Arteria iliaca interna

From WikiSkripta

(Redirected from A. iliaca interna)

arteria iliaca interna
vnitřní tepna kyčelní
Bifurkace a. iliaca communis.
Bifurkace a. iliaca communis.
TA A12.2.00.001
Odstupuje z a. iliaca communis
Větve parietální: a. iliolumbalis, aa. sacrales lat., a. glutea sup., a. glutea inf., a. obturatoria; viscerální: a. umbilicalis, a. vesicalis inf., a. ductus deferentis / a. uterina, a. rectalis med., a. pudenda int.

Vzniká rozdělením a. iliaca communis na a. iliaca interna a externa. Za peritoneem sestupuje do malé pánve před křížokyčelním kloubem a větví se před plexus sacralis.

Větvení a. iliaca communis

Větvení[edit | edit source]

Parietální větve[edit | edit source]

 • a. iliolumbalis – pod musculus psoas major se dělí na r. lumbalis, který vysílá r. spinalis do L5-S1 a r. iliacus
 • aa. sacrales laterales – sestupují podél foramina sacralia anteriora, kde vysílají rr. spinales a foramina sacralia posteriora, kde vydávají větev do svalstva
 • a. glutea superior – skrz foramen suprapiriforme do regio glutea, anastomozuje s a. glutea inferior
 • a. glutea inferior – skr foramen infrapiriforme do regio glutea, kde zásobuje hlavně musculus gluteus maximus, vysílá a. comitans nervi ischiadici
 • a. obturatoria – po boční stěně malé pánve, rovnoběžně s linea terminalis a do canalis obturatorius k adduktorům stehna. Větví se na:
  • r. anterior, r. posterior – svaly
  • r. acetabularis – ligamentum capitis femoris až do hlavice femuru
  • r. pubicus – spojka a. obturatoria a a. epigastrica inferior – může být poraněná při operaci femorální hernie, označuje se corona mortis; někdy chybí horní úsek a. obturatoria a je nahrazený r. pubicus, který postupuje až do canalis obturatorius

Viscerální větve[edit | edit source]

 • a. umbilicalis – u fétu mohutná – ventrálně podél linea terminalis okolo močového měchýře k přední stěně břicha a potom šikmo nahoru k pupku - po porodu část na břišní stěně obliteruje a vzniká ligamentum umbilicale mediale; rozeznáváme
  • pars patens – proximální přechodný úsek s větvemi aa. vesicales superiores
  • pars occlusa – obliterovaný úsek
 • a. vesicalis inferior – ke spodině močového měchýře, zásobuje také vesicula seminalis u muže a vaginální klenbu u ženy
 • a. ductus deferentis / a. uterina
  • a. ductus deferentis (♂) – někdy vzniká samostatně a někdy spolu s a. vesicalis inferior, větví se na dvě větve, jedna jde s ductus deferens až na vesicula seminalis a druhá do scrota + rr. ureterici – drobné větvičky pro močovod
  • a. uterina (♀) – sestupuje po stěně malé pánve, potom zahýbá do spodiny ligamentum latum uteri, kde kříží ureter a přistupuje k cervix uteri, následně postupuje kraniálně podél hrany uteru a vydává větvě:
   • r. ovaricus – v ligamentum ovarii proprium do vaječníku a anastomózy s a. ovarica
   • r. tubarius – též anastomozuje s a. ovarica
 • a. rectalis media – anastomozuje s větvemi a. rectalis superior a a. rectalis inferior
 • a. pudenda interna – z foramen infrapiriforme vystoupí spolu s n. pudendus, obtočí spina ischiadica a vstopí do Alcockova kanálu a následně pokračuje po perineu. Zásobuje diaphragma pelvis, rectum, diaphragma urogenitale, svaly a kůži hráze, zadní úsek skrota muže a pysky ženy, penis, anebo klitoris. Kromě svalových větví do diaphragma pelvis vysílá:
Schéma a. pudenda interna
Zásobení a. pudenda interna
 • a. rectalis inferior – ve fossa ischiorectalis napříč k pars analis recti
 • a. perinealis – pro diaphragma urogenitale a povrchové svaly hráze, větve: rr. scrotales posteriores / rr. labiales posteriores
 • a. urethralis – u muže, do corpus spongiosum penis podél uretry
 • a. bulbi penis – u muže, pro bulbus penis, diaphragma urogenitale a glandula bulbourethralis
 • a. bulbi vestibuli – u ženy, zásobení bulbus vestibuli
 • a. dorsalis penis () / a. dorsalis clitoridis (♀)
 • a. profunda penis () / a. profunda clitoridis (♀) – pro corpus cavernosum penis, či corpus cavernosum clitoridis.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie III. 2.. vydání. Praha : Grada Publishing, 2004. 673 s. sv. 3. ISBN 80-247-1132-X.