Cytostatika

From WikiSkripta

Vinca rosea

Druhy chemoterapeutik dle mechanismu účinku:

 1. Inhibice mitózy
  • Inhibice polymerace mikrotubulů: vinca alkaloidy (vincristin, vinblastin, vinorelbin)
  • Hyperstabilizace mikrotubulů: taxany (paclitaxel, docetaxel)
 2. Inhibice replikace DNA
  • Prekurzory DNA – antimetabolity (S fáze): antifoláty, analogy purinů, analogy pyrimidinů, inhibitory ribonukleotidreduktázy
  • Inhibitory topoizomeráz (S fáze): inhibitory topoizomerázy I, inhibitory topoizomerázy II, inhibitory izomerázy II + interkalátory
  • Látky působící alkylačním nebo interkalačním mechanismem (po celou dobu buněčného cyklu): alkylační činidla, platinové deriváty, neklasická alkylační činidla, alkylace + interkalace
 3. Ostatní
  • Inhibitory enzymů: farnesyltransferázy, cyklindependentních kináz (CDKi), proteasomů, PARP inhibitory

Inhibice mitózy[edit | edit source]

Inhibice polymerace mikrotubulů[edit | edit source]

Vinca alkaloidy (vincristin, vinblastin, vinorelbin)[edit | edit source]

 • poprvé získány z barvínku lékařského (Vinca rosea), nyní syntetické
 • pevně se váží na buněčné mikrotubuly a blokují jejich funkci
 • místem vazby je mikrotubulární protein tubulin, specificky se váží na obě jeho podjednotky (α a β) během S fáze buněčného cyklu
 • navázání na tubulin ukončuje formaci mikrotubulů, vyvolává jejich depolymerizaci a rozpuštění mitotického vřeténka
 • výsledkem je zástava mitózy
 • ovlivňují i mikrotubuly, které umožňují chemotaxi, migraci, intracelulární transport, pohyb organel…

Nežádoucí účinky:

 • vinkristin: neurotoxicita (největší z vinca alkaloidů) – parestezie na akrech, porucha svalových reflexů, svalového tonu, motoriky a paralytický ileus, kožní reakce, hypertenze nebo hypotenze, kardiovaskulární poruchy, atrofie očního nervu nebo korová slepota, polyurie, dysurie, porucha sekrece ADH, bronchospazmus, alopecie (vypadávání vlasů) nebývá častá / u hematologických maligních chorob
 • vinblastin: neurotoxicita (méně)
 • vinorelbin: neurotoxicita (nejmenší), krátkodobá reverzibilní myelosuprese, minimální emetické působení, nitrožilní aplikace může způsobit flebitidu / u ca prsu, plic, hematologické nádory

Hyperstabilizace mikrotubulů[edit | edit source]

Taxany (paclitaxel, docetaxel)[edit | edit source]

 • cytostatika odvozená od rostlinného alkaloidu taxolu z kůry stromu Taxus brevifola (tis tichomořský), v současnosti se získává semisynteticky z rostlinného prekurzoru, který se získává z jehličí evropského tisu Taxus baccate
 • rovněž se váží na mikrotubuly, vazebné místo je ale jiné
 • navázání taxanů inhibuje depolymerizaci mikrotubulů, která normálně v buňce nastává na konci buněčného dělení (při přechodu z metafáze do anafáze)
 • buňky s nerozloženými tubuly se přestávají dělit a růst
 • taxany dobře pronikají do tělesných dutin, příp. do retinové tekutiny (výpotek), nepronikají do CNS, exkrece hepatobiliární cestou

Nežádoucí účinky:

 • společné: neutropenie, hypersensitivní reakce způsobené uvolněním histaminu, poruchy srdečního rytmu, alergická reakce může přejít až do anafylaxe, neurotoxicita, retence tekutin, zánět v místě paravenózní aplikace či v průběhu žíly, do níž byla jejich infuze podána
 • paclitaxel: neurotixicita (periferní polyneuropatie), alopecie, emetogenní, mukozitida, mentální anorexie, bolesti kloubů, svalů, nekróza při paravenozním úniku / u ca prsu, vaječníků
 • docetaxel: granulocytopenie, hypersensitivní reakce, emetogenní, nechutenství, mukozitida, artalgie, myalgie, dermatotoxicita

