a. thoracica interna pro 1. a 2. mezižebří. V přilehlé oblasti se nacházejí také rr. pectorales (z a. thoracoacromialis).

3.–11. medzirebrový priestor[upravit | editovat zdroj]

Prevažná časť 3.–11. medzirebrového priestoru je zásobovana krvou pochádzajúcou z aorta thoracica ktorej parietálne vetvy; aa. intercostales posteriores privádzajú krv do medzirebrového priestoru od spojenia rebier s chrbticou až po prednú tretinu. Tieto artérie prebiehajú v každom medzirebrí rovnako; spolu s venou a nervom vždy pod vyššie uloženým rebrom (v sulcus costae) v poradí vena, artéria, nerv a svojim prechodom z mm. intercostales interni oddeľujú najhlbšiu zložku medzirebrových svalov – mm. intercostales intimi. Pod 12. rebrom sa nachádza a. subcostalis.

Každá a. intercostalis posterior vysiela typické vetvy. V mieste collum costae je to r. dorsalis pre kožu v oblasti chrbtice a autochtónne svaly chrbta. Ramus dorsalis vydáva r. spinalis pre miechu a jej obaly. Ramus collateralis sa oddeľuje z a. intercostalis posterior v oblasti angulus costae a prechádza dopredu pozdĺž horného okraja kaudálnejšieho rebra a anastomózuje s príslušnou a. intercostalis anterior (z a. thoracica interna). Do podkožia preráža ramus cutaneus lateralis ktorý vysiela jednú vetvu dorzálne a jednu ventrálne. Z predných vetiev vo výške glandula mammae vychádzajú u žien rr. mammarii laterales.

Okrem parietálnych vetiev vydáva aorta thoracica aj viscerálne vetvy. Vo výške bifurcatio tracheae sú to rr. bronchiales, rr. osesophagei, pre zadnú stenu perikardu rr. pericardiaci a drobné rr. mediastinales. Poslednou vetvou pred jej prechodom cez branicu otvorom hiatus aorticus vo výške Th12 je a. phrenica superior ktorá zásobuje dorzálnu časť bránice.

Predné tretiny 3.–11. medzirebrového priestoru[upravit | editovat zdroj]

Do predných tretín medzirebrových priestorov 3.–6. je krv privádzaná prostredníctvom rr. intercostales anteriores ktoré sú parietálnymi vetvami a. thoracica interna (z a. subclavia). Pre 7.–11. medzirebrový priestor odstupujú rr. intercostales anteriores z a. musculophrenica (vetva a. thoracica interna; viď. nižšie). Z rr. intercostales anteriores odstupujú rr. perforantes ktoré ďalej vydávajú rr. musculares, rr. cutanei a u žien z 2. a 5. medzirebria aj rr. mammarii mediales.

Arteria thoracica interna odstupuje z arterie subclavia oproti odstupu a. vertebralis, prechádza kaudálne krytá fasciou endothoracica aj m. transversus thoracis (preto nepatrí do mediastina). Tesne nad bránicou vydáva vetvu a. musculophrenica ktorá sa tiahne po obvode bránice laterálne od sterna. Po prechode bránicou do brušnej dutiny mení a. thoracica interna názov na a. epigastrica superior. V hrudnej dutine vysiela viscerálne vetvy: a. pericardiacophrenica, aa. thymicae, rr. sternales, rr. bronchiales. Arteria pericardiacophrenica dx. et sin. prebiehajú spolu s n. phrenicus dx. et sin.

Na zásobení steny hrudníka krvou sa podieľa aj a. thoracica lateralis. Zostupuje spolu s n. thoracicus longus po m. serratus anterior ktorý aj zásobuje a tiež vysiela rr. mammarii laterales ku gl. mammae u žien.

Prehľad vetiev[upravit | editovat zdroj]

  • r. dorsalis (z neho r. spinalis), r. collateralis, r. cutaneus lateralis(z neho rr. mammarii laterales) ← aa. intercostales posteriores + a. subcostalisaorta thoracica
  • rr. musculares, rr. cutanei, rr. mammarii mediales ← rr. perforantes ← rr. intercostales anteriores ← a. thoracica interna ← a. subclavia
  • aa. intercostales posteriores pre 1. a 2. medzirebrie ← a. intercostalis suprematruncus costocervicalisa. subclavia
  • a. thoracica superiora. axillaris
  • rr. pectorales ← a. thoracoacromialis
  • rr. mammarii laterales ← a. thoracica lateralis


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.