Osifikace chondrogenní

From WikiSkripta

Enchondrální osifikace

Mnoho kostí vzniká jako součást hlubokého skeletu a zpočátku jsou chrupavčité. Jsou až druhotně nahrazeny kostí v procesu zvaném chondrogenní osifikace. Jinými slovy, chondrogenní osifikace nahrazuje původní chrupavčitý model kosti, který je vlastní tvorbou zničen.

Průběh[edit | edit source]

V končetinových pupenech vznikají v 5.-6. embryonálním týdnu mezenchymová zahuštění, ve kterých se diferencují chondroblasty. Chondroblasty vytvářejí chrupavčitý model, ze kterého už můžeme rozeznat tvar budoucí kosti. Na jeho povrchu vzniká perichondrium. Chrupavčitý model narůstá do šířky apozičním růstem a do délky růstem intersticiálním.

Asi v polovině délky budoucí diafýzy se v perichondriu diferencují osteoblasty, které okolo diafýzy tvoří krátkou kostěnou manžetu (kostní límec) mechanismem desmogenní osifikace. Manžeta se následně prodlužuje distálně i proximálně, z někdejšího perichondria vzniká periost (ze kterého dále roste kostěná manžeta do šířky).

Chrupavka byla vyživována difuzí z perichondria, které se kvůli kostěné manžetě změnilo - chrupavka reaguje na nedostatek výživy a kyslíku. Začíná hypertrofovat (kvůli špatnému metabolismu se zvětší chondrocyty, dochází k vyplavování solí Ca2+ do ECM - extracelulární matrix), nastává kalcifikace (mineralizace) chrupavky (ECM začne kalcifikovat), začne se rozpadat a tvořit dutinky.

Do chrupavčité matrix (hmoty) začnou z periostu skrze kostěnou manžetu vnikat cévy. S nimi migruje mezenchym, který obsahuje prekurzory kostních buněk, ze kterých se později diferencují osteoblasty. Prekurzory osteoklastů a chondroklastů jsou z fetálních center krvetvorby v játrech. V centru kalcifikované chrupavky se cévní pupen a. nutricia větví a cévy prorůstají ve směru dlouhé osy kostního modelu k oběma epifýzám.

Chondroklasty odstraňují část mineralizované (kalcifikované) chrupavčité hmoty, a tak vzniká (stále pod ochranou stabilizující kostěné manžety) primární dřeňová dutina. Hypertrofické chondrocyty (zvětšené) podléhají apoptóze. Část kalcifikované chrupavky přetrvává ve formě malých hrotů, trámečků nebo spikul. Na tyto trámečky nasedají osteoblasty, které tam ukládají kostěnou hmotu a vytvářejí primární spongiózu, vláknitou kost - osteoid.

Následují další etapy usurace (resorpce) a osifikace, ve kterých nahradí primární kost kost lamelová. V epifýze přetrvává růstová chrupavka. Osifikace epifýzy začíná krátce před narozením nebo měsíce až roky po něm (záleží na kosti).

Odkazy[edit | edit source]

Virtuální mikroskop[edit | edit source]

Histologie.png Chondrogenní osifikace - HE (palec u nohy)

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LÜLLMANN-RAUCH, Renate. Histologie. 1. vydání. Praha : Grada, 2012. 576 s. ISBN 978-80-247-3729-4.
  • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.