Inhibice replikace DNA[edit | edit source]

Prekurzory DNA – antimetabolity (S fáze)[edit | edit source]

Porovnání metotrexátu a dihydrofolátu
Reakce inhibovaná metotrexátem (redukce dihydrofolátu na tetrahydrofolát)

Antifoláty (analoga kyseliny listové)[edit | edit source]

Metotrexát
 • inhibuje enzym dihydrofolátreduktázu, který je zodpovědný za redukci kyseliny listové na kyselinu tetrahydrolistovou
 • po jeho aplikaci se koncentrace tetrahydrofolátu v buňce prudce sníží
 • tetrahydrofolát, koenzymem přenášející jednouhlíkaté radikály (metylové, formylové a metylenové skupiny), které jsou potřebné pro syntézu purinových bází a pro opravy NK
 • methylentetrahydrofolát je dále potřebný pro přeměnu deoxyuridinmonofosfátu na deoxytymidinmonofosfát
 • syntéza NK je tak narušena hned v několika stupních, uvedené mechanismy ale postihují jak nádorové, tak i zdravé buňky
 • nádorové buňky by ale měly být postiženy více, protože je v nich intenzivnější proces polyglutamylace (vázání glutamylových skupin na metotrexát), polyglutamylové formy metotrexátu mají větší afinitu k dihydrofolátreduktáze
 • antidotum je leukovorin-kyselina tetrahydrolistová
Nežádoucí účinky:
 • toxické projevy hlavně na endotelových a epitelových tkáních (sliznice, kůže), na kůži může způsobit fotosenzibilitu, svědění, exantém, toxickou kožní reakci a zcela výjimečně Lyellův syndrom, alopecie, zvracení, průjem, toxická mukozitida, intestinální krvácení, ulcerace sliznice dutiny ústní i celého zažívacího traktu, působí toxicky na gonády, pokles neutrofilů a trombocytů, dlouhodobé podávání malých dávek může způsobit jaterní poškození (fibróza) osteoporózu, vysoké dávky mají přímou nefrotoxickou aktivitu / u osteogenního sarkomu, imunosupresivní indikací je psoriáza, psoriatická a revmatoidní artritida
Pemetrexed
 • je podobný kyselině listové – inhibuje:
  1. dihydrofolátreduktázu
  2. thymidylát syntázu (deoxyuridin + N5, N10 metyl 4HF → dTMP)
  3. glycinamid ribonukleotid formyltransferázu
Leukovorin (kyselina folinová)
 • derivát metabolitu kyseliny tetrahydrolistové (redukované formy kys. listové)
 • zdroj tetrahydrofolátu – nevyžaduje aktivitu DHFR
 • používá se při vysokých dávkách metotrexátu nebo s 5-FU (zvýšením aktivity některých enzymů zvyšuje účinek) – ca GIT

Analogy purinů[edit | edit source]

Účinkují:
 1. inhibicí adenosin deaminázy – Pentostatin
 2. thiopuriny inhibují syntézu a metabolismus purinů – Merkaptopurin
Nežádoucí účinky:
 • myelosuprese, toxické poškození sliznic, zažívací potíže (stomatitida, průjem), reverzibilní hepatotoxicita / u akutní lymfatické leukémie a jiných maligních lymfoproliferativních nemocí

Analogy pyrimidinů[edit | edit source]

5-fluorouracil
5-fluorouracil (5-FU), capecitabin, gemcitabin
 • inhibují thymidylát syntázu (5-FU, Capecitabin) – Ca GIT
 • inhibují DNA polymerázu
 • inhibují ribonukleotidreduktázu (Gemcitabin) – ca pankreatu
 • inhibují metylaci DNA
Nežádoucí účinky:
 • 5-FU: mukozitida, myelosuprese, alopecie, fotosenzitivita, hand-foot syndrom, hyperpigmentace / u ca plic, prsu, GIT
 • capecitabin: jen výjimečně myelotoxicita a alopecie, nevolnost, zvracení, průjem
 • gemcitabin: myelosuprese, chřipkové příznaky, méně často mukozitida a hepatotoxicita, emetický potenciál není výrazný, alopecie při monoterapii není častá, nefrotoxicita s proteinurií a hematurií, dušnost či bronchospazmus jsou řídké

