Klouby horní končetiny

From WikiSkripta

Klouby HK zahrnují spojení pletence HK kloubem sternoklavikulárním (articulatio sternoclavicularis) a akromioklavikulárním (articulatio acromioclavicularis), klouby volné HK jsou kloub ramenní (articulatio humeri), kloub loketní (articulatio cubiti), kloub radioulnární distální (articulatio radioulnaris distalis) a klouby ruky (articulationes manus).

Spojení pletence HK (Juncturae cinguli membri superioris)[edit | edit source]

Articulatio sternoclavicularis[edit | edit source]

 • je to složený kloub, v němž se stýkají dvě kosti - připojuje klíční kost k manubrium sterni
 • hlavice: extremitas sternalis claviculae, jamka: incisura clavicularis sterni
 • pouzdro je krátké a tuhé
 • kloub obsahuje discus articularis (z vazivové chrupavky) – vyrovnává nestejnoměrné zakřivení kloubních ploch, zesílení patrno kraniálně a dorsálně, po celém obvodu spojen s kloubním pouzdrem
 • pouzdro zesíleno vazy (ligamenta)
  • ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius – přiložena k pouzdru vpředu a vzadu
  • ligamentum interclaviculare – spojuje obě kosti klíční (claviculy)
  • ligamentum costoclaviculare – zajišťuje spojení klíční kosti k 1. žebru
Articulatio sternoclavicularis
 • pohyby všemi směry v malém rozsahu
 • při prudkých nárazech přenesených z HK dochází spíše k fraktuře claviculy, než k luxaci kloubu v důsledku pevnosti pouzdra a vazů
 • cévní zásobení: a. thoracica interna, někdy také a. thoracica superior
 • nervy: přicházejí z nn. supraclaviclares mediales, také n. subclavius

Articulatio acromioclavicularis[edit | edit source]

Articulatio acromioclavicularis a humeri
 • plochý kloub (možná přítomnost discus articularis), spojuje zevní konec claviculy s acromiem
 • kloubní plošky jsou ploché, tvořeny facies articularis acromii a extremitas acromialis claviculae
 • pouzdro je krátké a tuhé, se zesílením kraniálně
 • ligamentum acromioclaviculare – zpevňuje horní stranu kloubního pouzdra
 • pohyby tohoto kloubu jsou malého rozsahu, doplňující pohyby jsou díky sternoklavikulárnímu kloubu, může tam být malý discus articularis
 • pohyby mezi claviculou a lopatkou usměrňuje vaz ligamentum coracoclaviculare, který spojuje processus coracoideus se spodní plochou claviculy (toto ligamentum omezuje pohyby lopatky) - skládá se ze 2 složek: ligamentum trapezoideum a ligamentum conoideum
 • ligamentum coracoacromiale - spojuje processus coracoideus s acromiem (je to silný vaz rozepjatý nad ramenním kloubem), starší název je fornix humeri
 • ligamentum transversum scapulae superius - doplňuje incisuru scapuly pro n. suprascapularis (+ ligamentum transversum scapulae inferius)

Klouby volné HK (Articulationes membri superioris liberi)[edit | edit source]

Articulatio humeri[edit | edit source]

 • geometrickým typem je to kulovitý volný kloub
 • kloubní plochy tvoří: caput humeri, jamka: cavitas glenoidalis, která je rozšířená o chrupavčitý lem labrum glenoidale
 • kloubní pouzdro se upíná na lopatce při zevním obvodu labrum glenoidale, jde kolem obvodu collum anatomicum humeri, ale mediálně sestupuje až na colum chirurgicum a skládá se v řasy[1].
 • zesílení kloubního pouzdra je pomocí šlach kolem jdoucích svalů a také kloubních vazů
 • rotátorová manžeta = soubor svalů a šlach zesilující kloubní pouzdro (4 svaly):
  • m. supraspinatus
  • m. infraspinatus
  • m. teres minor
  • m. subscapularis (mezi šlachou tohoto svalu a pouzdrem bývá bursa subtendinea musculi subscapularis)
 • Vazy:
  • ligamentum coracohumerale – vpředu
  • ligamenta glenohumeralia – jsou 3, umístěna vpředu v pouzdru
  • ligamentum coracoacromiale – nad kloubem

+ v tomto místě se upíná šlacha m. biceps brachii (od tuberculum supraglenoidale do sulcus intertubercularis)

