Úvod nutriční terapie, Voda

Z WikiSkript

Úvod nutriční terapie

Nutriční terapie je věda o potravinách, jejíž součástí je jednak chemie potravin (se svou statickou a dynamickou částí), technologie potravin (zpracování, skladování, distribuce), mikrobiologie a výživa.

Terminologie

Potrava je označení, které můžeme používat obecně jako název označující:

poživatiny:

  • potraviny,
  • pochutiny (lahůdky, nápoje),
  • potravní doplňky (nutriční faktory),
  • potraviny pro zvláštní výživu (funkční potraviny, nutraceutika).

Chemické složení potravin tj. jaké látky ve složení potravin nalézáme:

živiny:

  • Výživová (nutriční) hodnota (jakost),
  • energetická hodnota (výtěžnost),

Výživová a energetická hodnota závisí na:

   • obsahu živin,
   • travitelnosti,
   • vstřebatelnosti,
   • využitelnosti,
   • obsahu jiných látek,
   • stravovacím režimu,
   • zdravotním a psychickém stavu,
   • spalném teple.

Senzoricky aktivní látky dávají potravinám:

Vjemy rozeznáváme:

 • olfaktorické (vůně) − vonné látky,
 • gustativní (chuť) − chuťové látky,
 • aróma − aromatické látky,
 • vizuální (barva) − barevné látky,
 • vzhled, tvar (geometrické aspekty),
 • haptické (hmatové) textura − konzistence (mechanické aspekty),
 • auditorické − zvuky.

Antinutriční látky (faktory)

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Antinutriční látky.

Přirozené toxické látky

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Toxické látky v potravinách.

Cizorodé látky:

 • aditivní (přídatné) látky, aditiva,
 • kontaminující látky (kontaminanty) – exogenní, endogenní,
 • hygienicko-toxikologická hodnota (jakost),
 • zdravotní nezávadnost.

Další složky jakosti potravin

Voda

Voda je:

 • jediná anorganická sloučenina v biosféře přítomná ve velkém množství,
 • přítomna ve všech živých organismech,
 • často hlavní složka,
 • lidské tělo obsahuje asi 60 % vody, z toho:

Funkce

 • termoregulace,
 • transportní medium,
 • stabilizátor biopolymerů,
 • rozpouštědlo,
 • reakční medium,
 • reaktant.

Klasifikace

 • voda endogenní: oxidace hlavních živin, 300−400 g/den,
 • voda exogenní: nápoje, potrava, 2000−2800 g (průměrně 2500 g)/den,

nebo

 • voda pitná,
 • voda v potravinách.

Voda pitná

Na pitnou vodu máme jakostní požadavky.

Voda povrchová (~ 80 %)

 • velmi čistá voda,
 • čistá voda.

Voda podzemní (~ 20 %)

 • vhodná pro vodárenské účely,
 • prostá (< 1 g/l),
 • minerální (> 1 g/l).

Jakostní požadavky na pitnou vodu jsou:

 • mikrobiologické,
 • fyzikální,
 • chemické,
 • radiologické.

Požadavky potravinářského průmyslu ohledně pitné vody:

 • tvrdost, obsah některých kationtů, aniontů.
 • Kojenecká (vybraný druh pitné vody z podzemních zdrojů),
 • pitná (druh pitné vody),
 • sodová (nápoj ze stolní nebo pitné vody a CO2),
 • perlivá, sycená,
 • přírodní, pramenitá, lehce mineralizovaná, ….

Jiné požadavky jsou kladeny na vodu užitkovou a vodu provozní.

Voda v potravinách

Obsah vody v potravinách ovlivňuje jejich:

 • organoleptické vlastnosti (textura, chuť, ….),
 • odolnost vůči ataku mikroorganismů,
 • biochemické a chemické reakce.

Klasifikace potravin podle obsahu vody:

 • potraviny s vysokým obsahem,
 • potraviny se středním obsahem,
 • potraviny s nízkým obsahem.

Změny při skladování a zpracování

 • spontánní (přirozené),
 • záměrné (uchovatelnost).