Inhibitory ribonukleotidreduktázy[edit | edit source]

Hydroxyurea
Hydroxyurea
 • sloučenina chemicky podobná močovině
 • v buňce blokuje enzym ribonukleotidreduktázu, který je zodpovědný za konverzi ribonukleotidů na odpovídající deoxyribonukleotidy
 • zablokováním tohoto enzymu se zastaví tvorba deoxyribonukleotidů
 • inhibuje však i syntézu pyrimidinů
 • uvedené mechanismy poškozují buňky hlavně v S-fázi
Nežádoucí účinky:
 • myelotoxicita, exantémy, hyperpigmentace, zažívací problémy, nevolnost, zvracení, anorexie, zvýšení jaterních transamináz, hyperbilirubinemie, neurologické problémy, únava, poruchy mikce, funkce ledvin, horečka, akutní pneumonitida, pigmentové proužky na nehtech

Inhibitory topoizomeráz (S fáze)[edit | edit source]

Inhibitory topoizomerázy I[edit | edit source]

Topotecan – ca ovárií + SCLC
Irinotecan – ca colon

Inhibitory topoizomerázy II[edit | edit source]

Etoposid – ca plic, testikulární nádory…

Inhibitory topoizomerázy II + interkalátory[edit | edit source]

Ukázka interkalace do DNA
Antracykliny (antracyklinová ATB)
 • produkovány kmeny bakterií Streptomyces
 • kromě inhibice topoizomerázy II působí též interkalačně
Doxorubicin, Epirubicin – ca prsu, ovárií, hematologické malignity…

Látky působící alkylačním nebo interkalačním mechanismem (po celou dobu buněčného cyklu)[edit | edit source]

Alkylační činidla[edit | edit source]

 • ve své struktuře obsahují reaktivní alkylové skupiny (elektrofilní), tyto elektrofilní skupiny atakují negativně nabité (nukleofilní – bohaté na elektrony) části molekul
 • nukleofilní skupiny představují ta místa molekul, kde jsou atomy kyslíku, dusíku nebo fosforu (jde o aminoskupiny, imidazolové, karboxylové, sulfhydrilové či fosfátové skupiny)
 • elektrofilní skupina vytváří nukleofilní kovalentní vazbu
 • alkylace DNA způsobuje mnoho defektů, odloučení purinové báze, zlomy v jednom či ve dvou vláknech DNA, vnitřní vazby v řetězci či mezi řetězci, tím se poškodí genetická informace buňky a není-li zavčas opraven, buňka umírá
 • účinnost alkylačních cytostatik je tedy závislá na aktivitě reparačních mechanismů jednotlivých buněk
 • např. cyklofosfamid – užívaný u hematologických malignit, silné imunosupresivum
Nežádoucí účinky:
 • obecně: Tím, že jsou schopna zabíjet i pomalu proliferující nádorové buňky, poškozují také pomalu proliferující kmenové buňky krvetvorby, způsobují dlouhodobé a někdy trvalé poškození. Dále amenorea, oligospermie vedoucí k trvalé neplodnosti, mutagenní a karcinogenní působení, které může způsobit akutní leukémii nebo myelodysplastický syndrom
 • cyklofosfamid: myelosuprese, uroteliální toxicita, zvracení, alopecie, poškození ledvin, plicní fibróza, porucha sekrece ADH, přechodný DM

Platinové deriváty[edit | edit source]

