Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF/2013-14/Kruh 3

From WikiSkripta

Kruh 3 – vypracování zkouškové otázky:

Bioenergetika buňky[edit | edit source]

 • biofyzikální princip přeměny energie v mitochondriích
 • gradient elektrochemického potenciálu protonů (podstata, složky, vznik v mitochondriální membráně)
 • ATP-syntéza, transformace energie

Zadání[edit | edit source]

 • Podstatně přepracovat a doplnit článek Energetický systém buňky, zejména z biofyzikálního hlediska. Přitom neopakujeme zbytečně věci z popisného článku Mitochondrie – naopak, je možno rozšířit a doplnit i tento článek (z biofyzikálního hlediska) – zejména partie o membráně, na které probíhají důležité energetické děje. Dohodneme se s kolegy a provážeme s nově vznikajícím článkem Elektrochemický potenciál protonů.
 • O elektrochemickém potenciálu na elektrodách už pojednává podstránka Elektrodové děje/Elektrochemický potenciál. Tuto podstránku si prostudujeme, abychom pochopili fyzikální podstatu elektrochemického potenciálu, můžeme ji i upravit a doplnit. Z této podstránky ale není zřejmý význam elektrochemického potenciálu pro živý organismus. Proto založíme stránku Elektrochemický potenciál protonů, kterou provážeme se stránkou Mitochondrie.
 • V pojmu Gradient existuje stále (v jiných než fyzikálních a technických oborech) mnoho zmatků, často se zaměňuje s pojmem spád. Proto založíme článek Gradient, ve kterém se pokusíme názorně vysvětlit, co znamená pojem gradient ve fyzice – prostorovou derivaci skalárního pole (operátor nabla). Názorně předvedeme, jak touto operací dostáváme ze skaláru prostorový vektor. Uvedeme příklady gradientů různých polí, gradienty různých potenciálů, koncentrační potenciál – tak, jak se s nimi nejčastěji setkáváme v medicínské biofyzice, tak, abychom poukázali na vzájemné souvislosti. Neopomeneme zdůraznit, že velikost gradientu v podstatě určuje sílu, jakou bude pole na částici působit, a tím pádem jsou gradienty různých polí často rozhodujícím faktorem, určujícím, jak se bude daná částice (např. iont) pohybovat.
 • Rovněž tak chybí přehledný článek základního pojmu Potenciál. Potenciál ve fyzice značí nějakou základní charakteristiku konzervativního pole – ze střední školy známe např. pole gravitační, pole elektrostatické atd. K tomu přistupují další potenciály, jako třeba výše uvedený potenciál elektrochemický. Provážeme článek s článkem gradient, aby bylo vidět, že v podstatě každé potenciální pole má nějaký gradient.
 • Na wikiskriptech už existuje článek Adenosintrifosfát, kde se ATP pojímá více z biochemického hlediska. Doplníme a rozšíříme článek o pohled biofyzikální, zejména se zaměříme na syntézu ATP (za dodání nějaké energie, a jaké) a vysvětlíme, jakým způsobem a v jakých procesech funguje jako přenašeč energie, uvedeme příklady (odkazy) – zejména přenašečové proteiny: Aktivní transport, Iontové pumpy, Sodno-draselná pumpa (Na+/K+-ATPáza), kteréžto články můžeme také z biofyzikálního hlediska doplnit a rozšířit.
 • Výše uvedené body mají sloužit spíše jako vodítka k tomu, jakým způsobem je možno zpracovat danou zkouškovou otázku, nikoliv jako striktní návod postupu. Podle vlastního uvážení je možno přidávat či upravovat další články, související s danou problematikou.

Rozpis participujících studentů[edit | edit source]

Studenti se zapisují do níže uvedeného rozpisu, do nevyplněných řádků na konci tabulky si mohou podle svého uvážení zapisovat i další články, související s daným tématem.

Podotázka
(odkaz na podotázku)
Vypracovávají
username (Jméno Příjmení)
Tým Započato Ke
kontrole
Zkontro-
lováno
Poznámka
Energetický systém buňky kostalro (Roman Košťál), AlbertTauchert (AlbertTauchert) 3
Mitochondrie Markéta Rozhoňová (Markéta Rozhoňová), Thefoxy (Ivana Monková) 3 1.12.2013 5.12.2013
Elektrochemický potenciál protonů Leona Gabrižová (Leona Gabrižová), David Keprta (David Keprta) 3 29.11.2013 06.12.2013
Gradient MartinS (Martin Šedivý), MZIT (Matěj Zítek) 3 27.11.1013 2.12.2013
Potenciál Jan.vrdlovec (Jan Vrdlovec), Daryna hrek (Daryna Hrek) 3 28.11.2013 30.11.2013
Adenosintrifosfát Bosdomesticus (Michal Kříha), Bubeníček (Vilém Bubeníček) 3 29.11.2013 2.12.2013
Iontové pumpy, Membránový transport, Sodno-draselná pumpa Michelangelo (Michal Machava), DanielaP (Daniela Pavlusová) 3 29.11.2013 1.12.2013
[[]] [[User:]] (), [[User:]] () 3
[[]] [[User:]] (), [[User:]] () 3
[[]] [[User:]] (), [[User:]] () 3
[[]] [[User:]] (), [[User:]] () 3

