Monitorování pacienta/klienta na UPV/SŠ (sestra)

From WikiSkripta

Zahrnuje sledování fyziologických funkcí, celkového klinického stavu pacienta/klienta (P/K) a činnost ventilátoru. Cílem je včasná diagnostika selhávání základních životních funkcí, poruchy přístroje, posouzení stavu onemocnění a účinnosti léčby.

Klinické sledování[edit | edit source]

 • Pohyby hrudníku:
  • Souměrnost pohybů – obě dvě strany hrudníku se zvedají při nádechu stejně?
  • Synchronizace s dechovým cyklem ventilátoru – souhlasí křivka zaznamenaná na monitoru s dýchacími projevy P/K?
 • Barva kůže:
  • Cyanóza – periferní či centrální?
 • Poslechové fenomény:
  • Pískoty, vrzoty, "bublání" – bronchospasmus, rozvoj plicního edému.
  • Ucházení dýchací směsi při netěsnosti balónku – napěněné sputum z úst.
 • Zapojování pomocných dýchacích svalů značí obtíže P/K s ventilací.

Sledování výměny plynů[edit | edit source]

 • Pulzní oxymetrie, saturace kyslíkem:
  • Pozor na intoxikace CO či kyanidy → zvyšují hodnoty saturace kyslíkem.
  • Methemoglobinemie – hodnota saturace je zaznamenávána nižší než ve skutečnosti je.
  • Pozor na snížení periferního prokrvení způsobeného prochladnutím P/K, podávání katecholaminů nebo např. při horečce apod.
CO2 set
 • Kapnometrie a kapnografie
  • Hodnoty EtCO2 jsou uváděny v různých jednotkách – kPa, %, mmHg.
  • Kapnograf by měl znázorňovat křivku podobnou té, která je zapisována ventilátorem.
 • Vyšetření dle ASTRUPa:
  • Odběr arteriální, kapilární, venózní krve → lze porovnat výsledky, zhodnotit spotřebu kyslíku periferií.

Sledování fyziologických funkcí[edit | edit source]

 • EKG:
  • Při obtížích se dostavuje tachykardie.
  • Poruchy rytmu.
 • Tlak krve, hemodynamické invazivní monitorování:
  • Zvýšení TK při námaze, po rehabilitaci apod.
 • Frekvence dechů:
 • Tělesná teplota:
  • Zvyšování TT při námaze, při horečkách se dostavuje tachypnoe, hyperventilace.
 • Stav vědomí:
  • Hloubka relaxace, kvalita i kvantita vědomí – zhodnocení stavu dle požadavků na ventilační režim.

Monitorace techniky[edit | edit source]

 • Zaznamenávání hodnot, které ukazuje ventilátor, monitor.
 • Sledování synchronizace ventilátor – P/K.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DOSTÁL, Pavel, et al. Základy umělé plicní ventilace. 2., rozšířené vydání. Praha : Maxdorf Jessenius, 2005. ISBN 80-7345-059-3.