 • Bursae mucosae: (vytvářejí se v místech tlaku a tření)
  • bursa subtendinea musculi subscapularis
  • bursa subcoracoidea
  • bursa subdeltoidea – často iritována v případě nošení předmětů na ramenou – vznik bursitidy
 • Pohyby ramenního kloubu: (široká škála, všechny směry, je to nejpohyblivější kloub)
  • ventrální flexe - předpažení (80°)
  • dorsální flexe (extense) - zapažení
  • abdukce – upažení, pouze do horizontály (pak blokuje lig. coracoacromiale)
  • addukce - připažení
  • cirkumdukce – kombinace předešlých pohybů
  • střední poloha – mírná abdukce a flexe
 • vzhledem k malé kloubní jamce oproti hlavici je častým úrazem luxace
 • přední luxace – v drtivé většině případů, při vylomení labrum glenoidale vzniká tzv. Bankartův defekt
 • tepny: nejsilnější vzestupná větévka vepředu, jdoucí podle šlachy m. biceps brachii, se označuje jako Laingova arterie
 • nervy: nervy ramenní kloubu přicházejí z n. suprascapularis, z nn. subscapulares a z n. axillaris

Articulatio cubiti[edit | edit source]

 • je to složený kloub, neboť se tam stýkají 3 kosti (humerus, radius a ulna)
loketní zkloubení zepředu

Art. humeroulnaris[edit | edit source]

 • kladkový kloub, který je mezi trochlea humeri a incisura trochlearis ulnae

Art. humeroradialis[edit | edit source]

 • kulovitý kloub, který je mezi capitulum humeri a fovea capitis radii

Art. radioulnaris proximalis[edit | edit source]

 • kolový kloub, který je mezi incisura radialis ulnae a circumferentia articularis caput radii
 • kloubní pouzdro obemyká všechny 3 spojení, nechává volné epikondyly kvůli předloketním svalům - na ulně se upíná po okraji kloubních ploch a na radius sestupuje až na krček jako recessus sacciformis
 • Vazy:
  • ligamentum collaterale radiale et ulnare – po okrajích
  • ligamentum anulare radii – má začátek i úpon na ulně, obtáčí se kolem collum radii (prstenec), má 3 pruhy:
   • ligamentum olecranohumerale - mezi olekranem a epikondylem
   • ligamentum humerocoronoideum - mezi epikondylem a processus coronoideus
   • ligamentum obliquum - mezi olekranem a processus coronoideus
 • Bursae = tíhové váčky:
  • bursa subcutanea olecrani - na olekranu, mezi úponovou šlachou m. triceps brachii
  • bursa subtendinea musculi tricipitis brachii
  • bursa bicipitoradialis - mezi šlachou m. triceps brachii a přední plochou tuberostias radii
 • Pohyby:
  • základní polohou je extenze
  • střední postavení – mírná flexe, mírná pronace
  • flexe a extenze – v kloubu humeroulnárním a souběžně v kloubu humeroradiálním, v rozmezí 125–145 °, extenzi zastavuje olecranon opírající se o fossa olecrani, v případě menšího olecranonu je možná hyperextenze (fyziologicky u žen)
  • pronace a supinace – zajišťují klouby humeroradiální, radioulnární proximální a doprovázeno pohybem kloubu radioulnárního distálního (viz dále)
  • musculi articulares = svalový snopec, který brání uskřinutí pouzdra při pohybech
 • membrana interossea antebrachii – vazivová membrána mezi margines interossei radia a ulny, vazivové snopce probíhají šikmo od radia distálně k ulně, v proximální části se nachází chorda obliqua – pruh snopců běžících opačným směrem

Art. radioulnaris distalis[edit | edit source]

 • válcový kloub, je to skloubení distálních konců radia a ulny (caput ulnae a incisura ulnaris radii)
 • pouzdro je volné a umožňuje sdružené pohyby s art. humeroradialis a art. radioulnaris proximalis – pronaci a supinaci
 • Pohyby:
  • pronace – ulna je ve stejné poloze, proximálně se radius otáčí kolem své dlouhé osy, distálně kolem hlavičky ulny
  • supinace – základním postavením kloubu, kosti vedle sebe, palma ventrálně
 • Tepny: přicházejí vpředu a. interossea anterior a vzadu a. interossea posterior
 • Nervy: jsou větévky z n. interosseus anterior a z n. interosseus posterior

