Nádory jícnu

From WikiSkripta

 1. Benigní – nejčastěji leiomyom.
 2. Maligní – dlaždicobuněčný karcinom (90 %), adenokarcinom a melanoblastom (10 %).

Benigní nádory jícnu[edit | edit source]

 1. Intramurální (solidní nebo cystické) – leiomyom, fibrom, lipom, hemangiom, vrozené nebo retenční cysty.
 2. Intraluminální (polypy stopkaté nebo přisedlé) – adenom, papilom, fibrolipom, myxom.
 • Většinou nepůsobí obtíže, vzácně krvácení nebo dysfagie;
 • Diagnostika endoskopicky nebo RTG (pasáž kontrastní látky);
 • Indikací k odstranění jsou klinické obtíže nebo nemožnost vyloučení malignity – provádí se endoskopicky, enukleace intramurálních nádorů popř. klínovitá resekce z thorakotomie nebo thorakoskopicky.

Maligní nádory jícnu[edit | edit source]

 • Karcinom jícnu je nejčastější mezi 50.–70. rokem, více u mužů, nejvyšší výskyt je v Číně;
 • Rizikové faktory jsou exogenní (kouření, alkohol, kořeněná strava, nedostatek vitaminů) a endogenní (prekancerózy – hiátová hernie, Barrettův jícen, achalázie, Plummer-Vinsonův syndrom, striktury po poleptání);
 • Prognóza pětiletého přežití je 10 %.

Mikroskopie[edit | edit source]

Spinocelulární karcinom jícnu, pohled endoskopem.
Spinocelulární karcinom jícnu (tentýž pacient), pohled endoskopem po použití Lugolova roztoku, který lépe ozřejmí rozsah léze.
Barrettův jícen

Makroskopie[edit | edit source]

 • Nádor může mít podobu exofytickou (polyp), plošně infiltrující (cirkulární zužování lumen jícnu s následným podélným submukosním šířením) nebo ulcerózní;
 • Nejčastější jsou nádory ve středním hrudním jícnu;
 • Obtížné odlišení nádorů terminálního jícnu od nádorů kardie (za adenokarcinom jícnu se zde považuje ten, jehož více než 80 % objemu se nachází v jícnu) – nádory této oblasti se dělí na:
 • Typy:
  • typ I – ca v distálním (Barrettově) jícnu;
  • typ II – ca kardie;
  • typ III – subkardiální (fundus) ca.

TNM klasifikace[edit | edit source]

 • T1 – mukosa nebo submukosa;
 • T2 – infiltrace muscularis externa;
 • T3 – infiltrace adventicie;
 • T4 – přecházející do okolí;
 • N1 – regionální uzliny (krční v krčním úseku jícnu, mediastinální a perigastrické v hrudním úseku);
 • M1 – vzdálené metastasy.

Šíření karcinomu jícnu[edit | edit source]

 • Spojitě – per continuitatem do okolí (trachea – píštěl s aspiracemi a bronchopneumonií, mediastinum, plíce, pleurální a perikardiální dutina);
 • Lymfogenně – uzliny mediastinální a paratracheální, pod bránicí gastrické uzliny;
 • Hematogenně – játra, plíce, vzácně kosti a CNS.

Klinický obraz[edit | edit source]

Diagnostika[edit | edit source]

 • Endoskopie s biopsií;
 • CT hrudníku a břicha (rozsah tumoru, vzdálené metastasy);
 • EndoUZ (prorůstání nádoru do okolí, postižení uzlin);
 • Staging (vzdálené metastasy – PET/CT, RTG plic, UZ jater, scintigrafie skeletu);
 • Ostatní – RTG pasáž kontrastní látky jícnem, NMR, bronchoskopie (tracheobronchiální invase je kontraindikací k esofagektomii);
 • Laboratorní vyšetření: tumor markery CEA, SCC.

Léčba[edit | edit source]

Chirurgická a endoskopická[edit | edit source]

Radikální:

 • Nádory stadia Tis nebo T1 lze řešit endoskopickou mukosektomií;
 • U pokročilejších nádorů různé typy esofagektomií (u nádorů v oblasti GE junkce s různými typy gastrektomií – totální gastrektomie nebo jen resekce kardie) s mediastinální a celiakální lymfadenektomií a náhradou jícnu tubulisovaným žaludkem, colon nebo tenkým střevem, resekce mohou být prováděny klasicky z thorako- a laparotomie nebo pouze z krčního přístupu a laparotomie se strippingem jícnu transhiatálně (u rizikových pacientů, kde se tak vyhneme thorakotomii), možno i pomocí videoasistované thorakoskopie;
 • Kontraindikací esofagektomie jsou vzdálené metastázy a prorůstání tumoru do tracheobronchiálního stromu.

Paliativní:

 • Dilatace nádorových stenóz:
  • laserová rekanalisace (dochází po ní k recidivám);
  • zavedení stentů – potahovaný expandibilní stent (v součanosti nejlepší varianta);
  • Haringova endoprotesa (dnes se již neužívá, řada komplikací vč. dekubitů stěny jícnu);
 • Paliativní bypassy – žaludek, střevo;
 • Gastrostomie (chirurgická či endoskopická – PEG).

Radioterapie[edit | edit source]

 • Malá radiosenzitivita (více u dlaždicobuněčného karcinomu);
 • Provádí se neoadjuvantní (zlepšení operability) i adjuvantní (odstranění residuí), dále u inoperabilních nádorů;
 • Uplatňuje se i brachyradioterapie (paliativně ke zprůchodnění stenóz).

Chemoterapie[edit | edit source]

 • Nízká citlivost;
 • Nejčastěji se užívá kombinace cisplatiny s 5-fluorouracilem;
 • Provádí se neoadjuvantně i adjuvantně.
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Cytostatika.

Fotodynamická léčba[edit | edit source]

 • Aktivovaný porfyrin vychytáván selektivně nádorovou tkání, po ozáření laserem se tvoří kyslíkové radikály působící nekrózu nádoru;
 • Zkouší se i u Barrettova jícnu.

Souhrnné video[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]