Připomínky[edit | edit source]

Důležité:

Nastavení profilu[edit | edit source]

 • Každý student (platí i pro studentky) si ve svém profilu (Nastavení na žluté liště nahoře) v sekci Údaje o uživateli/Základní údaje vyplní pole Vaše skutečné jméno, aby se pak toto jeho skutečné jméno zobrazilo v závorce za jeho uživatelským jménem v historii všech jeho editací (ikonka hodin vpravo nahoře nad každou stránkou). Je to důležité pro označení autorství práce. V případě nesplnění této podmínky mu jeho editace nebudou moci být uznány jako jeho vlastní a tím pádem se mu nebudou počítat při vyhodnocení zápočtu.

Volba a zapsání tématu práce[edit | edit source]

 • Každá zkoušková otázka sestává z více podotázek; tyto podotázky mohou být na různých stránkách wikiskript anebo se jedná o oddíly jednoho větší stránky. Každou takovou podotázku řeší zpravidla jedna dvojice (či trojice) studentů (tj. zpravidla polovina pracovního týmu z praktik, není to ovšem závazné pravidlo). V každém případě ovšem každý student provádí editace pod svým vlastním loginem (tj. se svým vlastním přihlášením – viz níže) tak, aby z historie článku bylo zřejmé, kdo jaké partie zpracovával a tyto editace mu byly uznány do zápočtu.
 • Předpokladem je, že se každý předem seznámí s tím, jak Wikiskripta fungují a jakým způsobem se provádějí alespoň základní editace.
 • Studenti z kruhu se dohodnou, jak si rozdělí práci, a zapíšou se do příslušné tabulky následujícím způsobem tak, aby bylo zřejmé, na čem kdo a pod jakým jménem pracuje:
  • kdo si zvolil username (tj. jméno uživatele neboli login, kterým se zaregistroval na Wikiskripta) ve tvaru Jméno Příjmení, tak mu stačí uvést odkaz ve tvaru:
   [[User:Jméno Příjmení|]] 
  • pokud je username v jiném tvaru (například zkratka jména nebo přezdívka), pak je nutno za ním do závorek uvést i skutečné jméno a příjmení:
   [[User:username|]] (Jméno Příjmení)

Vytvoření článku[edit | edit source]

 • Na začátek článku, na kterém pracujeme jako na seminární práci, nakopírujeme odkaz na šablonu:
{{Samostatná práce|2. LF UK|([[Fórum:Seminární práce/Biofyzika/2. LF|seminární práce]]
– vypracování [[Portál:Otázky z biofyziky (2. LF UK, VL)|zkouškových otázek z biofyziky]])}}

Tato šablona pak vypadá následovně:

 • Na konci každého článku budou uvedeny tyto (a případně další odpovídající) kategorie:
[[Kategorie:Biofyzika]]
[[Kategorie:Zkouškové otázky z biofyziky]]
 • Je-li stránka (s názvem zkouškové otázky) v podstatě pouze souhrnem odkazů na podotázky, stačí uvést pouze kategorii :
[[Kategorie:Zkouškové otázky z biofyziky]]

Časté chyby a nedostatky[edit | edit source]

Prosíme i ostatní, čtěte připomínky i k pracem svých kolegů; v podstatě se pořád opakují podobné věci, tak ať to není nutné připomínat stále znova. Jedná se zejména o následující nejčastější nedostatky:

 • Méně může být více: Je lepší kratší stránka perfektně udělaná než dlouhá stránka udělaná ledabyle. Kvalita se neměří kvantitou. Dobrý článek je takový, který říká vše, co je třeba říci, a nic zbytečného, co je navíc.
 • Jedná se o seminárku z biofyziky, tématem jsou zkouškové otázky z biofyziky, tak se prosím zaměřujte na biofyzikální pohled na danou problematiku – aby ten výsledek nevypadal jako otázky z první pomoci (úpal, úžeh, přehřátí) nebo fyziologie aj. Samozřejmě, že ty pohledy se do jisté míry prolínají, ale jde o to, že ta zásadní východiska článku by měla být v podstatě fyzikální, potažmo biofyzikální. Všude jde o nějaký systém, ve kterém působí nějaké síly, energie, záření atp., něco, co je měřitelné, něco, co má nějaké fyzikální jednotky; v tom systému působí nějaké regulace, jsou tu nějaké interakce s okolím atd.
 • Nejde jen o to, abyste někde něco našli, přečetli si, opsali, udělali z toho výtah. Ze střední školy i ze současných přednášek toho znáte už celkem dost, je tu spousta fyzikálních zákonů a zákonitostí, a ty "fungují" nejen na neživých předmětech, ale i v živých organismech – o tom ta biofyzika celá je. Proto se nebojte všechny své znalosti využít a spojit a použít k tomu také trochu svého selského rozumu.

