Hydrops plodu

Z WikiSkript

(přesměrováno z Hydrops fetalis)

Hydrops plodu (hydrops fetalis) je závažné onemocnění plodu/novorozence, charakterizované patologickou akumulací tekutin ve dvou a více serózních dutinách a generalizovaným edémem měkkých tkání. Může tedy zahrnovat ascites, pleurální výpotek, perikardiální výpotek a edém kůže. Současně se může vyskytovat také polyhydramnion a edém placenty. Jedná se o závažný stav s velmi vysokou perinatální mortalitou (50 – 98 %).[1][2][3]

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Imunologický[upravit | editovat zdroj]

 • hemolytická anémie při alloimunizaci (Rh izoimunizace aj.) – incidence dramaticky klesla po zavedení prenatálního vyšetřování krevní skupiny matky a profylaxi pomocí anti-D imunoglobulinu;

Neimunologický[upravit | editovat zdroj]

Patogeneze[upravit | editovat zdroj]

Patogeneze neimunního hydropsu není zcela objasněna. Rozvíjí se v důsledku dysregulace pohybu tekutiny mezi cévami a intersticiálním prostorem na podkladě:

 • obstrukce lymfatické drenáže v dutině hrudní a břišní;
 • zvýšené permeability kapilár;
 • zvýšeného centrálního žilního tlaku;
 • sníženého osmotického tlaku.[3]


Placenta je ztluštělá zřejmě na podkladě intravilózního edému. Za abnormální je považovaná tloušťka placenty ≥4 cm ve 2. trimestru a ≥6 cm ve 3. trimestru. Při masivním polyhydramniu může být tenčí/komprimovaná.[3]

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Plod:

 • progredující hypoalbuminemie;
 • ascites;
 • pleurální výpotek;
 • závažná chronická anémie se sekundární hypoxémií;
 • srdeční selhání;
 • zvýšené riziko odumření plodu či špatné tolerance aktivního porodu.

Novorozenec:

 • generalizovaný edém;
 • plicní edém a deficit surfaktantu;
 • městnavé srdeční selhání, hypotenze a špatné periferní prokrvení;
 • poruchy srdečního rytmu;
 • závažná anémie se sekundární hypoxémií;
 • metabolická acidóza;
 • sekundární poškození dalších orgánových systémů může způsobit hypoglykémii či trombocytopenickou purpuru[5].

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Prenatálně[upravit | editovat zdroj]

 1. stanovení diagnózy
  • ultrazvukový nález: ascites, pleurální výpotek, perikardiální výpotek, edém kůže (> 5 mm).[3]
 2. stanovení etiologie
  • cílem je identifikovat zejm. příčiny léčitelné in utero a optimálně načasovat porod (prematurita vs. riziko intrauterinního úmrtí);
  • podrobné ultrazvukové vyšetření včetně echokardiografie; Dopplerovské vyšetření MCA-PSV ke stanovení závažné anémie plodu;
  • genetické konzilium (rodinná anamnéza)
  • laboratorní vyšetření: krevní obraz, krevní skupina a screening protilátek proti antigenům erytrocytů; Kleihauer-Betkeův test při podezření na fetomaternální krvácení; sérologie (IgM a IgG): parvovirus B19, cytomegalovirus, toxoplasmóza; screening syfilis;
  • amniocentéza (při strukturálních abnormitách): vyšetření karyotypu, microarray; ev. PCR na parvovirus B19, cytomegalovirus, toxoplasmózu; část odebrané amniální tekutiny lze zamrazit k pozdější analýze, např. k průkazu lyzosomálních střádavých onemocnění;
  • paracentéza (aspirace ascitu): cytologické a biochemické vyšetření.[3]

Terapie[upravit | editovat zdroj]

Prenatálně[upravit | editovat zdroj]

 • v případě potvrzené anémie je indikována intrauterinní transfuze.

Postnatálně[upravit | editovat zdroj]

 • hydropické děti se v drtivé většině případů rodí těžce asfyktické;
 • jejich resuscitace a zajištění je velmi náročné a vyžaduje zkušenost;
  • zabezpečujeme ventilaci a oxygenaci (UPV);
  • zabezpečujeme oběh (transfuze krve, albumin, plazmaexpandery, katecholaminy);
  • po stabilizaci cirkulace má být další podávání tekutin opatrné;
 • terapeutická thorakocentéza a paracentéza;
 • kauzálně léčíme základní příčinu.[6]

Odkazy

Související články[upravit | editovat zdroj]

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. Neonatologie. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 111-114. ISBN 978-80-204-2994-0.
 2. Medscape https://emedicine.medscape.com/article/974571-overview
 3. a b c d e f LOCKWOOD, C.J. a S JULIEN. Nonimmune hydrops fetalis [online]. UpToDate, ©2020. [cit. 2020-11-08]. <->.
 4. GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 689. ISBN 978-0-07-176801-6.
 5. GOMELLA, TL, et al. Neonatology : Management, Procedures, On-Call Problems, Diseases, and Drugs. 7. vydání. Lange, 2013. s. 850. ISBN 978-0-07-176801-6.
 6. HAVRÁNEK, Jiří: Hematologie. (upraveno)