Transport sodíku v ledvinách

Z WikiSkript

 • sodík v ledvinách není secernován, pouze se reabsorbuje
 • z filtrovaného množství sodíku je asi 99% zpětně resorbováno

Mechanismy resorpce[upravit | editovat zdroj]

 • Na+- K+ ATPáza, umístěná v bazolaterální membráně tubulů. Pumpuje primárně aktivně (spotřeba ATP) ven do krve pričemž K+ vstupuje do cytoplasmy tubulární buňky
 • tím vznikají hnací síly podporující další přestup sodíku:
  • chemický gradient pro Na+
   • sodík aktivně odčerpán z tubulární buňky do krve způsobí, že z lumen mohou podle svého gradientu přecházet další sodíky do buňky
  • elektrický potenciál – elektrická hnací síla pro Na+
   • vznikne aktivním čerpaním K+ do tubulů, jeho nadbytkem tu vzniká kladný náboj, zatímco v tubulární buňce je záporný
   • záporný náboj vtahuje další sodíky do buňky
 • pasívny tok Na+ do buněk – jeho hnacou silou je elektrochemický gradient. Probíhá v jednotlivých oddílech nefronu odlišně:
  • proximální tubulus
   • resorpce asi 65 % filtrovaného sodíku (koncentrace luminární tekutiny se nemění, protože se sodíkem odchází i voda)
   • asi třetina resorpce je aktivní
   • Na+ proudí pasívně z lumen tubulů do tubulárních buněk prostřednictvím:
    • Na+- H+ antiport – elektroneutrální výměna Na+ do buňky a H+ do lumen
    • různe kotransportní nosiče pro sekundárně aktivní transport
     • z lumen jsou odebrány kladně nabité částice, a proto se tam vytvoří záporný náboj, transportované kationty dále pokračují do krve, kde vzniká kladný náboj – depolarizace prvního úseku proximálneho tubulu – vznik lumen negativního transepiteliálního potenciálu (LNTP)
     • LNTP je možné využít pro paracelulární resorpci Cl- do krve, tato resorpce je však zpožděná, takže luminární koncentrace Cl- roste a potom difunduje po svém gradientu a vytváří lumen pozitivní transepiteliální potenciál (LPTP)
  • tlustý segment ascendetného raménka Henleovy kličky
   • Na+ resorbovaný činností Na+- 2Cl-- K+ prenášeče
   • transport sice primárně elektroneutrální, ale K+ jsou ihned hnány zpět do lumen, a tak vzniká LPTP
  • distální tubulus
   • Na+- Cl- kotransport
  • sběrací kanálky

Na+ opouští buňku pomocí[upravit | editovat zdroj]

 1. Na+- K+ATPázy – na bazolaterální straně
 2. Na+- 3HCO3- kontransportem – terciárně aktivní

Regulace resorpce[upravit | editovat zdroj]

 • důležitá pro udržení stálosti extracelulární tekutiny (jednotlivé body na seba navazují)

A. nedostatok soli – hyponatrémie (při normální koncentraci H2O)

 • má za následek snížení osmolarity krve
 • útlum sekrece ADH
 • zvýšené vylučovaní vody
 • snížený objem extracelulární tekutiny (tím i krevní plasmy a snížení krevního tlaku)
 • aktivací ARAS (aktivačný retikulární ascendetní systém)
 • angiotenzín vyvolá žízeň a prostřednictvím aldosteronu retenci Na+
 • sekundárně vyvolává zadržení vody (skrze ADH secernovaného pro zvýšení koncentrace Na+)

B. nadbytkem soli

 • zvýšená osmolarita plazmy
 • žízeň a stimulace výdeje ADH
 • zvýšení objemu extracelulární tekutiny
 • útlum ARAS
 • zvýšení sekrece ANP (atriální natriuretický peptid)
 • vyšší vylučovaní NaCl a s ním H2O
 • vyrovnání objemu extracelulární tekutiny


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Souvisící články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • GANONG, Wiliam F.. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Praha 5 : Galén, 2005. sv. 1. ISBN 80-7262-311-7.
 • TROJAN, Stanislav a Miloš LANGMEIER. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. 722 s. sv. 1. ISBN 80-247-0512-5.