Varle

Z WikiSkript

(přesměrováno z Varlata)

Schéma / Popis: 1. septula testis 2. tubuli seminiferi contorti 3. lobulus testis 4. tubulus seminifer rectus 5. ductuli efferentes testis 6. rete testis
Semeník

Ide o párový orgán, elipsoidného tvaru, ktorý je uložený v skrote s rozmermi 4–5 cm × 3–3,5 cm × 2,5 cm s hmotnosťou 18–25 g. Ľavý semenník je približne o 1 cm nižšie ako pravý.

Rozlišujeme: extremitas superior, inferior; margo anterior, posterior; facies medialis, lateralis.

Je to zložená tubulózna žláza, ktorej hlavnou funkciou je produkcia hormónov a spermií. Na povrchu žľazy sa nachádza hrubé väzivové púzdro tunica albuginea, ktorú z vonkajšej strany prekrýva tunica vaginalis testis (tvorená lamina visceralis tunicae vaginalis testis = epiorchium a lamina parietalis tunicae vaginalis testis = periorchium). Tunica albuginea je na dorzálej strane zhrubnutá a vytvára mediastinum testis, a zároveň vysiela do vnútra testis väzivové septa, ktoré ho rozdeľujú na lobuli testis.

V lobuli testis sa nachádzajú semenotvorné kanálky (tubuli seminiferi contorti) zanorené v riedkom kolagénnom väzive, ktoré okrem nich obsahuje aj krvné cievy, nervy a tzv. intersticiálne Leydigove bunky (produkcia testosterónu).

Z tubuli seminiferi contorti sú spermie odvádzané do tubuli recti tie sa spojujú do rete testis, s ktorého vychádzajú tubuli efferentes a vyúsťujú do ductus epididymis.

Tubuli seminiferi contorti[upravit | editovat zdroj]

Semenotvorné kanály sú vystlané zárodočným epitelom, konkrétne viacradovým vysokým cylindrickým epitelom. Hlavnou funkciou týchto kanálkov je tvorba spermií. Pod epitelom je bazálna membrána (BM), myoidné bunky a fibroblasty – tieto štruktúry sú usporiadané pod BM vo vrstvách.

Zárodočný epitel je tvorený dvoma typmi buniek:

 • Sertoliho bunky:
  • podpora, regulácia výživy a ochrana vyživujúcich sa spermií (hematotestikulárna bariéra – bariéra medzi kapilárami kanálikov a ich vnútrom), parakrinný regulátor spermatogenézie;
  • fagocytóza reziduálnych teliesok a poškodených buniek;
  • sekrécia testikulárnej tekutiny;
  • endokrinná sekrécia anti-Muleriánskeho hormónu, steroidy viažúceho hormónu.
 • Pohlavné bunky:
  • vznikajú z nich spermie na základe spermatogenézie.
Spermatogenézia
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gametogeneze.

Priestory medzi kanálikmi sú tvorené bunkami: fibroblastami, mastocytmi, makrofágmi, ďalej riedkym kolagénnym väzivom, v ktorom nájdeme nervy, cievy (s fenestrovanými kapilárami). Zároveň tu nájdeme Leydigove bunky, v ktorých dochádza k syntéze androgénov pod vplyvom luteinizačného hormónu.

Odvodné cesty semenníku[upravit | editovat zdroj]

Tubuli seminiferi recti[upravit | editovat zdroj]

Jedná sa o koncové časti tubuli seminiferi contorti, ktoré sa spojujú v rete testis. Ich epitel je jednovrstvový isoprizmatický. V ich priebehu postupne ubývajú spermatogénne bunky.

Rete testis[upravit | editovat zdroj]

Sieť tvorená anastomozujúcimi kanálikmi v mediastinum testis (corpus Highmori). Má rovnakú morfológiu ako tubuli recti a líši sa len umiestnením.

Ductuli efferentes testis[upravit | editovat zdroj]

Vytvárajú hlavu ductus epididymidis. Je to systém 15–20 stočených kanálikov. Majú hviezdicovité lumen s nepravidelným tvarom. Epitel je jednovrstevný a je tvorený dvomi typmi buniek:

 • prizmatické bunky s kinocíliami resp. stereocíliami;
 • kubické bunky s mikroklkmi.

Testikulárna tekutina[upravit | editovat zdroj]

Tvorená Sertoliho bunkami a epitelom v rete testis. Nájdeme v nej bielkoviny, steroidy, ióny, väzbový proteín, ktorý je špecifický pre testosterón.

Variácie[upravit | editovat zdroj]

 • Monorchizmus
 • Anorchizmus
 • Polyorchizmus

Vznikajú druhotným rozštiepením, či defektom, alebo zánikom orgánu.

Cievy a nervy[upravit | editovat zdroj]

Cievy[upravit | editovat zdroj]

A. testicularis, ktorá odstupuje z aorta abdominalis v oblasti L2 (niekedy z a. renalis), vstupuje do scrota vo funiculus spermaticus. Môžeme nájsť anastomózy s a. ductus deferentis (z a. iliaca interna), a. cremasterica (a. epigastrica inferior).

Krv zo semenníku sa zbiera do plexus pampiniformis a poračuje ako vv. testiculares a tie ústia do v. cava inferior(vpravo) a v. renalis(vľavo).

Lymfa sa zbiera z oblasti medzi kanálikmi do sept a do tunica albuginea, kde sa vytvorí 4–6 kolektorom, ktoré postupujú do nodi lumbales.

Nervy[upravit | editovat zdroj]

V plexus testicularis nájdeme sympatické vlákna z ganglion spermaticum (pri odstupe a. testicularis z aorty), parasympatické vlákna z n. X a somatosenzitívne a viscerosenzitívne vedú do segmentu Th10.

Descensus testium[upravit | editovat zdroj]

Semenníky s nadsemenníkmi vznikajú v oblasti L1–L2, kde sú prekryté peritoneom a k stene pripojené mesorchiom. Ku kaudálnemu posunu v retroperitoneu dochádza už v 3. mesiaci prenatálne a do skrota vstujú v 8.–10. lunárnom mesiaci.

Závady v zostupe[upravit | editovat zdroj]

 • Retentio testis, ku ktorému dochádza, keď je semenník zadržaný na zostupe. Výskyt asi 10 %. Semenník nájdeme v brušnej dutine, inguinálnej krajine, pred symfýzou. V takomto semenníku je narušená spermiogenézia a endokrinná činnosť.
 • Ectopia testis je atypická poloha semenníku, ktorý je však normálne funkčný. Príklady ektopie: inguinálny kanál, hrádza, trigonum femorale, pod kožou penisu. Vyskytuje sa v 2 ‰ prípadov
 • Inversio testis znamená preklopenie s následným atypickým postavením.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související stránky[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • KONRÁDOVÁ, Václava. Funkční histológie. H & H vydání. 2000. 291 strán s. ISBN 8086022803.


 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2. upr. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 2. ISBN 80-247-0143-X.