Articulationes manus – klouby ruky[edit | edit source]

klouby ruky na řezu
ruka zepředu
ruka zezadu

Art. radiocarpalis[edit | edit source]

 • složený eliptický kloub
 • hlavice: os scaphoideum,os lunatum, os triquetrum, jamka: facies artilcularis carpalis radii, ulna se skloubení nezúčastňuje díky discus articularis – ulnárně navazuje na jamku
 • pouzdro je volné, dovoluje širokou škálu pohybů
 • Pohyby:
  • palmární flexe a extenze – 150–170 °
  • ulnární – 35 ° a radiální dukce – 15 °
  • kombinací vzniká cirkumdukce
  • základní poloha – pokračování dlouhé osy předloktí
  • střední poloha – jako základní
 • pohyby sdružené ve funkční celek s art. mediocarpalis, art. carpometacarpales, intercarpales, intermetacarpales (viz dále)

Art. mediocarpalis[edit | edit source]

 • složený kloub
 • hlavice mediálně: os capitatum, os hamatum, jamka mediálně: os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, hlavice radiálně: os scaphoideum, jamka radiálně: os trapezium, os trapezoideum

Articulationes intercarpales[edit | edit source]

 • skloubení bočních ploch karpálních kostí vzájemně mezi sebou
 • zpevňující vazy: ligamenta intercarpalia palmaria, dorsalia et interossea

Articulationes carpometacarpales[edit | edit source]

 • spojují distální řadu karpálních kostí s bázemi kostí metacarpálních

Art. carpometacarpalis pollicis[edit | edit source]

 • sedlovitý kloub
 • hlavice: báze 1. metacarpu, jamka: os trapezium
 • Pohyby:
  • palmární
  • dorzální flexe
  • abdukce
  • addukce
  • mírná rotace, opozice palce

Ligamenta ruky[edit | edit source]

 • ligamenta collateralia carpi – běží po stranách zápěstí
 • ligamentum ulnocarpale palmare, lig. ulnocarpale dorsale, lig. radiocarpale palmare et dorsale – vazy se táhnou od radia a ulny přes střed carpu, šikmo a distálně na protilehlý okraj
 • ligamentum carpi radiatum – palmárně z os capitatum do všech stran k okolním kostem
 • ligamenta intercarpalia interossea, ligamenta metacarpalia interossea
 • mezi eminentia carpi radialis et ulnaris je rozepjato retinaculum musculorum flexorum, jeho spojením s carpem vzniká canalis carpi – zde průběh m. flexor carpi radialis, m. flexor digitorum superficialis et profundus, m. flexor pollicis longus, n. medianus
 • Syndrom karpálního tunelu – vznik trvalým útlakem n. medianus, který následně působí obtíže jako brnění, mravenčení a pálení, ztráta citlivosti, ztuhlost

Articulationes metacarpophalangeae[edit | edit source]

 • palmárně válcová, distálně kulovitá plocha hlavice
 • hlavice: metakarpální kosti, jamka: proximální falangy
 • pouzdra volná
 • Vazy:
  • ligamenta collateralia – po stranách
  • ligamenta palmaria – na palmární straně, včetně vazivové destičky: fibrocartilago palmaris – zesiluje pouzdro, na destičky připojeny vazivové vrstvy šlachových pochev flexorů
  • lig.metacarpale transversum profundum – spojují pouzdra sousedních metacarpoph.skloubení
 • Pohyby:
  • flexe a extenze
  • abdukce a addukce
  • rotace
  • cirkumdukce – pouze v případě, že je skloubení v poloze, kde je kulovitá část hlavice, při flexi prstu a přejití na válcovou plochu hlavice není addukce a abdukce možná
  • základní poloha – natažený prst
  • sřední poloha – při střední flexi

Articulationes interphalangeae[edit | edit source]

 • kladkové klouby
 • hlavice: proximální a střední články, jamka: baze středních a distálních článků
 • Vazy:
  • ligamenta palmaria"
  • "ligamenta collateralia"
  • "fibrocartilagines palmares
 • Pohyby:
  • flexe
  • základní poloha: při nataženém prstu
  • sřední poloha: střední flexe


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-7262-112-2.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-7169-970-5.
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 1. 1. vydání. Praha : Galén, 2001. 159 s. ISBN 80-7262-112-2.