Multifaktoriální dědičnost

From WikiSkripta


Multifaktoriálně podmíněný znak je znak podmíněný kombinací genetických i negenetických faktorů, kdy obě skupiny faktorů mají samy o sobě jen částečný účinek. Jde o extenzi teoretického modelu polygenní dědičnosti právě o vliv zevních faktorů na finální podobu znaku.

Změnu rozptylu fenotypu způsobenou genotypem rozlišujeme trojího typu: VA, D a E. A znamená čistě aditivní účinek genů, D efekt dominantních a recesivních alel v jednom genu a E interakce nealelních genů – epistáze. Podíl genetické informace na celkové variace fenotypu se označuje jako heritabilita.

Genealogie multifaktoriálních chorob[edit | edit source]

Multifaktoriálně dědičné znaky nemají typický rodokmen, rizika postižení pro příbuzné jsou přímo závislá na:

 • frekvenci choroby v dané populaci;
 • koeficientu příbuznosti k postiženému;
 • počtu postižených příbuzných;
 • stupni závažnosti postižení;
 • pohlaví, v příp. kdy jsou populační četnosti postižení mužů a žen různé;
 • faktorech prostředí.

V rodině, kde se vybrané multifaktoriálně dědičné onemocnění dosud neobjevilo, je riziko výskytu rovné riziku populačnímu. V případě rodiny s dokumentovaným výskytem této choroby odhadneme riziko dalšího výskytu této choroby podle Edwardsova vzorce - odhad rizika postižení u příbuzných postiženého jedince:

riziko postižení r = √ relativní četnost choroby v populaci

 • vzorec platí pro příbuzné prvého stupně (rodiče/děti; sourozenci)
 • za předpokladu, že je postiženo více příbuzných prvého stupně osoby, pro kterou je počítána prognóza, násobí se výsledek jejich počtem


Mezi choroby s obecně multifaktoriální etiologií patří například:


Polygenně dědičné choroby u člověka lze zjednodušeně rozdělit podle frekvence výskytu v populaci na:

vzácné vady a choroby (populační četnost < 1%)

 • vrozené vývojové vady (VVV) jako rozštěpy v obličeji (ret, patro)
 • srdeční VVV
 • rozštěpy nervové trubice
 • nesprávný vývoj kyčelního kloubu
 • zúžení jícnu

vady a choroby se střední četností (< 5%)

 • značná část těžkých duševních onemocnění jako je schizofrenie (rozštěp osobnosti)
 • bipolární psychóza (maniodepresivita)
 • slabomyslnost (oligophrenie)

onemocnění s vysokou populační frekvencí

 • vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • diabetes mellitus typu II
 • obezita
 • vředová choroba zažívacího traktu
 • poruchy imunity – alergie (např. astma, atopie)


Obecná pravidla[edit | edit source]

 • s vyšším počtem postižených blízkých příbuzných stoupá riziko postižení
 • jsou-li postižení naopak vzdálení příbuzní, je vzestup rizika velmi malý
 • jestliže vada (choroba) postihuje obě pohlaví v různé míře, pak postižení osoby vzácněji postiženého pohlaví zvyšuje riziko pro příbuzné
 • podobně je-li stupeň postižení kvantifikovatelný, je zvýšené riziko v rodinách s těžším průběhem onemocnění
 • příbuzenské sňatky zvyšují riziko pro děti v nich narozené

Výhody multifaktoriální dědičnosti[edit | edit source]

 • na manifestaci se kromě faktorů genetických (polygenní dědičnost) podílejí i faktory vnějšího prostředí
 • u polygenně děděných chorob mohou nepříznivé faktory prostředí zhoršit manifestaci znaku při nižších hodnotách dispozice
 • naopak zlepšení vnějšího prostředí může vést k nižší pravděpodobnosti postižení
 • s faktory prostředí na rozdíl od faktorů genetických můžeme manipulovat a tak postižení ovlivnit

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

 • OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika I. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1594-3.


 • ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 11.02.2010]. <https://www.stefajir.cz/>.