Pes planovalgus

Z WikiSkript

Pes planovalgus (dětská podélně plochá noha, něm. Plattfuß, angl. flat foot) je deformita nohy v období růstu. Dochází zde vlivem laxicity vazů k oploštění mediální části podélné klenby nohy a ke zvýšené valgozitě patní kosti. Jde o nejčastější ortopedickou diagnózu.

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Přesná příčina není známa. Postižení se většinou dědí familiárně. Chabost vazů je často součástí různých generalizovaných syndromů. Jako příklad si můžeme uvést m. Down, Ehlers-Danlosův syndrom, Marfanův syndrom. Dalšími příčinami chabostí vazů může být svalová slabost, přítomnost os tibiale externum svalová slabost, přítomnost os tibiale externum nebo také porušení periferních nervů. Může se také vyskytnout u poliomyelitidy, u DMO nebo při juvenilní revmatoidní (idiopathické) arthritidě.
K chabosti vazů značně přispívá i obezita, celková onemocnění, nošení nevhodné obuvi či malnutrice.

Klinické projevy[upravit | editovat zdroj]

Plochá noha
 • Dochází zde k abnormálnímu snížení podélné klenby nožní až k úplnému vymizení.
 • Postavení paty je valgózní. Talus je v plantárním i mediálním poklesu. Objevuje se i abdukce předonoží.
 • Osa hlezenního kloubu je ve vnitřní rotaci. Dochází k supinaci a pronaci 1. paprsku.
 • Mediální klenba se stává zřetelnou ve 2. roce života.
 • Flexibilní plochá noha je většinou asymptomatická (kosmetický problém), obtíže se dostavují až u starších a často k tomu i obézních dětí. Tyto obtíže se mohou projevit únavností, bolesti mediální srany nohy při delším stání, popřípadě mají bolesti lýtek.
 • Pata je během zatížení v excesivní everzi. Předonoží bývá v abdukci, proto se hlavice talu a os naviculare dotknou podložky.
 • Mediální sloupec chodidla (tj. talus, os naviculare, ossa cuneiformia, metatarzy) se zdá být delší než sloupec laterální.
 • Těžnice se posouvá mediálně. Mediální okraj chodidla je přetížen;
 • Často se objeví počáteční kompenzaci chůze špičkami dovnitř.
 • Objevuje se i myostatická kontraktura m. triceps surae.

Funkční vyšetření[upravit | editovat zdroj]

V hlezenním i subtalárním kloubu je pohyb normální, při stoji na špičkách se klenba koriguje a pata přechází z valgozity do lehké varozity. Dochází zde k omezení pohybu, oslabení nebo chybějícímu vyklenutí ve stoji na špičkách. Hodnocení ploché nohy se provádí pomocí plantogramem nebo podoskopem. Je však vždy nutné odlišit talus verticalis.
Plochou nohu dělíme dle nálezu na několik stupňů:

 1. stupeň – Oploštění klenby je pouze při zatížení, při odlehčení se klenba vyrovnává. Vyšetření je pomocí plantogram, kde se projeví odélná klenba je oploštělá, ale je stále patrná.
 2. stupeň – Oplostění klenby je i v případě, že je noha odlehčená. Pasivně můžeme nohu převést do normálního tvaru. Při vyšetřování plantogramem podélná klenba zcela chybí.
 3. stupeň – Zde je mediální okraj nohy konvexní. Nožní klenbu nemůžeme pasivně korigovat. Na plantogramu uvidíme, že hlavice talu prominuje plantárně a mediálně.

Rentgenový obraz[upravit | editovat zdroj]

RTG obraz ploché nohy u 10letého dítěte

Na bočném snímku u normální zatížené nohy leží osy talu, kosti loďkovité, kosti klínové a I. metatarzu v první linii. S poklesem klenby nožní se tato linie různě lomí. Úhel mezi kostí patní a horizontálou je u normální nohy kolem 25 °, u ploché nohy se snižuje.

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Důležitá je prevence – nepovzbuzujeme děti k předčasnému vstávání a chůzi (dokud svalstvo nezesílí tak, že to provedou sami), nepřetěžujeme děti stáním a chůzí do únavy. Při výběru obuvi musí být špička široká. Nesmí tísnit a bránit pohybu prstů v botě. Mezi prevenci paří i korekce nadváhy.

Konzervativní léčba[upravit | editovat zdroj]

Konzervativní léčba se zahajuje při flexibilní ploché noze. Názory na postup léčby mohou být však nejednotné.
Značný počet nohou se často upraví spontánně růstem.

Postup při léčbě:

 • Plochou nohou můžeme vyléčit cvičením krátkých svalů nohy a vytahování svalů lýtkových.
 • Doporučuje se chůze naboso po hrubém terénu.
 • K léčbě přispívají i ortopedické vložky či obuv individuálně zhotovená dle plantogramu. Dle plantogramu je to zhotoveno z důvodu, aby došlo k zabraňování vychylování paty.

Operační léčba[upravit | editovat zdroj]

Při bolestech a u dětí starších 13 let.

 • Trojí déza sub talo – nejúčinnější.
 • Prolongační osteotomie patní kosti (dnes, Evans a Mosca) v blízkosti CC kloubu – kost patní v poměru k talu zkrácena, laterální sloupec nohy prodloužen vložením štěpu z lopaty kosti kyčelní po příčné osteotomii kalkaneu v místě mezi přední a střední kloubní fazetou.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • DUNGL, P., et al. Ortopedie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0550-8.


 • SOSNA, A., P. VAVŘÍK a M. KRBEC, et al. Základy ortopedie. 1. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-202-8.