Při skladování mohou nastat ztráty vody procesy sušení, vaření, pečení, rozmrazování, či nárůst množství vody vlhnutím, bobtnáním, vařením.

Struktura

Vodu jako chemické individuum známe v těchto formách:

 • nedisociované molekuly H2O,
 • hydratované hydroniové ionty (protony) H3O+(H9O3+),
 • hydroxylové ionty HO-,
 • jejich izotopové varianty (2H, 3H, 17O, 18O).

Molekula vody působí jako elektrický stálý (permanentní) dipól.

Interakce molekul vody

Elektrostatické interakce molekul, asociace vodíkovými vazbami.

Koordinační číslo: led=4, voda (1,5 °C) = 4,4

Asociační struktura: mřížka, poruchy struktury: neelektrolyty, elektrolyty, ionty

Vlastnosti

Za běžné teploty se vyskytuje ve třech skupenstvích (vzájemné vztahy ukazuje stavový diagram). Voda má unikátní, anomální vlastnosti - nejvyšší hustota při 4 °C.

Voda fazovy diagram.jpg

Vlastnosti vody mají technologické důsledky a je nutné je respektovat při jejím využití.

Interakce v potravinách

Nevazebné (nekovalentní) interakce

Interakce voda – minerální látky

 • rozpouštění a vznik pravých roztoků,
 • hydratace iontů.

Interakce voda – bílkoviny

 • nativní konformace,
 • aktivita enzymů,
 • denaturace,
 • vznik disperzních soustav (gelů).

Interakce voda – lipidy

 • vznik biomembrán,
 • vznik disperzních soustav (emulzí).

Interakce voda – sacharidy

 • rozpouštění krystalů,
 • stabilizace anomerů, konformerů,
 • vznik disperzních soustav (gelů).

Voda se vyskytuje jako voda volná (mobilní) nebo voda vázaná (imobilizovaná).


Kategorie (potraviny s > 90 % vody)

 • monomolekulární vrstva (voda vicinální),
 • voda vícevrstvá,
 • voda kondenzovaná (zachycená a volná).

Aktivita vody

Vodní aktivita je fyzikálně chemický pojem, který označuje obsah volné vody, jenž není vázaná například v hydratačních obalech iontů, a mikroorganismy tuto vodu mohou využívat - umožňuje růst mikroorganismů. Vodní aktivita nabývá hodnot mezi 0 a 1 a je nepřímo úměrná osmotickému tlaku. Látky s nízkou vodní aktivitou jsou nevhodné pro růst mikroorganismů.

Množství vody v relaci s

 • růstem mikroorganismů,
 • biochemickými a chemickými reakcemi,
 • organoleptickými vlastnostmi.

Kromě množství vody v potravině je tak podstatná její dostupnost (využitelnost).


Aproximace Lewisova zákona pro nízký tlak

aw = (f / f0)= pw / pw0 = ϕ/ 100

kde:

 • pw = parciální tlak vodní páry nad potravinou
 • pw0 = parciální tlak vodní páry čisté vody stejné teploty
 • ϕ = rovnovážná relativní vlhkost vzduchu

Další faktory: pH, O2


Závislost na teplotě: Clausius-Clapeyronova rovnice (kde: ΔH = isosterické teplo sorpce)

d(ln aw)/d(1/T) = - ΔH/R


Vliv aw na mikroorganismy a významné reakce


Sorpční izotermy Sorpční izotermy jsou udávány obvykle ve formě diagramu ev. tabulky. Výsledkem je křivka rovnovážných obsahů vlhkostí biologického materiálu, potraviny, znázorněná v souřadnicích aw – w. Udávají vztah mezi obsahem vody v potravině a její aktivitou (rovnovážnou relativní vlhkostí okolního vzduchu).


Teplota skelného přechodu (Tg, charakteristická veličina přechodu z elastického, tj. pružného, do sklovitého stavu) - obecně podle teploty, kdy polymer přechází ze stavu skelného do stavu kaučukovitého...


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Zdroj


Použitá literatura