Genová kontrola diferenciace v ontogenezi

From WikiSkripta

Genová kontrola[edit | edit source]

Oplodněním vzniká z dvou gamet zygota, z té rýhováním morula. Vycestováním buněk dochází ke vzniku blastuly a pak vzniká gastrula (tři zárodečné listy). Následuje vývoj primitivního proužku, organogeneze a histogeneze.

Při ontogenezi se uplatňují tyto mechanismy:

Všechny buňky v těle mají stejný soubor genů, liší se ale v jejich expresi.

Ontogeneze = sled dějů, který je iniciován oplozením - regulační kaskáda (uplatňují se zde lokální mediátory, hormony, receptory, transkripční faktory apod.)

Morfogeny = řídí diferenciaci a predeterminaci buněk, jejich působení závisí na koncentraci jejich produktů - vytvářejí gradient koncentrace, kdy k účinku dochází až od míst, kde koncentrace dosáhne určité prahové úrovně. Jejich kaskáda je aktivována již před oplodněním

Geny maternálního způsobu[edit | edit source]

 • Jsou součástí genomu matky,
 • exprimovány ve folikulárních bb a jejich mRNA a proteiny transportovány do vajíčka,
 • při jejich mutacích zygota zaniká nezávisle na svém genotypu,
 • určují anterioposteriorní a dorsoventrální polaritu embrya,
 • patří sem bicoid (určuje, kde je přední část embrya) a nanos (určuje zadní část embrya),
 • působí ve spolupráci s genem hunchback.

Geny zygoty[edit | edit source]

Segmentační geny[edit | edit source]

 • U obratlovců jsou segmenty zřetelné jen v počátečních stádiích vývoje.

Gap geny[edit | edit source]

Gap gene expression.svg
 • Např. hunchback, knirps, giant a krüpl,
 • aktivovány geny maternálního původu,
 • jejich mutace: porucha vývoje části segmentů,
 • jsou to transkripční faktory,
 • ovlivňují základní diferenciaci embrya.

HOX geny[edit | edit source]

 • Obsahují homeodoménu (homeobox)
 • Jejich mutace mohou způsobit záměnu jednoho orgánu za jiný,
 • geny bithorax a antenapedia komplexů,
 • mutace genu antenapedia u drosofily způsobí vývoj nohy na hlavě místo tykadla,
 • u člověka mutace HOX1 způsobuje kraniosynostosy.

Pair-rule geny (PAX)[edit | edit source]

 • Rovněž obsahují homeodoménu (homeobox)
 • Specifikují charakter segmentů,
 • regulovány gap geny,
 • exprimovány v 7 pruzích podél anterioposteriorní osy,
 • rozdělují embryo na 15 parasegmentů,
 • jejich mutace snižují počet segmentů na polovinu (fushi tarazu - vývoj lichých parasegmentů, even-skipped - vývoj sudých parasegmentů),
 • mutace PAX3 = Waardenburgův syndrom (hluchota, bílý pramen vlasů, heterochromie iris).

Geny polarity (para)segmentů[edit | edit source]

 • Ovlivňují anterioposteriorní polaritu parasegmentů, vymezených pair-rule geny,
 • embryo je postupně rozdělováno na menší a menší vývojové úseky,
 • např. engrailed gen.

Tkáňově specifické geny[edit | edit source]

 • Kaskáda stovek genů,
 • gen eyeless - jeho mutace u drosofily způsobuje vývoj rudimentálního oka, u myší mikrooftalmii a u člověka aniridii,
 • při navázání genu eyeless na promotor genu typického pro jinou tkáň, dochází k vývoji oka v této tkáni,
 • při mezidruhovém přenesu genu eyeless vzniká druhově specifické oko → základní tkáňově specifické geny jsou vývojově staré,
 • o definitivní podobě orgánu rozhodují i další, vývojově mladší a druhově specifické geny.

Spektrum genů, které je exprimováno v určitém typu buněk, se zjišťuje RNA - DNA saturací.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • KAPRAS, Jan a Milada KOHOUTOVÁ. Kapitoly z lékařské genetiky III.. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2009. sv. 1. ISBN 80-246-0001-3.