Průdušky

From WikiSkripta


Průdušky (lat. bronchi) jsou rozvětveným systémem trubic dýchacího systému, které jsou zodpovědné za vedení vzduchu z průdušnice až do dýchacích oddílů plic.

Dýchací cesty.png

Stavba[edit | edit source]

Tělo bronchů[edit | edit source]

Arbor bronchialis tvoří:

 • Bronchi principales – 2 hlavní bronchy (brochus principalis dexter et sinister) odstupující z bifurcatio tracheae;
 • Bronchi lobares – větve vystupující z hlavních bronchů (oddělují se při vstupu do plicních laloků – tři na pravé straně, dvě na levé);
 • Bronchi segmentales – větve lalokových bronchů vstupujících do plicních segmentů.


Bronchi principales

a) Brochus principalis dexter je krátká (3 cm), silná trubice (průměr 1,5 cm), vyztužená chrupavkami, s mírným odklonem doprava k pravé plíci.


Větví se ve 3 bronchi lobares dextri:

 • bronchus lobaris superior – pro pravý horní lalok;
 • bronchus lobaris medius – pro pravý střední lalok;
 • bronchus lobaris inferior – pro pravý dolní lalok.


Cizí těleso při vdechnutí (aspirací) vniká asi v 75 % do pravé horní průdušky, vzhledem k její stavbě se širším průsvitem a směrové návaznosti na průdušnici.

b) Bronchus principalis sinister je delší a užší než pravý bronchus. Jeho celková délka je 4–5 cm a průměr 1,1 cm. Odstupuje od trachey pod menším úhlem než pravý bronchus.


Větví se ve 2 bronchi lobares sinistri:

 • bronchus lobaris superior – pro levý horní lalok;
 • bronchus lobaris inferior – pro levý dolní lalok;

Pravý i levý lobární bronchus se rozpadá ve 2–5 bronchi segmentales, v příslušných oblastech se dále dělí v tenčí větve. Tyto větve jdou do plicní tkáně souběžně s příslušnou větví a. pulmonalis, což dá za vznik úsekům plicní tkáně s přívodem větve bronchiálního stromu a větví plicní tepny tzv. bronchopulmonálních segmentů.

Stěny bronchů[edit | edit source]

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Bronchy (histologie).

Syntopie[edit | edit source]

 • membrana bronchopericardiaca

Je rozepnuta mezi bronchy, zasahuje i vzhůru před tracheu. Zahrnuje i část paratracheálních mízních uzlin a sestupuje frontálně před jícen až kaudálně na zadní stranu perikardu. Představuje vlastní hranici předního a zadního mediastina. Skládá se z pruhů pevného vaziva sloužících k fixaci mediastinálního úseku bronchů k zadní ploše perikardu.

 • a. pulmonalis dextra et sinistra

Tepny přikládající se k hlavním bronchům a k plicnímu hilu. Spolu s bronchy se dělí v lalokové a dále i v segmentové větve.

 • arteriae pulmonales

Tepny přicházejí z truncus pulmonalis (vystupující z pravé komory srdeční) po přední straně hlavních bronchů.

Pojmem epartiální bronchus označujeme pravý hlavní bronchus, který se cestou k plíci dostává svým lobárním bronchem horního laloku nad paralelní větve tepny. Hyparteriálním bronchem označuje levý hlavní bronchus a jeho lobární větve, které se cestou k plící dostávají pod paralelní větev tepny.


 • venae pulmonales

Probíhají nejprve před bronchem i tepnou, vpravo i vlevo se dostávají ventrokaudálně od bronchů.


Cévy a nervy bronchů[edit | edit source]

Tepny[edit | edit source]

rr. bronchiales

Samostatné větve jdoucí přímo z aorty nebo z aa. intercostales posteriores. Zásobují stěnu bronchů a bronchiolů nezávisle na aa. pulmonales.

Žíly[edit | edit source]

vv. bronchiales

Odvádí žilní krev z bronchiálních kapilár do oblasti vena azygos. Mezi cévami bronchů a plic jsou ve stěnách bronchů vytvořeny spojky, kterými je v plicích propojen malý a velký krevní oběh.

Mízní cévy[edit | edit source]

Vedou do mízních uzlin uložených podél bronchů, až jdou k nodi tracheobronchiales a z nich do hlavních mízních kmenů cestou truncus mediastinalis dexter et sinister.

Nervy[edit | edit source]

Pocházejí z obou nn. vagi a obsahují vlákna sensitivní i autonomní. Dále ze sympatiku, odkud přicházejí cestou aorticus thoracicus, a z něho podél tepenných rr. bronchiales. Parasympatická i sympatická vlákna mají na bronchy stejné účinky jako na průdušnici.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. Anatomie 2. 2. vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 80-247-0143-X.
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA, et al. Základy anatomie 3 : Trávicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 163 s. ISBN 80-7262-302-8.
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK, et al. Memorix anatomie. 2. vydání. Praha : Triton, 2013. ISBN 978-80-7387-712-5.