Cisplatina, karboplatina, oxaliplatina
 • nealkylují v pravém slova smyslu – nemají alkylovou skupinu – pouze podobný účinek jako alkylační činidla
 • váží se s DNA za vzniku interkalačních vazeb znemožňujících replikaci a reparační pochody
 • základem kombinovaných chemoterapeutických režimů mnoha solidních tumorů (sarkomy, ca vaječníků, ca plic…)
Nežádoucí účinky:
 • cisplatina: silně nefrotoxická, poškozuje tubulární funkce, což se projevuje poklesem glomerulární filtrace a izolovanými ztrátami Mg, které mohou vést až k tetanii, periferní neuropatie a poškození sluchu, poškození Cortiho orgánu je ireverzibilní, výpad sluchu pro vysoké tóny je běžný, poškození zrakového nervu, kortikální slepota či edém papily jsou výjimečné, emetogenní efekt
 • karboplatina: méně neurotoxická, útlum krvetvorby, ototoxicita méně, alopecie, méně emetogenní, dermatitida, mukozitida, alergické reakce, svědění kůže, změny chuti
 • oxaliplatina: senzorická neuropatie (dysestezie končetin, obličeje a úst), poruchy polykání, nevolnost, zvracení, není nefrotoxická a ototoxická

Neklasická alkylační činidla[edit | edit source]

Dacarbazine – maligní melanom, hematologické malignity
Temozolomid – glioblastom G IV

Alkylace + interkalace[edit | edit source]

Bleomycin
 • glykopeptidové ATB
 • produkt streptomycet
 • HD, testikulární nádory
Mitomycin
 • produkt streptomycet
 • ca prsu, ca močového měchýře…

Ostatní[edit | edit source]

Inhibitory enzymů[edit | edit source]

Inhibitor farnesyltransferázy[edit | edit source]

Tipifarnib (FTaseI)
 • brání přichycení Ras proteinu do buněčné membrány
 • bohužel zablokováním farnesyltransferázy může být Ras (K i N) modifikován i geranylgeranyltransferázou
 • blokace obou cest ↑↑↑ toxicita
 • ve fázi klinického výzkumu

Inhibitory cyklindependentních kináz (CDKi)[edit | edit source]

Seliciclib
 • preferenčně inhibuje CDK2, 7 a 9
 • in vitro aktivuje apoptózu maligních buněk
 • ve fázi klinických studií v indikaci NSCLC a leukémie

Inhibitor proteasomů[edit | edit source]

Bortezomib
 • inhibitor proteasomu (inhibuje jeho chymotrypsin-like proteolytickou aktivitu)
 • vede k zástavě buněčného cyklu stabilizací negativních regulátorů buněčného cyklu (nejsou degradovány) → indukce apoptózy
 • prokázaná účinnost u myelomu a lymfomu z plášťových buněk
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Inhibitory proteazomu.

PARP inhibitory[edit | edit source]

Poly ADP Ribose Polymerase inhibitor
 • PARP se spolu s produktem genů BRCA1/2 podílí na reparaci jednořetězcových a dvouřetězcových zlomů DNA
 • více účinný u nádorů s mutací v BRCA1/2
Olaparib
 • povzbuzující výsledky u hereditární formy ca prsu, ca vaječníků a ca prostaty

Nezařazené[edit | edit source]

Trabectidin
 • izolován ze sumek
 • indikace: sarkomy měkkých tkání
 • ne zcela vyjasněný mechanismus účinku
 • zdá se, že redukuje molekulární O2 za vzniku superoxidu auto-redoxním dějem v blízkosti DNA → poškození
Tensirolimus
 • specifický inhibitor mTOR (mammalian target of rapamycin) kinázy, která modifikuje prorůstové signální molekuly
 • při nadměrné aktivaci ↑ cyklin D a HIF – stimulace VEGF
 • u ca ledvin, kde má často zvýšenou aktivitu
Oblimersen
 • blc2 antisense oligonukleotid – blokuje produkci BCL2 proteinu – inhibitoru apoptózy
 • ve fázi klinického výzkumu


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • přednáška z patobiochemie MUDr. Matějů
 • ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ, et al. Obecná onkologie a podpůrná léčba. 1. vydání. Praha : Grada, 2003. 788 s. s. 346. ISBN 80-247-0677-6.