Ligamentum latum uteri

From WikiSkripta

Ligamentum latum uteri je peritoneální duplikatura postavená téměř frontálně v malé pánvi, vychází na obě strany od hran děložních a laterálně přechází v nástěnné peritoneum kryjící stěny pánve. Horní okraj lig. latum plynule pokračuje v závěs vejcovodu (mesosalpinx). Dorsálně odstupuje od lig. latum další duplikatura, která slouží jako závěs vaječníku (mesovarium). Zbylou část lig. latum můžeme označit jako mesometrium, tedy závěs dělohy, jehož obsahem je řídké vazivo (parametrium).

Pohled do ženské pánve. Ligamentum latum uteri zobrazeno jako round ligament of uterus.

Lig. latum uteri tedy sestává ze tří orgánových závěsů, které obsahují cévy jdoucí k příslušným orgánům:

 • mesosalpinx – r. tubarius a. uterinae (anastomosa s jednou z větví rr. tubarii a. ovaricae)
 • mesovarium – r. ovaricus a. uterinae (anastomosa s a. ovarica)
 • mesometrium (perimetrium) – a. uterina a její větve

Obsah ligamentum latum uteri[edit | edit source]

Vazivo (parametrium)[edit | edit source]

Jde o zahuštěné ve vazivové pruhy, parametrální vazy, které tvoří tzv. závěsný aparát dělohy:

 • lig. cardinale uteri Mackenrodti (s. sustentaculum Bonneyi) – zahušení vaziva v bazi lig. latum, jde od boku dělohy (úroveň istmu) k pánevní stěně, děloha kolem něj vykonává pohyby ve smyslu anteverze – retroverze
 • ligg. sacrouterina
 • ligg. vesicouterina a na ně dopředu navazující ligg. pubovesicalia
 • lig. teres uteri (seu lig. rotundum, chorda uteroingvinalis) – vede z děložních rohů, přes tříselný kanál ženy do stejnostranného labium majus.

Cévy[edit | edit source]

 • a. uterina a její větve – a. uterina vychází z a. iliaca interna, kříží močovod cca 2 cm od hrany děložní, tepna leží ventrálně od močovodu, při tomto křížení leží předsunutá uzlina sbírající lymfu z hrdla děložního, Bayerova uzlina; a. uterina vydává a. vaginalis a pak probíhá vinutě podél hran děložních až k jejím rohům, kde se dělí na r. ovaricus a r. tubarius, které anastomosují se stejnojmennými větvemi z a. ovarica
 • a. ovarica a její větve – a. ovarica vychází z abdominální aorty a v lig. suspensorium ovarii se dostává k ovariu, kde se dělí v r. ovaricus et r. tubarius, jež anastomosují se stejnojmennými větvemi z a. uterina

Rudimenty Wolffova vývodu[edit | edit source]

 • epoophoron (v mesosalpinx)
 • paroophoron (blíže děloze)
 • Gartnerův kanálek (při hranách dělohy)

Závěsný versus podpůrný aparát dělohy[edit | edit source]

Závěsný aparát dělohy je tvořen parametrálními vazy: lig. cardinale uteri, lig. teres uteri (seu lig. rotundum vel chorda uteroingvinalis), ligg. sacrouterina, vesicouterina et pubovesicalia.

Podpůrný aparát dělohy tvoří svalové dno pánevní: diaphragma pelvis (praecipue m. pubovaginalis) et diaphragma urogenitale.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]