Záření gama – fyzikální povaha, oblast spektra

Z WikiSkript


Fyzikální povaha[upravit | editovat zdroj]

  • Záření γ je jedním ze dvou hlavních typů elektromagnetického ionizujícího záření (druhým je rentgenové záření). Pro rentgenové tak jako i γ záření je charakteristický duální charakter, tzn. že mají vlastnosti jak elektromagnetického vlnění, tak i vlastnosti částic o nulové klidové hmotnosti. Udává se, že záření γ má kratší vlnovou délku než záření rentgenové, avšak podstatnější pro určení je jejich zdroj, kterým je pro záření γ atomové jádro a v něm probíhající radioaktivní přeměny.

Záření γ je nejpronikavější ze všech druhů radioaktivního záření, ale lze ho oslabit silnou vrstvou materiálu, který obsahují jádra těžkých prvků, jako například olovo. Intenzita tedy klesne, ale záření nikdy nebude zcela pohlceno. Z fyzikálního hlediska jde tedy o elektromagnetické záření s vysokou energií.

Jelikož fotony, energie elektromagnetického záření rozdělená na kvanta, nemají elektrický náboj, záření γ se neodchyluje od svého původního směru ani v elektrickém ani v magnetickém poli; jen se rozptyluje.

Oblast spektra[upravit | editovat zdroj]

Elektromagnetické spektrum
  • Spektrum elektromagnetického záření zasahuje na jedné straně spektra do oboru rádiových vln a na druhé do oboru záření γ, jehož vlnové délky jsou kratší než 0,1 nm. Leží tedy za UV a rentgenovým zářením.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA, et al. Medicínská biofyzika. 1. vydání. Praha : Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-1152-4.

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]