Horní premoláry

Z WikiSkript

Horní premoláry mají obrys podobný obdélníku nebo elipse a jejich vestibulární plochy připomínají labiální plochu špičáku. Aproximální plochy mají tvar obdélníku a jsou konvexní v místě kontaktu (směrem cervikálním naopak směřují konkávně).

Horní zuby

První horní premolár

Dva hrbolky – bukální hrbolek směřuje distálním směrem a je vyšší a ostřejší než hrbolek palatinální. Jako jediný ze všech premolárů má v největším procentu případů (60 %)

dva kořeny a z 92 % dva kanálky. Kořeny jsou gracilní a pokroucené – špatně endodonticky ošetřitelné. Častá extrakce z ortodontických důvodů. Jedná se o pilíř II. třídy dle Voldřicha.

První horní premolár

Druhý horní premolár

Je objemově menší než první premolár, kterému se až na několik rozdílů velice podobá. Na rozdíl od prvního horního premoláru jsou oba dva hrbolky stejně vysoké. Z 90 % má pouze jeden kořen, který má těsný vztah k čelistní dutině. Jako všechny premoláry se řadí mezi pilíře II. třídy dle Voldřicha.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 3. vydání. Praha : Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4788-0.
  • SVOBODA, Otto, et al. Stomatologická propedeutika : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vydání. Avicenum, 1984. 392 s.