Hyperemie

From WikiSkripta

Hyperémie (překrvení, kongesce) je stav, kdy jsou kapiláry roztažené (dilatované) a vyplněné krví.

Hyperémie v dutině ústní


Fyziologická hyperémie[edit | edit source]

  • Cévy, které jsou normálně v klidu uzavřené, se otevírají a rozšiřují, nebo propouštějí pouze plazmu (vasa serosa).
  • Jde o jev čistě funkční vznikající např. v pracujícím kosterním svalu.


Patologická hyperémie[edit | edit source]

Peristatická

  • Vzniká v okolí zánětlivého ložiska, kdy se z poškozených buněk uvolňují mediátory (např. histamin) způsobující maximální dilataci kapilár bez příslušného otevření arteriol.
  • Tok krve se zpomalí až zastaví (peristáza) a erytrocyty vyplňují celou kapiláru, rozšiřují se štěrbiny mezi endoteliemi a jimi proniká extravaskulárně tekutina s bílkovinami (exsudace) a krevní buňky (infiltrace).


Venostatická (pasivní)

  • Kapiláry se přeplňují krví při omezení odtoku krve žilami (útlak žíly nádorem, trombóza). To vede ke vzrůstu hydrostatického tlaku a transudaci tekutiny bez bílkoviny (na rozdíl od zánětu zde nejsou mediátory, které by způsobovaly otevírání mezibuněčných štěrbin ve stěně kapilár);
  • Vzniká tzv. venostatický otok (např. ascites u portální hypertenze podmíněné trombózou jaterních žil);
  • Zastaví-li se tok krve (městnání – venostáza), podléhá příslušná tkáň hypoxemické nekróze, která se označuje jako hemorhagická infarzace (např. v tenkém střevě při trombóze portální žíly. Stejný obraz ale bude mít i hemorhagický infarkt střeva při tromboembolii mesenterické tepny);
  • Nekróza se hojí fibrózou se ztuhnutím orgánu – tzv. indurace;
  • Orgány mají při venostáze temně fialovou barvu (cyanotická indurace, např. sleziny při pravostranném srdečním selhání). Výjimkou jsou plíce, u kterých kongesce při levostranném srdečním selhání má podobu rezavé indurace (rozpad erytrocytů extravaskulárně a tvorba hemosiderinu, který je fagocytován alveolárními makrofágy).


Hyperémie v elektroléčbě[edit | edit source]

Hyperemizační účinků lze cíleně dosáhnout především:

  • aplikací středněfrekvenčních proudů,
  • aplikací Interferenčních (IF) proudů,
  • aplikací Diadynamických (DD) proudů,
  • galvanoterapií.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]