Paměť a její poruchy

From WikiSkripta

(Redirected from Poruchy paměti)

Paměť je schopnost organismu přijímat, uchovávat a vybavovat předchozí zkušenosti.

 • Umožňuje uchování minulé zkušenosti, je nezbytnou podmínkou adaptace.
 • Paměť je jeden z funkčních systémů mozku (jako emoce, motorika, …).
 • Rozlišují se dva hlavní druhy paměti – fylogenetická a ontogenetická.

Fylogenetická paměť[edit | edit source]

Ontogenetická paměť[edit | edit source]

 • Ontogenetickou paměť lze dělit různě:
 1. deklarativní paměť – uvědomovaná, explicitní, verbální (výroky), neverbální (představy);
  1. sémantická složka – informace získané určitými specifickými zkušenostmi;
  2. epizodická složka – kontextová, vzpomínky na události.
 2. nedeklarativní paměť – paměť procedurální – implicitní, není zřetelně uvědomovaná, vývojově stará paměť, paměťové obsahy obsažené v různých dovednostech.
 • Klinické dělení:
 1. bezprostřední – do 30 s;
 2. recentní – několik měsíců;
 • pro vzdálené události.
 • Dělení podle doby uchování paměťové stopy:
 1. krátkodobá;
 2. dlouhodobá.
 • Dělení dle experimentální fyziologie:
 1. paměť pracovní – zpracovává krátkodobě;
 2. paměť provozní;
 3. zásobní.

Základní schopnosti paměti:

Ontogenetická paměť
 • Schopnost ukládat (vštípivost, impregnace).
 • Schopnost udržet, fixovat (retence).
 • Schopnost nepozměnit, mít uloženo beze změn (konservace).
 • Schopnost vybavit si (reprodukce).

Ultrakrátká paměť[edit | edit source]

 • Senzorický registr, trvá zlomky sekund až sekundu, je těsně spojena s pozorností.

Krátkodobá paměť[edit | edit source]

 • Jejím podkladem jsou reverberační okruhy (krátkodobé dočasné zapojení neuronových sítí, po kterých vzruch krouží).
 • Trvá řádově vteřiny, při poruše je poškozena vštípivost (porucha retikulární formace, frontálních laloků).

Konsolidační fáze paměti – paměť střednědobá[edit | edit source]

Lokalizace hypothalamu
 • Některé okruhy z krátkodobé zanikají, jiné perzistují, důležitá je emoční složka, princip odměny a trestu.
 • Na emočním zapamatování se podílí hlavně limbický systém, hypothalamus.
 • Konsolidační fáze je přechod do dlouhodobé paměti, zahrnuje tvorbu paměťových stop.
 • Limbický systém je aktivován odměnou a trestem, zesiluje vliv vhodných podnětů.
 • Dochází k elektrochemickým změnám – ovlivnitelné farmakologicky.
 • Velký význam pro tento druh paměti má acetylcholin.

Dlouhodobá paměť[edit | edit source]

 • Dlouhodobá paměť má strukturální, morfologický podklad, roste počet dendritů; ve stáří se vlivem toxinů jejich počet snižuje, při intenzivním učení počet dendritů stoupá; tento proces je patrně podkladem paměti.
 • Mechanismus aktivace trnů v hippocampu – AP aktivuje enzym calpain I, tím vznikne látka fodrin, který je obsažen v neuronálním cytoskeletu, degraduje se a obnažuje receptory excitačních AMK.
 • Otázka lokalizace je značně sporná.
 • Předpokladem vědomého zapamatování je motiv.
 • Determinanty – síla podnětu, emoční zabarvení, schopnost koncentrace, emoční vyladění.
 • Každý má jiné dispozice, někdo má lepší vizuální, …
 • Paměť je zhoršována únavou a pasivitou.

Poruchy paměti[edit | edit source]

Hypomnézie[edit | edit source]

 • Snížení paměťové výkonnosti, buď globálně nebo selektivně.
 • Nejčastěji při organickém postižení, jako součást syndromu demence.
 • Při únavě, vlivem farmak, toxinů.
 • U demencí porušena hlavně vštípivost.
 • Konfabulace – na otázky odpovídá postižený sice přiléhavě ale fakticky nesprávně, přesto je však přesvědčen, že má pravdu, a za chvíli na tutéž otázku může odpovědět jinak.
 • Amnestická dezorientace – totální porucha vštípivosti.

Korzakovský syndrom[edit | edit source]

Amnézie[edit | edit source]

 • Úplná ztráta paměti, zpravidla časově ohraničená, plná či selektivní.
 • Retrográdní, anterográdní.
 • Časté u kvantitativních poruch vědomí, po úrazu.
 • Kontinuální nebo ostrůvkovitá (delírium, alkoholová intoxikace – např. okénko – palimpsest).
 • Selektivní amnézie – u hysterických osob, vytěsní nepříjemné vzpomínky.

Tranzitorní globální amnézie[edit | edit source]

 • Amnestický iktus: náhle vzniklá porucha paměti, hlavně organická, působením silného stresoru, náhle začne, náhle skončí.
 • Psychogenní amnézie.
 • Dissociativní amnézie: dissociativní fugy (toulavost), ovlivnitelná hypnózou.

Hypermnézie[edit | edit source]

 • Nadměrné, nepřiměřené zapamatování si určitého selektivního materiálu.
 • Obvykle součást paranoidních psychóz (pamatuje si souvislosti související s bludem).
 • U neuróz, manie.

Paramnézie[edit | edit source]

 • Zkreslení uloženého obsahu, dotyčný má ale pocit přesnosti.

Vzpomínkový klam[edit | edit source]

 • Patická paramnézie, nositel je neodvratně přesvědčen o realitě určité představy, typické u psychóz a poruch osobnosti.

Ekmnézie[edit | edit source]

 • Nepřesná časová lokalizace správné vzpomínky.

Kryptomnézie[edit | edit source]

 • Neúmyslný plagiát, nemocný je přesvědčen o autorství něčeho, co sám nevymyslel, ale někde četl či slyšel.

Pseudologia phantastica[edit | edit source]

 • „Syndrom barona Prášila“, bájivá lhavost – není to pravá porucha paměti, typické pro hysterii, i u dětí.

Pozornost (prosexie)[edit | edit source]

Retikulární formace
 • Pozornost je psychická funkce, lze ji popsat jako zaměřené vnímání.
 • Je to schopnost zaměřeně vybírat určité vjemy z komplexu vnímaných podnětů.

Charakteristiky pozornosti:

 1. koncentrace – intenzita zaměření;
 2. kapacita – ukazatel extenzity pozornosti, počet vjemů, které můžeme současně sledovat;
 3. tenacita – stálost, vytrvalost;
 4. iritabilita – práh intenzity podnětů schopných vázat pozornost;
 5. vigilita – schopnost její distribuce.

Dělení pozornosti

 1. aktivní;
 2. pasivní (bezděčná).
 • Na udržení pozornosti je potřeba určitá úroveň bdělosti (ARAS) a dostatečná motivace.

Hypoprosexie[edit | edit source]

 • Snížení pozornosti.
 • Celkové nebo selektivní.
 • Celkové hlavně u demencí, i u těžké deprese.
 • Oligofrenie, i neurózy, farmaka (barbituráty, neuroleptika).

Hyperprosexie[edit | edit source]

 • Častěji selektivní.
 • Manický syndrom – zvýšení iritability, tenacity, distribuce, ale pozornost bývá labilní, osciluje.

Paraprosexie[edit | edit source]

 • Nesprávné zaměření pozornosti.
 • Například schizofrenie – nadměrné zaměření na bludy.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]