Klasifikace nádorů

From WikiSkripta

Každá tkáň odebraná z těla pacienta, která je podezřelá z nádorového procesu by měla být doručena na ústav nebo oddělení patologie (patologické anatomie) a zde řádně zhodnocena zkušeným patologem.

Úkolem patologa je morfologicky (event. cytologicky, imunohistochemicky nebo molekulárně-geneticky) danou tkáň prozkoumat a určit typing, grading a staging nádoru.

Typing

Typing je mikroskopické určení typu nádoru.

 • Z hlediska biologického chování lze rozdělit nádory do dvou hlavních skupin. Jsou to:
 1. benigní nádory;
 2. maligní nádory.

Jedná se o dělení nomenklaturní, s prognostikou často nesouvisí (některé maligní nádory lze plně vyléčit; naopak některé benigní nádory mohou pacienta ohrožovat na životě).

 • Z hlediska histogenetického rozlišujeme:
 1. Mezenchymové nádory (vycházejí z pojiva; obecně se označují jako sarkomy; př. fibrosarkom, hemangiosarkom).
 2. Epitelové nádory (vycházejí z epitelu; obecně se označují jako karcinomy; př. bazocelulární karcinom, spinocelulární karcinom, adenokarcinom).
 3. Neuroektodermové nádory (vycházejí z neuroektodermových buněk; př. maligní melanom).
 4. Germinální nádory (vycházejí z germinálních buněk; postihují především gonády, ale mohou se vyskytovat i extragonadálně např. v mediastinu; př. seminom, yolk-sac tumor, embryonální karcinom, teratom).
 5. Choriokarcinom (vychází z trofoblastu, často je součástí smíšených nádorů).
 6. Mezoteliom (vychází z mezotelu; postihuje pleuru, perikard, peritoneum a tunica vaginalis testis).


Podle WHO klasifikace patolog každému nádoru přiřadí osmimístný číselný kód, který je lomený číslem 1–3 (1 označuje nádor benigní, 2 nádor hraniční, 3 nádor maligní).

Celý kód by mohl vypadat například takto: 4357-8907/1.

Grading

Grading je mikroskopické určení stupně diferencovanosti (vyzrálosti) nádoru. Označuje se písmenem G. Jedná se o důležitý prognostický a prediktivní údaj. Obvykle platí, že čím je nádor méně diferencovaný, tím je agresivnější, ale zároveň citlivější k léčbě.

 1. Gx (nelze stanovit stupeň diferenciace)
 2. G1 (dobře diferencovaný nádor)
 3. G2 (středně diferencovaný nádor)
 4. G3 (málo diferencovaný nádor)
 5. G4 (nediferencovaný nádor)

Staging


Staging je určení rozsahu nádoru. Ke stagingu se používá celá řada systémů. Nejfrekventovanější je systém TNM.

TNM
pTNM postoperační, patologická klasifikace
yTNM postterapeutická klasifikace
rTNM klasifikace recidivy


 • T (tumor; označuje velikost nádoru)
 1. Tx (velikost nelze stanovit)
 2. T0 (není)
 3. T1
 4. T2
 5. T3
 6. T4 (prorůstá do okolních tkání – kůže, atd.)
 7. Tis (carcinoma in situ)
 1. Nx (nelze stanovit)
 2. N0 (regionální lymfatické uzliny nejsou postiženy)
 3. N1
 4. N2
 5. N3
 • M (metastázy; říká, zda-li došlo k založení vzdálených metastáz)
 1. Mx (nelze stanovit)
 2. M0 (metastázy nejsou přítomny)
 3. M1 (metastázy jsou přítomny)

Ve finále se vytvoří 5 stádií s rozdílnou prognózou:

 • St.0 – carcinoma in situ; bez metastáz
 • St.1 – malý, invazivní karcinom; bez metastáz
 • St.2 – větší invazivní karcinom; může být nevelké postižení uzlin
 • St.3 – rozsáhlý invazivní karcinom; rozsáhlé postižení uzlin
 • St.4 – vzdálené metastázy při jakémkoli rozsahu primárního nádoru


Z dalších stagingových systémů je nutno zmínit:

Rating

Rating je souhrnné označení pro určení exprese významných proteinů a receptorů v nádorových buňkách. Imunohistochemicky se stanovují například následující markery:

 • markery proliferace a její regulace: Ki-67, p53
 • hormonální receptory: estrogenové a progesteronové receptory (karcinom prsu), receptory pro androgeny (karcinom prostaty)
 • receptory významné pro terapii: HER-2/neu (karcinom prsu)


Odkazy

Použitá literatura

 • PETRUŽELKA, Luboš a Bohuslav KONOPÁSEK, et al. Klinická onkologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0395-0.