Odkazy[edit | edit source]

 • Do článků patří linky neboli odkazy– tj. vámi použité termíny by měly odkazovat na příslušné články ve Wikiskriptech – ať už existující (zobrazí se modře) anebo i dosud neexistující, ale potenciálně budoucí (zobrazí se červeně). Jako vzor, jak by to mělo asi vypadat, jsem na ukázku upravil první odstavec článku Akční a sumační potenciály. Kdo neví, jak je to uděláno, ať klikne na [Editovat], podívá se a pak zase opustí editační okno kliknutím na [Číst]. Jinak viz návod Nápověda:Základy formátování#Odkazy
 • Neduplikujte. Nepište znova to, co už je na Wikiskriptech napsáno – raději odkažte na už existující článek. Pokud má nedostatky, opravte je.

Bibliografie, zdroje[edit | edit source]

Na konci článku by měly být souhrnně uvedeny i další zdroje, ze kterých jste (byť povšechně) čerpali – učebnice, monografie, odborné články atd. Pokud je zdroj dostupný on-line na Internetu, měl by na něj vést odkaz, avšak samotný odkaz uvést nestačí – i v tomto případě uvádíme jméno autora, název zdroje, rok vzniku (je-li znám) a datum, kdy jsme daný zdroj na Internetu viděli (panta rhei), například takto:

== Zdroje ==
* {{Citace
| typ = web
| url = http://www.freebookcentre.net/physics-books-download/Biological-and-Environmental-Physics.htm
| příjmení1 = Miller
| jméno1 = D. J.
| název = Biological and Environmental Physics
| citováno = 2013-10-10
}}

Daný záznam se pak zobrazí jednotným způsobem jako:

Podrobný návod, jak správně citovat různé informační zdroje, je zde: Šablona:Citace.

Reference[edit | edit source]

 • Různá konkrétní tvrzení, která uvádíte, by měla být podložena referencemi přímo v textu článku. Citační šablona (anebo i jen nějaká poznámka) se pak uzavírá mezi značky<ref> </ref>, např:
Čas, za který se izolovaný termodynamický systém přiblíží definovanou měrou (obvykle na 1/e, tj. asi 37%) k rovnovážnému stavu,
 se nazývá ''relaxační doba''.<ref>
{{Citace
| typ = kniha
| příjmení1 = Maršík
| jméno1 = František
| příjmení2 = Dvořák
| jméno2 = Ivan
| titul = Biotermodynamika
| vydavatel = Academia
| místo = Praha
| rok = 1998
| vydání = 2
| isbn = 80-200-0664-8
| kapitola = 1.3
| název_kapitoly = Stav termodynamického systému
| strany = 29
}}</ref>

Takovýto zápis se pak zobrazí následovně:

Čas, za který se izolovaný termodynamický systém přiblíží definovanou měrou (obvykle na 1/e, tj. asi 37%) k rovnovážnému stavu, se nazývá relaxační doba.[1]

Na konci článku je pak uvedena už jen jediná značka <references />, např. takhle:

== Reference ==
<references />

Na tomto místě se pak zobrazí všechny reference uvedené v článku ve tvaru seznamu, například následovně:

 1. MARŠÍK, František a Ivan DVOŘÁK. Biotermodynamika. 2. vydání. Praha : Academia, 1998. Kapitola 1.3
  Stav termodynamického systému. s. 29. ISBN 80-200-0664-8.

Výzdoba, estetická úprava[edit | edit source]

 • Chtělo by to alespoň jeden dva obrázky.
 • Jak by měl takový příkladný článek vypadat a co by měl všechno obsahovat – viz Nápověda:Ideální článek

Diskuse a kontrola článku[edit | edit source]

 • Každý článek má svou Diskusní stránku. Tam se mohou vyjadřovat i ostatní, zde je to správné místo na povídání si o daném tématu.
 • Kdo si myslí, že už má článek zralý ke kontrole, vloží na jeho diskusní stránku šablonu
  {{Zkontrolovat | Jméno vašeho učitele}}
  . Viz: Šablona:Zkontrolovat.
  • Kruhy 1, 2, 9, 10 tím pádem vkládají šablonu:
   {{Zkontrolovat | Petr Heřman}}
  • Kruhy 3, 4, 5, 6, 7, 8 tím pádem vkládají šablonu:
   {{Zkontrolovat | Jan Tomsa}}
 • Do přehledné tabulky doplňte datum, kdy jste na vašem článku začali pracovat a kdy jste jej podali ke kontrole; pro vašeho vyučujícího tak bude jednodušší se rychle orientovat, které články má ještě zkontrolovat. Pokud učitel delší dobu (několik dní) nereaguje, můžete jej upozornit (na jeho vlastní diskusní stránce, případně e-mailem).
 • Na diskusní stránce vašeho článku pak můžete sledovat připomínky ke svému článku a napravit nedostatky. Napravení nedostatků a předání k další kontrole poznamenáte rovněž do sloupce "Poznámky".