Arteriální zásobení hrudní stěny

Z WikiSkript

Arteriální zásobení mezižeberních prostorů

Na zásobení mezižeberních prostorů arteriální krví se podílejí hlavně větve pocházející z aorta thoracica, a. subclavia a a. axillaris.

Mezižeberní prostory

1. a 2. mezižeberní prostor[upravit | editovat zdroj]

První a druhý mezižeberní prostor je v zadní časti zásoben příslušnými větvemi aa. intercostales posteriores, které pocházejí z a. intercostalis suprema (z truncus costocervicalis). V přední části je 1. a 2. mezižeberní prostor zásoben hlavně větvemi a. thoracica superior, která je větví a. axillaris. Tyto větve anastomózují s větvemi a. thoracica interna pro 1. a 2. mezižebří. V přilehlé oblasti se nacházejí také rr. pectorales (z a. thoracoacromialis).

3.–11. mezižeberní prostor[upravit | editovat zdroj]

Převážná část 3.–11. mezižeberního prostoru je zásobována krví pocházející z aorta thoracica, jejíž parietální větve aa. intercostales posteriores přivádí krev do mezižeberního prostoru od spojení žeber s páteří až po přední třetinu. Tyto artérie probíhají v každém mezižebří stejně – spolu s vénou a nervem vždy pod výše uloženým žebrem (v sulcus costae) v pořadí véna, artérie, nerv a svým přechodem z mm. intercostales interni oddělují nejbližší složku mezižeberních svalů – mm. intercostales intimi. Pod 12. žebrem se nachází a. subcostalis.

Každá a. intercostalis posterior vysílá typické větve. V místě collum costae je to r. dorsalis pro kůži v oblasti páteře a autochtonní svaly zad. Ramus dorsalis vydává r. spinalis pro míchu a její obaly. Ramus collateralis se odděluje z a. intercostalis posterior v oblasti angulus costae a přechází dopředu podél horního okraje kaudálního žebra a anastomózuje s příslušnou a. intercostalis anterior (z a. thoracica interna). Do podkoží proráží ramus cutaneus lateralis, který vysílá jednu větev dorzálně a jednu ventrálně. Z předních větví ve výšce glandula mammae vycházejí u žen rr. mammarii laterales.

Odstup a. thoracica interna

Kromě parietálních větví vydává aorta thoracica i viscerální větve. Ve výšce bifurcatio tracheae jsou to rr. bronchiales, rr. osesophagei, pro zadní stěnu perikardu rr. pericardiaci a drobné rr. mediastinales. Poslední větví před jejím přechodem přes bránici otvorem hiatus aorticus ve výšce Th12 je a. phrenica superior, která zásobuje dorzální část bránice.

Přední třetiny 3.–11. mezižeberního prostoru[upravit | editovat zdroj]

Do předních třetin 3.–6. mezižeberního prostoru je krev přiváděna prostřednictvím rr. intercostales anteriores, které jsou parietálními větvemi a. thoracica interna (z a. subclavia). Pro 7.–11. mezižeberní prostor odstupují rr. intercostales anteriores z a. musculophrenica (větve a. thoracica interna; viz níže). Z rr. intercostales anteriores odstupují rr. perforantes, které dále vydávají rr. musculares, rr. cutanei a u žen z 2. a 5. mezižebří i rr. mammarii mediales.

Arteria thoracica interna odstupuje z arteria subclavia proti odstupu a. vertebralis, přechází kaudálně krytá fascií endothoracica i m. transversus thoracis (proto nepatří do mediastina). Těsně nad bránicí vydává větev a. musculophrenica, která se táhne po obvodu bránice laterálně od sterna. Po přechodu bránicí do břišní dutiny mění a. thoracica interna název na a. epigastrica superior. V hrudní dutině vysílá viscerální větve: a. pericardiacophrenica, aa. thymicae, rr. sternales, rr. bronchiales. Arteria pericardiacophrenica dx. et sin. probíhá spolu s n. phrenicus dx. et sin.

Na zásobení stěny hrudníku krví se podílí i a. thoracica lateralis. Sestupuje spolu s n. thoracicus longus po m. serratus anterior, který i zásobuje a též vysílá rr. mammarii laterales ke gl. mammae u žen.

Přehled větví[upravit | editovat zdroj]

  • r. dorsalis (z něj r. spinalis), r. collateralis, r. cutaneus lateralis (z něj rr. mammarii laterales) ← aa. intercostales posteriores + a. subcostalisaorta thoracica;
  • rr. musculares, rr. cutanei, rr. mammarii mediales ← rr. perforantes ← rr. intercostales anteriores ← a. thoracica interna ← a. subclavia;
  • aa. intercostales posteriores pro 1. a 2. mezižebří ← a. intercostalis suprematruncus costocervicalisa. subclavia;
  • a. thoracica superiora. axillaris;
  • rr. pectorales ← a. thoracoacromialis;
  • rr. mammarii laterales ← a. thoracica lateralis.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • ČIHÁK, Radomír. Anatomie III. 2., upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, spol. s. r. o., 2004. 673 s. ISBN 80-247-1132-X.