Poruchy inervace hrtanu

Z WikiSkript

Larynx inervují 2 větve nervus vagus. Jsou to:

 • nervus laryngeus superior a
 • nervus laryngeus recurrens.

Paréza n. laryngeus superior

Topografie krku

Nervus laryngeus superior se větví na ramus internus a ramus externus.

 • Ramus internus senzitivně inervuje supraglotickou část laryngu.
 • Ramus externus motoricky inervuje musculus cricothyroideus.


Paréza n. laryngeus superior může vzniknout:

 • poškozením jader n. vagus;
 • poškozením vlastního n. vagus nad odstupem n. laryngeus superior – tumor, trauma, neurologické onemocnění, operace baze lební;
 • poškozením n. laryngeus superior – operace laryngu, operace faryngu (vzácně operace štítné žlázy).


Jak vyplývá z funkce n. laryngeus superior, paréza tohoto nervu povede k anestezii supraglotické části laryngu a k paréze musculus cricothyroideus.

 • Anestezie supraglotické části laryngu → dysfágie, zaskakování potravy do dýchacích cest s rizikem aspirace.
 • Paréza m. cricothyroideus → omezení hlasového rozsahu.

Terapie: rehabilitace polykání, foniatrická péče.

Paréza n. laryngeus recurrens

Nervus laryngeus recurrens při operaci štítné žlázy
Peroperační monitorování n. laryngeus recurrens

Nervus laryngeus recurrens senzitivně inervuje subglotickou část laryngu a motoricky všechny svaly laryngu kromě musculus cricothyroideus.

Paréza n. laryngeus recurrens může vzniknout:

 • poškozením jader n. vagus;
 • poškozením vlastního n. vagus nad odstupem n. laryngeus recurrens – tumor, trauma, neurologické onemocnění, operace baze lební;
 • poškozením n. laryngeus recurrens – operace krku, operace horního mediastina a především operace štítné žlázy.

Jednostranná paréza

 • Jednostranná paréza se manifestuje poruchou fonace. Inspirační dušnost není přítomná.
 • Hlasivka se stává nepohyblivou, je fixována v paramediální poloze.
 • Terapie: foniatrická péče – při neúspěchu přichází na řadu chirurgie (thyreoplastika).

Oboustranná paréza

 • Oboustranná paréza vede ke stenóze dýchacích cest v oblasti glottis.
 • Klinicky se manifestuje dysfonií, dysfágií a inspirační dušností s inspiračním stridorem.
 • Hlasivky jsou nepohyblivé, fixované v paramediálním postavení.
 • Terapie: zajištění dýchacích cest, rozšíření dýchací štěrbiny (laterofixace hlasivky, arytenoidektomie, chordektomie).

Odkazy

Zdroj

Použitá literatura

 • KLOZAR, Jan, et al. Speciální otorinolaryngologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.