Index kotníkových tlaků

From WikiSkripta

Index kotníkových tlaků (ankle brachial index, ABI, ankle brachial pressure index, ABPI, Dopplerovský index, DI) je neinvazivní diagnostická metoda dávající informaci o poměru arteriálních tlaků na horních a dolních končetinách.

Jedná se o jednoduše proveditelné vyšetření pro detekci asymptomatické aterosklerózy. Senzitivita a specifita vyšetření je cca 80 %, nejvíce spolehlivá pro ICHDK. Snížené hodnoty předpovídají další rozvoj anginy pectoris, IM, srdečního selhání, ICHDK nebo CMP. Falešně negativní hodnoty obvykle získáváme u pacientů s diabetes mellitus nebo mediokalcinózou. U těchto pacientů volíme jiné metody (např. index palec-paže, toe-brachial index).[1].

Výpočet[edit | edit source]

Vlastní výpočet provádíme pro obě dolní končetiny zvlášť. Naměřený tlak na dolních končetinách podělíme hodnotou krevního tlak na horních končetinách (nejvyšší nebo nejvyšší průměrnou hodnotu)[2].

stanovení ABI pomocí tužkové sondy ultrazvuku

Kalkulátor[edit | edit source]

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Hodnocení indexu ABI
mediokalcinóza > 1.4
normální hodnota 1–1.4
hraniční hodnoty 0.91–0.99
abnormální - ischémie DK ≤ 0.9

Měření[edit | edit source]

Perfuzní tlaky stanovujeme pomocí dopplerovského ultrazvukového vyšetření nebo oscilometrického měření pomocí ABI systému.

Dopplerovské stanovení ABI a oscilometrické stanovení ABI nelze zaměňovat. Oscilometrické vyšetření nadhodnocuje nízké hodnoty ABI a podhodnocuje vysoké hodnoty ABI[3]. Vyšetření pomocí oscilometrického vyšetření má vysokou negativní prediktivní hodnotu [4][5][6], je rychlejší a jeho výsledky nejsou závislé na zkušenosti vyšetřujícího. Je proto vhodnější jako screeningová metoda ICHDK v primární péči.

Diskrepance mezi výsledky se zvyšují u hraničních hodnot ABI (zvláště u inkompresibilních tepen s kalcinózou). U těchto pacientů je metodou volby dopplerovské měření kotníkového tlaku.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroje[edit | edit source]

  • KARETOVÁ, Debora a František STANĚK, et al. Angiologie pro praxi. 1. vydání. Praha : Maxdorf, 2001. 311 s. ISBN 80-85912-52-X.
  • ŠTEJFA, Miloš. Kardiologie. 3. vydání. Praha : Grada, 2007. 722 s. ISBN 978-80-247-1385-4.

Reference[edit | edit source]

  1. CÍFKOVÁ, Renata. Prevence kardiovaskulárních onemocnění [online]. [cit. 2021-01-21]. <https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/877095/mod_resource/content/2/50_nova.pdf>.
  2. VOWDEN, Peter a Kathryn VOWDEN. Doppler assessment and ABPI: Interpretation in the management of leg ulceration [online]. [cit. 2019-04-21]. <http://www.worldwidewounds.com/2001/march/Vowden/Doppler-assessment-and-ABPI.html>.
  3. MUDR. PETR WOHLFAHRT, Ph.D. Vztah mezi vlastnostmi tepen dolních končetin a aortální tuhostí a jejich vliv na kardiovaskulární riziko. 2014. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/148371/. 1. lékařská fakulta (1.LF). Vedoucí práce Prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
  4. Beckman JA,Higgins CO, Gerhard-Herman M. Automated oscillometric determination of the ankle-brachial index provides accuracy necessary for office practice. Hypertension 2006;47:35-8
  5. Mehlsen J, Wiinberg N, Bruce C. Oscillometric blood pressure measurement: a simple method in screening for peripheral arterial disease. Clin Physiol Funct Imaging 2008;28:426-9.
  6. MacDougall AM, Tandon V, Wilson MP, Wilson TW. Oscillometric measurement of ankle-brachial index. Can J Cardiol 2008;24:49-51