Trachea (histologie)

From WikiSkripta

Trachea je trubicovitý orgán, který vede vzduch z laryngu dále do bronchů, přičemž zároveň zlepšuje jeho vlastnosti. Na příčném řezu je patrná její základní struktura: ploténky hyalinní chrupavky tvaru podkovy, jejíž oba konce jsou spojené pomocí rovné paries membranaceus z hladké svaloviny a elastických vláken.

Tunica mucosa[edit | edit source]

Lamina epithelialis[edit | edit source]

Trachea je z většiny vystlána víceřadým cylindrickým epitelem s řasinkami a pohárkovými buňkami, jejichž počet se aborálním směrem zvyšuje. Hlen tvořený pohárkovými buňkami a posunovaný řasinkami spolu tvoří důležitý čisticí mechanismus. Výjimku tvoří carina tracheae, tu chrání odolnější vrstevnatý dlaždicový epitel. V místě rozdvojení trachey do bronchů totiž vzduch proudí turbulentně, což více mechanicky zatěžuje sliznici.

Epitel dýchacích cest
Řez stěnou trachey v oblasti chrupavky
Detail: epitel a lamina propria

Lamina propria mucosae[edit | edit source]

Vrstva velmi buněčného řídkého kolagenního vaziva obsahuje cévy, nemyelinizované nervy a seromucinózní žlázy. Přítomny jsou též více či méně četné plazmatické buňky a lymfocyty, které dokonce mohou tvořit folikuly (BALT).

Tunica submucosa[edit | edit source]

Submukóza je zde na rozdíl od jiných orgánů tvořena řídkým vazivem podobnému lamina propria. Kvůli tomu a vzhledem k absenci svaloviny lamina muscularis mucosae je těžké najít hranici mezi lamina propria a submukózou. Z lamina propria sem zasahuje četná lymfatická infiltrace, v samotném vazivu jsou pak zavzaty větší krevní i lymfatické cévy a seromucinózní žlázky.

Tunica fibromusculocartilaginea[edit | edit source]

Cartilagines tracheales jsou hyalinní chrupavky ve tvaru podkovy s konci otevřenými dorsálním směrem. Sousední prstence spojuje husté kolagenní vazivo vycházející z perichondria jednotlivých chrupavek. Chrupavky tvoří kostru průdušnice, bez níž by její lumen při výdechu zkolaboval.

Paries membranaceus je skelet z hladké svaloviny (m. trachealis) a elastických vláken, který zezadu doplňuje neuzavřený tvar chrupavek. Tah elastických vláken brání nadměrnému rozepětí, míra stahu svaloviny reguluje průsvit průdušnice.

Tunica adventitia[edit | edit source]

Je tvořena řídkým kolagenním vazivem, do nějž je zavzato množství krevních i lymfatických cév a nervů. Navazuje z vnější strany na perichondrium (husté kolagenní vazivo) a přechází v interstitium okolních struktur krku a mediastina.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Literatúra[edit | edit source]

  • JUNQUIERA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 1. vydání. Jinočany : H & H 1997, 1997. 502 s. ISBN 80-85787-37-7.