Glandulae vesiculosae

From WikiSkripta

Soubor:Male reproductive system lateral nolabel.png
Mužský pohlavný systém, 10 – Glandula vesiculosa

Glandulae vesiculosae, vesiculae seminales neboli semenné vačky jsou měchýřkovité žlázky, které jsou tvořeny systémem nepravidelně rozšířených tubulárních útvarů. Představují přídatné pohlavní žlázy s rozměry 4–5 cm x 1,5 cm a s průměrem tubulů 3–4 mm. 

Obě glandulae vesiculosae mají vývody, ductuli excretorii, které se spojují s ductuli deferentes, a tím vytváří ductuli ejaculatorii, které ústí v pars prostatica urethrae. Jsou uloženy subperitoneálně, laterálně od ampul ductus deferens, pod zanořením uretrů do fundus vesicae.

Na jejich fixaci se podílí septum rectovesicale a kraniálně se dotýkají excavatio rectovesicalis.

Histologie[edit | edit source]

Glandulae vesiculosae jsou složené ze tří vrstev:

  • tunica mucosa;
  • tunica muscularis;
  • tunica adventitia.


Tunica mucosa je tvořena početnými větvícími se řasami tvořenými jednovrstevným až dvouvrstevným cylindrickým epitelem. Ve sliznici jsou zanořené pohárkovité buňky, jejichž úlohou je sekrece části ejakulátu. Součástí tunica mucosa je lamina propria mucosae tvořená řídkým kolagénním vazivem. Pod sliznicí se nachází hladká svalovina, tunica muscularis, složená ze dvou vrstev. Povrchová, longitudinální a vnitřní, cirkulární. Poslední vrstvou je tunica adventitia, která pokrývá glandulae vesiculosae a přivádí nervy a cévy.

Cévní zásobení[edit | edit source]

Glandulae vesiculosae nemají vlastní cévní zásobení, proto je tepenná krev přiváděna arteriemi z okolních orgánů, a. vesicalis inferior (a. iliaca interna), a. rectalis media (a. mesenterica inferior – a. illiaca interna) a a. ductus deferentis (variant odstupu: a. vesicalis inferior/ a. umbilicalis /a. iliaca interna).

Odkysličená krev je odváděna do plexus venosus vesicalis a plexus venosus prostaticus, které navzájem komunikují (v. iliaca interna). Lymfa odtéká do nodi lymphatici iliaci interni et externi.

Anatomickou inervaci zabezpečuje plexus hypogastricus inferior.

Funkce[edit | edit source]

Hlavní funkcí glandulae vesiculosae je tvorba alkalického sekretu, který tvoří více než polovinu ejakulátu (cca 70 %) a upravuje pH vhodné pro pohyb spermií. Obsahuje fruktózu jako zdroj energie pro pohyb spermií, citrát, inositol a prostaglandiny působící na hladkou svalovinu pohlavních cest u žen. Za jeho sekreci je zodpovědný testosteron.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • PETROVICKÝ, Pavel, et al. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi : Pohybové ústrojí. 1. vydání. Martin : Osveta, 2001. 463 s. sv. 1. ISBN 80-8063-046-1.


  • MARTÍNEK, Jindřich a Zdeněk VACEK. Histologický atlas. 1. vydání. Praha : Grada, 2009. 136 s. ISBN 978-80-247-2393-8.


  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O KELLEY, et al. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.