Dentes premolares

From WikiSkripta

Morfologie

Premolar 20.gif
Dent,tooth,zub.jpg

Třenové zuby (dentes premolares) se nacházejí pouze v trvalém chrupu a to mezi špičákem a první stoličkou. Mají na rozdíl od špičáku a řezáků pět ploch (orální, vestibulární, dvě aproximální a žvýkací – facies occlusalis). Jejich původní název byl dentes bicuspidati – zuby dvouhrbolkové, právě díky typickým dvěma hrbolkům na žvýkací plošce, které směřují vestibulárně a orálně.

Na žvýkací ploše se nalézají okrajové lišty ve směru aproximálním. Jejich hlavní význam spočívá v podpírání a zesílení reliéfu korunky a v zmírnění nebezpečí jejího nalomení. Je zde patrná také výrazná rýha, která směřuje mesiodistálně a rozděluje plochu na orální a bukální část (u horních premolárů je výraznější než u dolních). Všechny premoláry řadíme k pilířům II.třídy

Horní premoláry

Horní premoláry mají obrys podobný obdélníku nebo elipse a jejich vestibulární plochy připomínají labiální plochu špičáku. Aproximální plochy mají tvar obdélníku a jsou konvexní v místě kontaktu (směrem cervikálním naopak směřují konkávně).

Horní zuby

První horní premolár

Dva hrbolky – bukální hrbolek směřuje distálním směrem a je vyšší a ostřejší než hrbolek palatinální. Jako jediný ze všech premolárů má v největším procentu případů (60 %)

dva kořeny a z 92 % dva kanálky. Kořeny jsou gracilní a pokroucené – špatně endodonticky ošetřitelné. Častá extrakce z ortodontických důvodů. Jedná se o pilíř II. třídy dle Voldřicha.

První horní premolár

Druhý horní premolár

Je objemově menší než první premolár, kterému se až na několik rozdílů velice podobá. Na rozdíl od prvního horního premoláru jsou oba dva hrbolky stejně vysoké. Z 90 % má pouze jeden kořen, který má těsný vztah k čelistní dutině. Jako všechny premoláry se řadí mezi pilíře II. třídy dle Voldřicha.

Dolní premoláry

schematické znázornění prvních premolárů

Výrazným znakem dolních premolárů je sklon korunky linguálním směrem.

První dolní premolár

Je nejmenším premolárem v dutině ústní. Řadíme ho k pilířům II. třídy dle Voldřicha.

První dolní premolár

Hrbolky jsou rozděleny hranou na kratší, vyšší meziální část a na delší, vyšší část distální. Bukální hrbolek je velmi ostrý a směřuje linguálním směrem. Linguální hrbolek je naopak menší a značně nižší.

Kořen zde můžeme nalézt pouze jeden, oválného nebo kruhovitého tvaru.

Kořenový kanálek je v 75 % pouze jeden, má oválný tvar.

Dřeňová dutina je válcovitá a vybíhá ve dva rohy pulpy – větší bukální a menší linguální.

Druhý dolní premolár

Je obecně největší ze všech premolárů. Jeho žvýkací plocha se od ostatních odlišuje tím, že může existovat v několika formách (dvouhrbolková, trojhrbolková a vícehrbolková). Jedná se o pilíř II. třídy dle Voldřicha.

druhý dolní premolár (dospělý chrup vlevo)


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.